22 март 2011 г.

Административен съд София - град се произнесе по делото на неправителствената организация „Деца и родители отново заедно“, образувано срещу отказ на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. С подаденото заявление бе поискана информация, в резултат на среща между представители на неправителствената организация и министерството в началото на 2010. На нея са поставени въпроси, свързани с работата на социалните служители по защита на интереса на деца в няколко конкретни случая. Видно от паметната записка след срещата, министър Младенов е разпоредил проучване на случаите и събиране на обяснения от социални служители по тях, както и подготвяне на доклад с предложения за предписване на конкретни мерки за отстраняване на поставените проблеми.

 

Няколко месеца по-късно от неправителствената организация подадоха заявление до министерството, с което поискаха информация във връзка с изпълнението на заповедта на министъра. То бе препратено по компетентност от министерството на Агенцията за социално подпомагане, откъдето отговориха, че информацията не е обществена. Изложени са мотиви, че посочените документи са служебна кореспонденция, свързани са с оперативната подготовка на актовете на органите и нямат самостоятелно значение /чл.13 ал.2 т.1 от ЗДОИ/.

 

С решение  № 1348 от 22.03.2011 АССГ отмени отказа като незаконосъобразен. Съдът посочва, че фактическите констатации, съдържащи се в обясненията и доклада не попадат в категорията на изброените в разпоредбата на чл.13 ал 2 т.1 от ЗДОИ. Дори да са свързани с оперативната подготовка на актовете, те имат самостоятелно значение, защото отразяват съществуващото положение относно защитата на най-добрия интерес на детето към момента на проверката, отбелязва съдът.