06 декември 2012 г.

Информацията бе поискана в края на 2009 от Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“ и освен декларацията за конфликт на интереси на един от главните експерти в агенцията, касаеше още длъжностната му характеристика и данни за неговото образование и квалификация. Отказът на Агенцията за социално подпомагане (АСП) бе мотивиран с наличието на лични данни в исканата информация и несъгласие на въпросния служител за предоставянето им.

 

С решение от май 2012 АССГ отмени отказа на директора на АСП и му върна преписката за ново произнасяне. В резултат, през юли 2012 от АСП предоставиха достъп до длъжностната характеристика и образованието на въпросния служител, но отново не предоставиха достъп до декларацията за конфликт на интереси с аргумент, че същата е публикувана в интернет страницата на агенцията. С Решение № 5736 от 29.10.2012 по а.д. № 7513/2012 г. АССГ отмени частичния отказ на директора на АСП и за втори път му върна преписката за ново произнасяне. В мотивите си съдът отбелязва, че директорът на АСП немотивирано е отказал достъп до декларацията за конфликт на интереси. Колкото до твърдението на директора  на АСП, че декларациите за конфликт на интереси са публикувани в интернет, съдът констатира, че на страницата на АСП е публикувана единствено информация за имената и длъжността на лицата, подали такива декларации, но не и самите декларации.