05 юни 2014 г.

Делото бе заведено по жалба на гражданина Тодор Цолов, който поиска от Комисията за финансов надзор /КФН/ данни за направените от нея анализи на нормативната база, регламентираща финансовия надзор в страната.

 

Информацията бе отказана с решение на председателя на КФН с мотив, че е свързана с оперативната подготовка на официалните актове на комисията и няма самостоятелно значение – чл.13 ал. 2 т.1 от ЗДОИ.

 

С решение № 3114 от 12.05.2014 на Административен съд София - град отказът на Комисията за финансов надзор /КФН/ беше обявен за нищожен. Според съдебния състав председателят на комисията не е притежавал собствена компетентност да вземе решение по ЗДОИ, поради което изричният отказ, издаден при липсата на компетентност, е нищожен. Това е така, тъй като в издадената от комисията за финансов надзор Наредба №45/ 2012 г. за достъп до съхраняваните от КФН документи е определен реда за вземане на решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация. Съгласно чл.11 ал. 2 от наредбата решенията за предоставяне или за отказ от предоставяне на информация в конкретни хипотези на ЗДОИ /чл.13 ал.2, чл.17 ал.2 , чл.31 ал. 5 и чл.37 ал.1 т.2/ се вземат от Комисията по предложение на нейния председател. Това означава, че в тези случаи Комисията като колективен орган си е запазила правото да взема решения дали да предостави или не достъп до обществената информация и не е оправомощила председателя за това. Ето защо, преценката на съда е, че оспореното решение е издадено от некомпетентен орган и като такова не може да породи валидни правни последици и следва да бъде обявено за нищожно, а преписката да бъде върната на комисията в качеството й на компетентен орган за произнасяне по заявлението.

 

Решението подлежи на обжалване.