Дължи ли Върховният административен съд (ВАС) предоставяне на достъп до информация за пропусквателния режим в сградата на съда на две конкретни дати от края на месец юни, когато е бил проведен избор за членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет? 11.09.2023 г.

Този въпрос ще бъде поставен пред Административен съд - Плевен по дело на Владислава Цариградска – съдия в Районен съд - Луковит и жалбоподател по дело за оспорване на решението за избор на членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите.

Дължи ли министърът на икономиката и индустрията предоставяне на достъп до информация за изнесеното от България оръжие през последните 3 години? 11.09.2023 г.

Този въпрос ще бъде поставен пред Административен съд София-град (АССГ) по дело на Боряна Джамбазова – журналист, която подготвя материал по темата за в. „Ню Йорк Таймс“.

Дължи ли Електроенергийният системен оператор достъп до информация за извършените плащания, в периода от 1 септември 2021 до 31 март 2023 г., към регистрираните производители на електроенергия? 11.09.2023 г.

Този въпрос ще бъде поставен по четвърто дело на Сдружение „За Земята – Достъп до правосъдие“ срещу отказ на Електроенергийния системен оператор.

Представляват ли информация за околната среда издадените от Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора актове за установяване на нарушения и наказателни постановления на ТЕЦ „Брикел“? 11.09.2023 г.

Този въпрос ще бъде поставен по дело на Сдружение „За Земята – Достъп до правосъдие“ срещу повторен отказ на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора.

След подаване на жалба срещу мълчалив отказ кметът на столичния район „Банкя“ предостави пълен достъп до информация за изменението на издадено разрешение за строеж. 08.08.2023 г.

Със заявление от 17 май 2023 г. Бойчо Бойчев от гр. София иска от кмета на район „Банкя“ копие от конкретна заповед за допълване на разрешение за строеж, издадено през 2020 г.

Докладът на оценителите и пазарната оценка на общински имот представляват обществена информация, която следва да бъде предоставяна по реда на Закона за достъп до обществена информация. 08.08.2023 г.

До този извод стигна състав на Административен съд - Пловдив по дело на Антон Вълков (Гражданска инициатива „За парка“, Пловдив) срещу отказ на секретаря на Община Пловдив да предостави копие от доклада на оценителите и пазарната оценка за общински имот, намиращ се в парк „Отдих и култура“.

След подаване на жалба срещу мълчалив отказ Прокуратурата предостави пълен достъп до информация за стопанисването на прокурорската база в Боровец. 08.08.2023 г.

Със заявление от 17 май 2023 г. Доротея Дачкова (в. „Сега“) иска информация, свързана с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет, отразено в протокол от 8 юни 2017 г., с което на главния прокурор е възложено стопанисването на база в Боровец, т.нар. „Регентска къща“.

Когато се търси информация, свързана с околната среда, следва да намират приложение разпоредбите на Закона за опазване на околната следа, които се явяват специални по отношение на ЗДОИ. 11.07.2023 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град по дело на „За Земята - Достъп до правосъдие“ срещу отказ на Регионалната инспекция по околна среда и води – Стара Загора.

Когато в заявлението е отправено повече от едно искане за достъп до информация, административният орган следва да се произнесе като изложи ясна и конкретна информация по всяка една от точките в заявлението. 11.07.2023 г.

До този извод стигна Административен съд – Благоевград по дело на Наталия Димитрова срещу отказ на кмета на Община Благоевград да предостави информация за изградените велосипедни алеи и детски площадки в парк в града.

Налице е надделяващ обществен интерес „Булгаргаз“ ЕАД да предостави информация за преговорите и договорените количества доставки на природен газ от ГАЗПРОМЕКСПОРТ. 11.07.2023 г.

До този извод стигна Административен съд – Видин по второ дело на Гражданско движение „БОЕЦ“, Видин, срещу отказ на „Булгаргаз“ ЕАД.

Информацията за отпуснато финансиране по Фонд „Култура“ е обществена и не попада в обхвата на ограниченията по ЗДОИ. 11.07.2023 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Стара Загора по дело на Петър Марчев срещу отказ на Община Бургас за достъп до обществена информация.

Рекорд в 23-тата година от приемането на Закона за достъп до обществена информация и съдебната практика по неговото прилагане. Съдебно решение в полза на заявителя в деня на съдебното заседание. 19.05.2023 г.

На 18 май 2023 г. Административен съд – Смолян разгледа в открито съдебно заседание дело, образувано по жалба на Анита Чолакова (Actualno.com). Жалбата е срещу отказ на Регионална здравна инспекция – Враца (РЗИ-Враца) да предостави копие от констативен протокол от извършена на 19.12.2022 г. проверка в АЕЦ „Козлодуй“ за лечебно осигуряващо лечение на служителите на АЕЦ, включително и по линия на трудовата медицина.

Административен съд София-град отмени отказ на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен да предостави достъп до информация, свързана с разходването на бюджета на болницата. 15.05.2023 г.

Със заявление от 5 януари 2023 г. Десислава Николова (в. „Капитал“) иска от Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен да й бъде предоставен достъп до следната информация:

1. В колко клинични пътеки, амбулаторни процедури, прегледи, консултации, операции или друг вид медицинска дейност, платена от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), са участвали всеки един от членовете на борда и заместник-изпълнителните директори?

2. В колко клинични пътеки, амбулаторни процедури, прегледи, консултации, операции или друг вид медицинска дейност, платена от Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК), е участвал ректорът на Медицински университет – Плевен?

3. Размерът на най-високото и най-ниското годишно възнаграждение с включен допълнителен материален стимул (ДМС) и без включен ДМС през 2021 година и в момента в лечебното заведение на лекарите и

4. Размерът на най-високото и най-ниското годишно възнаграждение (с включен ДМС и без с включен ДМС) през 2021 година и в момента в лечебното заведение на медицинските сестри.

Информацията за посещението на главния прокурор в САЩ през март 2022 г. не само е обществена по смисъла на ЗДОИ, но е налице и надделяващ обществен интерес за предоставянето й. 05.05.2023 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Николай Неделчев (София) срещу отказ на заместник-главния прокурор при Върховна касационна прокуратура (ВКП).

Административен съд София-град отмени отказ на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД – София да предостави достъп до информация, свързана с разходването на бюджета на болницата. 05.05.2023 г.

На 20.12.2022 Десислава Николова (в. „Капитал“) подава заявление до УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (Александровска болница), с което иска следната информация:

1. Информация за какво са получени месечни възнаграждения от членовете на Съвета на директорите през 2021 г.

2. В колко клинични пътеки, амбулаторни процедури, прегледи, консултации, операции или друг вид медицинска дейност, платена от НЗОК, са участвали всеки един от членовете на борда и заместник изпълнителните директори?

3. В колко клинични пътеки, амбулаторни процедури, прегледи, консултации, операции или друг вид медицинска дейност, платена от НЗОК, е участвал ректорът на Медицински университет и деканът на Медицинския факултет?

4. Размерът на най-високото и най-ниското годишно възнаграждение с включен допълнителен материален стимул (ДМС) и без включен ДМС през 2021 година и в момента в лечебното заведение на лекарите и

5. Размерът на най-високото и най-ниското годишно възнаграждение (с включен ДМС и без с включен ДМС) през 2021 година и в момента в лечебното заведение на медицинските сестри.

Информацията за процедурите за подбор/конкурс и назначаване на директор на териториално звено (областна дирекция) на Държавен фонд „Земеделие“ е обществена и следва да бъде предоставена по реда на Закона за достъп до обществена информация.  05.05.2023 г.

На 7.12.2022 г. Българският институт за правни инициативи (БИПИ) подава заявление до Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), с което иска информация за процедурите за подбор/конкурс и назначаване на директор на ОД „Земеделие“ – Стара Загора в периода 2021 – 2022 г.

Информацията за месечно/годишно възнаграждение за длъжности от публичния сектор е обществена информация, която не попада под закрилата за защитени лични данни. 25.04.2023 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Десислава Николова (в. „Капитал“) срещу отказ на директора на Университетската Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина (УМБАЛСМ) „Н. И. Пирогов“ (Пирогов).

Указанията на съда за предоставяне на достъп до обществена информация при отмяна на отказ да се предостави обществена информация с влязъл в сила съдебен акт са абсолютно задължителни. В подобни случаи последващ отказ винаги се явява незаконосъобразен като издаден в противоречия с влязъл в сила съдебен акт. 18.04.2023 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – София град (АССГ) по трето дело на сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“ срещу отказ на изпълнителния директор на „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) ЕАД да предостави информация за извършените плащания за извънредно производство на електроенергия („студен резерв“) към девет енергийни дружества.

Мотивите на Прокуратурата за отказ от образуване на досъдебно производство представляват обществена информация, която подлежи на предоставяне по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). 18.04.2023 г.

До този извод стигна Административен съд София-град (АССГ) по дело на Николай Неделчев (София) срещу отказ на административния ръководител на Софийска градска прокуратура (СГП).

Когато задължен по ЗДОИ субект изобщо не е направил проверка дали е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация, само този пропуск е достатъчен да обоснове незаконосъобразност на отказа.  16.03.2023 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Марта Георгиева (София) срещу отказ на Областна дирекция по безопасност на храните София-град (ОДБХ София-град).

Информацията за това дали Слави Трифонов е подал дължимата декларация по ЗПКОНПИ, извършената проверка по случая и предприетите мерки, не представлява защитени лични данни, а информация за изпълнението на законово вменено задължение от страна на КПКОНПИ 08.03.2023 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу отказ на КПКОНПИ да предостави информация за резултатите от проверката и наложените санкции по случая с неподадената декларация от Слави Трифонов.

Личната сфера на лицата, заемащи висши публични длъжности, е защитена в по-ниска степен от личната сфера на останалите граждани, като доминиращо значение се отдава на необходимостта на обществото да знае 08.03.2023 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Николай Неделчев срещу отказ на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) да предостави информация относно неподадените декларации от Слави Трифонов и още няколко публични фигури.

Липсата на съгласие на трето засегнатото лице за предоставяне на информация не е абсолютно и достатъчно основание за отказ да се предостави достъп до исканите сведения, а зависи и от отсъствието на надделяващ обществен интерес 12.01.2023 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Марта Георгиева (София) срещу отказ на директора на Областна дирекция по безопасност на храните – София (ОДБХ София).