06 февруари 2015 г.

Българския лекарски съюз /БЛС/ не се е произнесъл в законоустановения срок по заявлението на Георги Тодоров, с което е поискана информация в седем точки, касаеща работата на съюза - средствата, изразходвани от юридически услуги за периода юли 2012 – октомври 2013; решенията на УС на БЛС, с които са определени консултанти на съюза; копия от договорите, сключени с изброените консултанти; сумите, получени в бюджета на БЛС за 2013 от дарения от юридически и/или физически лица и др.

 

С решението на съда се приема, че БЛС е задължен субект по ЗДОИ и по-конкретно публичноправен субект по смисъла на чл.3 ал.2 от закона, а за неговия председател е възникнало задължение да се произнесе по подаденото заявление. Като не се е произнесъл с изричен мотивиран акт, въпреки че е бил длъжен по закон, председателят на УС на БЛС е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила, установени в чл. 38 и чл. 39 ЗДОИ, посочва съдът.

Решението подлежи на обжалване.