05 март 2014 г.

Делото бе образувано по жалба на Ася Антонова от София срещу отказ на „Топлофикация София“ ЕАД да й предостави копие от договора между „Топлофикация София“ ЕАД и „Бруната“ ООД за извършване на услугите дялово разпределение на етажната собственост на адреса на заявителката, както и методиката за дялово разпределение на топлинната енергия.

 

Отказът на Топлофикация бе с мотив, че договорите, сключвани с фирмите за дялово разпределение, съдържат информация, представляваща търговска тайна. Колкото до методиката за дялово разпределение, с отговора си Топлофикация насочва заявителката към Наредбата за топлоснабдяването, публикувана на сайта на дружеството, където освен законови разпоредби били публикувани и отговори на често задавани въпроси. Първоначално АССГ прекратява делото като приема, че Топлофикация не е задължен субект по ЗДОИ.

 

С Определение № 11505/13.09.2013 по а.д. № 11753/2013 ВАС, Седмо отделение, отменя определението за прекратяване като посочва, че „Топлофикация София“ ЕАД представлява задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 2 ЗДОИ. Мотивите на ВАС са, че „Топлофикация София“ ЕАД, независимо от търговския си характер, е създадено за задоволяване на обществен интерес съгласно § 1, т. 4 ЗДОИ. Данните от търговския регистър сочат Столична община като едноличен собственик на капитала на дружеството, поради което следва да се приеме, че е изпълнено и кумулативно изискуемото условие по § 1, т. 4, б. „а“ ЗДОИ. При новото разглеждане на делото в АССГ се стигна до обявяване на отказа на Топлофикация за нищожен.


С Решение № 921 от 19.02.2014 г. по а.д. № 1785/2013 г. АССГ, Второ отделение, 24 състав, прогласи отказа за нищожен и върна преписката на изпълнителния директор на Топлофикация за произнасяне по заявлението. В решението се посочва, че Топлофикация София ЕАД е задължен субект по ЗДОИ и компетентен да се произнесе е неговият изпълнителен директор. Оспореният отказ, независимо че изхожда от изпълнителния директор, не е подписан от последния, сочен за издател, а е подписан с поставена запетайка пред подписа от зам. изпълнителен директор по експлоатационната и ремонтна дейност. От представените по делото доказателства не е видно да е налице валидно упълномощаване по смисъла на чл.28 ал.2 от ЗДОИ и извършеното правно действие от лицето, подписало отказа е нищожно. Съдът посочва още, че в решението си задължения субект задължително трябва да посочи мотиви за отказа си, което в случая липсва. Ответникът по делото е следвало да направи и преценка за съотношението между защитата на търговските интереси и правото на достъп до информация.