01 юни 2011 г.

С решение № 2191 от 09.05.2011 г. Административен съд София - град отмени мълчалив отказ на директора на Националната ветеринарно-медицинска служба /НВМС/ да предостави информация по заявление на Ваня Христова от  Плевен. Със заявлението бе поискана информация, касаеща извършена проверка от органите на НВМС в приют за безстопанствени кучета в града, стопанистван от „Дружество за защита на животните – Плевен 2008“ и по-конкретно: протокол от извършената проверка, направените въз основа на нея предписания и заповед за преустановяване на дейността на приюта. Междувременно НВМС бе закрита и при условията на правоприемство като ответник по делото бе конституиран изпълнителният директор на Българската агенция за безопасност на храните /БАБХ/. В решението си по делото съдът посочва, че мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание същият подлежи на отмяна. Съдът връща преписката на БАБХ за произнасяне с изрично решение в 14-дневен срок.