06 февруари 2015 г.

Със заявлението, подадено от Деница Кюранова, е поискана информация в три точки: чия собственост към датата на подаване на заявлението е парцелът; копие на хартиен носител от актуалните документи за собственост; а в случай, че собствеността не е общинска или на общинско търговско дружество, да й бъде предоставена информация как е извършена промяната в собствеността и копие от всички документи, свързани с тази промяна.

 

Тъй като в законоустановения срок не е получен отговор, заявителката обжалва мълчалив отказ. Впоследствие е постановено решение, с което е предоставен достъп до информация в пълен обем, според твърдяното в решението. На практика обаче с решението се предоставя информация, която не съответства на искането в цялост.

 

С решението си № 234/14.01.2015 АССГ приема, че с оспореното решение кметът на район Лозенец е удовлетворил заявлението само в частта на т. 2 като не е предоставил достъп до поисканата с т. 1 и т.3 от заявлението информация, нито е постановил изричен отказ по заявлението в тази му част. По т. 1 от заявлението жалбоподателката е поискала еднозначен отговор на въпроса кому принадлежи към датата на подаване на заявлението правото на собственост върху УПИ VІІ, кв. 134а, м. „Л. – ІІІ част“.

 

От представените копия на документи и при условие, че не са предприети последващи разпоредителни действия, би могъл да бъде направен изводът, че същият имот представлява публична общинска собственост. Този извод обаче е резултат от анализ на представените документи, който изисква един минимум познания, с каквито не следва да бъде натоварван заявителят, изтъква съдебният състав. Законът е предоставил на търсещия информация субективното право да извърши преценка за формата, в която желае да му бъде предоставена информацията и органът е задължен да се съобрази с поисканата форма за достъп до обществена информация.

 

Аналогично е разсъждението на съдебния състав и по отношение на непредоставяне на информацията по т.3 от заявлението. В заключение съдът приема, че чрез непредоставяне на информацията по т.1 и т.3 от заявлението във формата, посочена от заявителя, кметът на район Лозенец е постановил мълчалив отказ, който е незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

 

Решението на съда подлежи на обжалване.