05 януари 2013 г.

Информацията бе поискана през март 2012 от Камен Шишманов – председател на Българската федерация по спортна стрелба.

 

С Решение № 6447 от 29.11.2012 състав на Административен съд София - град отмени мълчаливия отказ на главния секретар на Министерство на физическото възпитание и спорта (МФВС) и му върна преписката за ново произнасяне. В мотивите си съдебният състав отбелязва, че мълчаливият отказ по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е недопустим и е следвало административният орган да се произнесе по заявлението за достъп до информация. Според съда, този пропуск не може да бъде поправен чрез излагане на мотиви за отказ в съдебната фаза.