Фондация Програма Достъп до Информация
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Пловдив по дело на Мария Каравланова (Пловдив) срещу отказ на директора на Софийската градска художествена галерия. 

До този извод стигна състав на Административен съд – Пловдив по дело на Искра Койчева (координатор на ПДИ и журналист в Дарик радио) и Гергана Драганова (plovdiv-press.bg) срещу отказ на главния секретар на община Пловдив.

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) дължи предоставяне на информация за средночасовите стойности за ФПЧ2,5 и ФПЧ10 от автоматичната измервателна станция (АИС) за мониторинг на качеството на въздуха „Хиподрума“ за определен период от време. Това реши АССГ по дело на Сдружение „За земята – достъп до правосъдие“.

До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС), като втора инстанция, по дело на Сдружение „За земята – достъп до правосъдие“ срещу отказ на „Електроенергийният системен оператор“ ЕАД (ЕСО). 

До този извод стигна АССГ по дело на Лъчезар Лисицов (парламентарен репортер във Flagman.bg) срещу отказ на главния секретар на НС да предостави достъп до преписките, свързани с извинени отсъствия на депутатите.

До този извод стигна АССГ по дело на Венцислав Давидофф (София) срещу отказ на кмета на община Созопол да предостави достъп до всички строителни книжа, свързани с издаденото разрешение за строеж в защитената местност.

Информацията е поискана от Тодор Гроздев (в. „Знаме“) със заявление от декември 2017.

Информацията е поискана от Светлозар Алексиев (София) със заявление от октомври 2017.

С този мотив състав на ВАС потвърди решение за отмяна на отказ на Министерство на правосъдието (МП) да предостави информация за проекта на закон за изменение на Закона за българското гражданство (ЗБГ), с който (по идея на президента Радев) е предложено изменение в Изборния кодекс, което въвежда 3-месечна уседналост за гласуване на парламентарни и президентски избори. Информацията е поискана от Красен Николов (Mediapool) със заявление от април 2017. 

Делото бе заведено след отказ на МО да предостави списък на всички заявки, направени от МО и подчинените му структури за доставка на хранителни продукти и напитки в периода 01.08.2015 – 31.10.2018 с включен доставчик, дата на заявката, дата на доставката и стойност на доставените продукти. Информацията е поискана от Петър Нанев (bTV) със заявление от декември 2018.

Информацията е поискана от Доротея Дачкова (в. „Сега“) със заявление от септември 2017. 

Информацията е поискана от Светлозар Алексиев (София) със заявление от  януари 2019. 

С този извод състав на ВАС потвърди решение на АССГ за отмяна на отказ на секретаря на Столична община (СО) да предостави достъп до текстовете на издадените от СО общи административни актове (ОАА) в периода февруари-април 2017. Информацията бе поискана от Светлозар Алексиев.

С този мотив състав на Административен съд – Пловдив отмени отказ на Министерство на младежта и спорта (ММС) да предостави копие от писмо на Българския стрелкови съюз (БСС) до ММС, което е свързано с актуализация на списъка с олимпийските медалисти по спортна стрелба, прекратили състезателната си дейност. Информацията е поискана от Камен Шишманов (Пловдив).

До този извод стигна състав на Административен съд – Стара Загора по дело на журналистката Венелина Попова срещу отказ на кмета на общината. 

С този мотив ВАС остави в сила решение на АССГ за отмяна на отказ на директора на Агенцията за социално подпомаганеда предостави копие от декларацията за конфликт на интереси на бивш служител на агенцията, който към момента на подаване на заявлението е бил номиниран и е участвал като единствен кандидат в процедура по избор за управител на Националния осигурителен институт. Информацията е поискана от Българския институт за правни инициативи .

С този мотив състав на Административен съд София-град (АССГ) отмени отказ на зам-кмета на Столична община (СО) да предостави информация за възложените от СО за събиране от частни съдебни изпълнители (ЧСИ) публични вземания на общината за периода 01.09.2015 – 01.09.2018.

С този мотив състав на АССГ отмени мълчалив отказ на кмета на район „Триадица“ да предостави информация за контролните действия на общината относно конкретен обект в „Южния парк“ срещу който са подавани редица сигнали за нарушения. Информацията е поискана от Светлозар Алексиев (София) .

С този мотив състав на АССГ отмени отказ на главния секретар на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) да предостави информация за всички регистрирани сигнали за нередност до 18.12.2018 включително, която включва дата на сигнала, описание на нарушението, етап на проверката, предприети действия (ако има такива) и резултат (ако е приключила процедурата по администриране на нередността). Информацията е поискана от Елена Христова (София).

С този мотив състав на АССГ отмени отказ на главния секретар на Министерство на здравеопазването (МЗ) да предостави информация за разгласеното от медиите в края на 2018 закриване на Центъра „Фонд за лечение на деца“ и преминаването му в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

С този мотив АССГ отмени отказ на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) да предостави копие от Указания за работа по прилагане на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, приети от комисията на 25.01.2013. Информацията е поискана от Росен Босев (в. „Капитал“).

С този мотив състав на АССГ отмени отказ на комисия по ЗДОИ към Министерство на младежта и спорта (ММС) да предостави информация, свързана с финансирането на Българския футболен съюз (БФС) за провеждане на състезания и лагери на национални отбори. Информацията е поискана от Петър Нанев (bTV) .

Информацията е поискана от Росен Босев (в. „Капитал“) със заявление от 3 януари 2018, а отказът на КОНПИ бе с мотив, че информацията представлява служебна тайна по смисъла на чл. 16 от ЗОПДНПИ (отм.).

Информацията бе поискана от Десислава Лещарска (в. „Капитал“), а отказът на Българската банка за развитие (ББР) бе с мотив, че информацията не е обществена, тъй като е свързана с финансов мениджмънт и представлява професионална тайна по чл. 63, ал. 1 от Закона за кредитните институции.

С този мотив състав на АССГ отмени отказ на началника на Регионално управление на образованието (РУО) – София-град да предостави информация, свързана с надплановия прием на ученици в Софийската математическа гимназия  (СМГ) за учебната 2018/ 2019. Информацията бе поискана от Александра Маркарян (OFFNews).

С този мотив състав на АССГ отмени отказ на зам.-кмета и главния архитект на СО да предоставят информация за наложените и събрани глоби от СО през 2015 г. и два месеца от 2018 по Наредбата за рекламна дейност на СО. Информацията е поискана от Светлозар Алексиев (София) със заявление от август 2018.

С този мотив състав на Административен съд – Варна отмени отказ на секретаря на община Варна да предостави тази информация. Тя е поискана от Александър Лиманов (Варна) със заявление от ноември 2018

С този мотив състав на ВАС остави в сила решение на АССГ за отмяна на отказ на МВР да предостави тази информация. Информацията бе поискана от Александър Терзиев (в. „Капитал“) със заявление от края на 2016.

С този мотив състав на АССГ отмени отказ на Националната агенция за приходите (НАП) да предостави информация за два конкретни ревизионни акта, съставени на „Лукойл Нефтохим Бургас“ ЕАД. Информацията е поискана от партия „Движение Да България“ .

В началото на 2019 влиза в сила решение на АСОО за отмяна на отказ на кмета на Божурище да предостави информация за приходите и разходите на общината по водените от нея съдебни дела в определен период от време. 

До делото се стигна след жалба от юрисконсулта на община Варна на Решение на Комисията за защита на личните данни, с което намира жалбата за основателна по отношение на Сдружение за оптимизиране на правосъдието (СОПА) за нарушение на личните данни на юрисконсулта чрез публикуване на сайта на сдружението на пълномощно, с което секретарят на общината я упълномощава да се явява по дела, в което пълномощно е видно ЕГН-то й и дава указания на сдружението да заличи от интернет страницата си личните данни на жалбоподателката.

Информацията бе поискана от Огнян Георгиев (в. „Капитал“) със заявление от 9 февруари 2017 и касае класирането на общинските проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ от ПРСР 2014-2020“. 

Информацията е поискана от Светлозар Алексиев (София) със заявление от 16.08.2017.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Светлозар Алексиев (София) срещу заблуждаващ отговор на кмета на Столична община (СО). 

До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС) по дело на Живко Желев (Сливен) срещу мълчалив отказ управителя на ВиК Сливен.

До този извод стигна петчленен състав на ВАС, като втора инстанция, по дело на Зорница Маркова (в. „Капитал“) срещу отказ на Министерство на икономиката. 

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Красимира Спасова (Севлиево) срещу отказ на Агенцията за социално подпомагане.

Със заявление от май 2018 ЕС „За земята – достъп до правосъдие“ искат от РИОСВ – София достъп до средночасовите данни от Автоматичните измервателни станции (АИС) за замърсяването на атмосферния въздух с различни вредни вещества в периода 01.12.2017 - 31.03.2018. 

За предоставянето на тази информацияе приложим ЗДОИ и не е налице специален ред по Закона за устройство на територията (ЗУТ) в случаите, когато заявителят не е заинтересовано лице по ЗУТ. До този извод стигна състав на ВАС по дело на Яна Христова (Сливен) срещу отказ на кмета на Сливен. 

До този извод стигна състав на Административен съд – Варна по делото на Марин Николов (НОВА TV) срещу отказ на секретаря на община Аксаково. 

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на разследващият сайт „Биволь“ срещу отказ на Агенция „Митници“. 

Делото е след отказ на зам.-кмета по транспорт на Столична община (СО) да предостави на Светлозар Алексиев (София) копия от всички одобрени проекти за постоянна организация на движението, отнасящи се до пътната мрежа, отворена за обществено ползване, от комисията по транспорт, организация и безопасност на движението при СО в периода 01.01.2016 - 31.01. 2017. 

Информацията е дължима, поради наличието на презумпция за надделяващ обществен интерес, която не е оборена в отказа на административния орган.