06 август 2015 г.

Със заявление от ноември 2014 Деница Кюранова (София) иска от кмета информация за преместваемите съоръжения в парка – скици, схеми, издадени разрешения за асфалтиране на паркинг (както и за поставяне на павилиони, навеси, рекламни пана), писма за съгласуване с Министерство на културата и др. В установения по закон 14-дневен срок, кметът не отговаря. Мълчаливият отказ е обжалван пред Административен съд София-град (АССГ).

 

С Решение № 2102/27.03.2015 АССГ, Второ отделение, 36 състав, отменя отказа и връща преписката на кмета за постановяване на изричен отговор по заявлението. В мотивите си съдът отбелязва, че единствената призната от закона възможност за процедиране по заявление за достъп до информация е задълженият субект да постанови изричен акт. Като не е направил това, въпреки че е бил длъжен, кметът е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила по чл. 38 и 39 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Изводите на съдебния състав завършват с посочване, че мълчаливият отказ е недопустим по ЗДОИ.

 

Решението не е обжалвано от кмета и е влязло в сила.