05 април 2014 г.

Информацията беше поискана от Иван Петров и отказана с решение на секретаря на Столична община. Като мотив в решението се посочва, че по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до информация, но не и достъп до документи. Освен това според преценката на решаващия по заявлението орган исканата информация представлява лични данни на лицата, положили извънреден труд и същата не може да бъде предоставена без тяхното съгласие. Също така обективно било невъзможно изискването на съгласие от всички лица, визирани в заявлението.


С решение №1378/06.03.2014 Административен съд София - град отменя отказа като незаконосъобразен като посочва, че дали се иска конкретният материален носител на информацията или се иска описателно самата информация е ирелевантно за дължимостта й. Според съдебния състав материалният носител на информацията – в случая съответния документ – книгата, водена по реда на Кодекса на труда за положения извънреден труд от служителите на Столична община през 2012 не е нещо, което се иска заради своя материален субстрат, а заради информацията, която съдържа. По отношение на посоченото в отказа основание - липса съгласие на третото лице - съдът счита, че дори да се приеме, че се засягат интересите на трети лица, налице е надделяващ обществен интерес, което преодолява въпросното основание за отказ. Това е така, тъй като с предоставяне на исканата информация ще се повиши прозрачността и отчетността на задължения субект - Столична община. Информацията за положения допълнителен труд по трудово отношение и то в полза на Столична община не представлява лична информация или лични данни на служителите, смята още съдът. Решението подлежи на обжалване.