Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 8(80), август 2010
ISSN 1313-6496От съдебната зала

Кирил Терзийски, ПДИ


Кирил Терзийски

Главният секретар на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) бе задължен от съда да предостави достъп до информация, свързана със строежа на обект: „Пътническа въжена линия“ в местността „Картала“, землището на с. Бистрица, община Благоевград. Информацията, включваща три заповеди на заместник началника на ДНСК и Протокол за установяване на годността за ползване на въжената линия бе поискана от Зорница Стратиева в началото на 2010 г. В отказа на главния секретар на ДНСК бе посочено, че тази информация попада в ограничението на правото на достъп до информация по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ като информация с подготвителен характер, която няма самостоятелно значение. С Решение от 19 юли 2010 г. състав на Административен съд – София град (АССГ) отмени отказа като прие, че тази информация касае актове на държавен орган, които представляват официална обществена информация по чл. 10 от Закона за достъп до обществена информация и достъпът до нея не може да бъде ограничаван, включително и поради това, че е в случая е налице надделяващ обществен интерес от узнаването й.

С идентични мотиви главния секретар на ДНСК бе задължен от съда да предостави и копие от разрешението за ползване на „Пътническа въжена линия“ в местността „Картала“, землището на с. Бистрица, община Благоевград. Информацията бе поискана от Александър Дунчев в началото на 2010 г.  В отказа на главния секретар на ДНСК бе посочено, че заявлението не съдържа описание на исканата информация, тъй като искането не съвпада с вложения от законодателя смисъл в достъпа до информация, а съдържа само искане за копие от документ. С Решение от 24 юни 2010 г. състав на АССГ отмени отказа като прие, че предоставянето на документи, с които разполага административният орган е форма на достъп до обществена информация. Съдът отбелязва, че информацията се характеризира като обществена според естеството си във всеки конкретен случай, а не според формата, в която съществува. В мотивите на решението е посочено още, че законността на строителството е от особен обществен интерес и следователно в случая е налице и надделяващ обществен интерес от узнаването на тази информация.

Административния съд в Бургас отмени отказ на директора на Териториалната дирекция на Националната агенция по приходи (НАП) в Бургас да предостави достъп до списъка на действащите трудови договори по професии и длъжности на „ВиК“ - Сливен за периода 2003 – 2008 г. Информацията бе поискана от Юрий Иванов в края на 2009 г. Отказът на директора на НАП бе на основание липса на съгласие за предоставяне на информацията от страна на третото лице  „ВиК“ - Сливен. С Решение от 26 юли 2010 г. съдът в Бургас прие, че липсват доказателства, установяващи изпълнението на задължението на административния орган, произтичащо от чл. 31, ал. 2 от ЗДОИ – да поиска изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението. Освен това в решението е посочено, че административният орган не е изложил мотиви относно необходимостта от съгласието на третото лице, т.е. че поисканата информация засяга интересите му по начин, който прави съгласието му необходимо, например наличие на търговска, служебна, производствена тайна или друго защитено от обществен достъп обстоятелство.

На 20 септември Административния съд в Ямбол ще разгледа дело по жалба на Дияна Бончева, издател на в. „Тунджанец“, срещу отказ на Председателя на Общинския съвет да предостави копия от справките за съдимост на общинските съветници. Отказът на председателя е мотивиран с обстоятелството, че въпросните справки били изпратени на Общинската избирателна комисия. Интересът на журналистката е продиктуван от факта, че в телефонен разговор, проведен през юни 2010 г., председателят я е уведомил, че осъдените съветници са общо шест, като на двама от тях присъдите са влезли в сила по време на мандата.

С подкрепата на ПДИ бе обжалван отказ на Министерство на правосъдието да предостави информация за имената на членовете на комисията, която оценява проектите на юридическите лиза с нестопанска цел, които ежегодно кандидатстват за финансиране от държавния бюджет. Информацията бе поискана в началото на  август 2010 г. от Ана Михова – журналист във в. „Класа“. Мотивът за отказ е, че тази информация представлявала лични данни, а предоставянето на личните данни на членовете на комисията на трети лица би нарушило правото им на личен живот и липсвало съгласието им за подробно обработване на данните им. В жалбата е посочено, че тази информация не е и не може да бъде защитени лични данни, тъй като дейността на едно длъжностно лице е обратното на личния живот, тя е свързана с публичния живот поради упражняването на публична власт, на професия свързана със служба за обществото и гражданите. Предстои образуване и насрочване на дело в АССГ.

С подкрепата на ПДИ бе обжалван и мълчалив отказ на кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова да предостави информация за ползвания платен годишен отпуск и за изплатените обезщетения за неизползван отпуск на няколко бивши и настоящи служители в общината, сред които е и бившият кмет Бойко Борисов. Информацията бе поискана в началото на август 2010 г. от Ралица Табакова – журналист във в. „Дума“. Освен настоящия премиер, исканата информация касае Йорданка Фандъкова, Александър Цветков, Росен Желязков, Николай Боев и Нели Нешева. Предстои образуване и насрочване на дело в АССГ.

 

 

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.09.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP