06 декември 2014 г.

Глобата е в размер на 31 500 лв. и е наложена на кмета на Столична община за неизпълнение на решение №4443/2011, постановено от АССГ по адм. д. №3884, заведено от Цветана Гочева през 2011.

 

В разпореждането от 10.11.2014 съдът намира, че от обективна и субективна страна се разкрива осъществяването от кмета на СО на административно нарушение по реда на чл.304 ал.2 от АПК. Наложената глоба е за периода на неизпълнение от юли 2013 до септември 2014 - по 500 лв. за всяка седмица на неизпълнението.

 

По случая вече са наложени две предходни глоби – от 200 лв. и 5500 лв. за същото по вид нарушение. Въпреки наложените на по-ранен етап санкции, столична община - в частност кметът на София е продължил да бездейства относно извършване на дължимото действие – да се произнесе с решение по заявлението на Цветана Гочева.