Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 7(79), юли 2010
ISSN 1313-6496

Достъпниците по света

Запис и протоколи от съдебни заседания

Тереза Манджукова, ПДИ


Тереза Манджукова

Член на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията от Германия инициира дискусия за воденето на протоколи или запис от съдебни заседания. Интересът към темата  бил породен от факта, че в Германия няма задължение да се води протокол от съдебното заседание и при невъзможност на гражданите да присъстват в съдебната зала няма как да се удостовери по безспорен начин какво се е случило там. Според застъпника тази практика противоречи на принципа на публичност на процеса и възпрепятства гражданския контрол върху съдебната система.

Редица международни инструменти, по които България е страна, гарантират принципа на публичност. Чл. 10 от Всеобщата декларация за правата на човека гласи: „Всеки човек има право при пълно равенство на справедливо и публично разглеждане на неговото дело от независим и безпристрастен съд”. Подобна е формулировката и в чл. 12 от Международния пакт за граждански и политически права и в чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека, гарантиращи правото на справедлив процес.

Българската Конституция (чл. 121), Гражданският процесуален кодекс (ГПК, чл. 11), Наказателно-процесуалният кодекс (НПК, чл. 20) и Законът за съдебната власт (чл.7) също уреждат този принцип. Процесуалните норми определят и доказателствената сила на протоколите от съдебните заседания. Достъп до протоколите се предоставя само на страните, които имат и тридневен срок за поправка, тъй като протоколите са доказателства за направените искания и изказвания, както и за представените доказателства. При техническа възможност се прави и запис на заседанието, въз основа на който се изготвя протокола.
Добри практики се прилагат във Върховния административен съд, който направи електронната си деловодна система достъпна онлайн, за което през 2009 г. бе отличен на Международния ден на правото да знам със Златен ключ за най-добра уеб страница на институция съобразно ЗДОИ. В Смолянския окръжен съд например, страните разполагат с монитор, визуализиращ протокола по време на заседанието – така в реално време могат да се правят уточнения, с което се пести време, повторно ходене в съда за поправка на протокола.    
      
Черна гора
Подобно на България не се записват всички изказвания на страните, но в протокола се отразява всичко, което съдията намира за неоспоримо. Съдебното решение трябва да се основава на установеното в протокола. Законът също предвижда възможност заседанието да се записва.     

Южна Африка
Законът предвижда съставяне на протоколи от съдебните заседания. Достъп до тях има всеки, но в присъствието на съдебен служител. Могат да се правят и копия след заплащане на определени такси. Както и в България, протоколи се изготвят дори когато делото се гледа в закрито заседание, но тогава те не са общодостъпни.

Израел
До неотдавна протоколи са се изготвяли пред всички съдилища, освен пред Върховния съд. Тази практика е променена, сега заседанията на Върховния съд се протоколират. За разлика от Южна Африка, където всеки има достъп до протоколите, в Израел тази привилегия имат само страните. Достъп на трети лица е възможен, ако има доказан интерес и с разрешение от съдия. Достъп се дава лесно на журналисти и научни изследователи.

Канада
Прави се запис на съдебните заседания, а протоколите въз основа на записа са достъпни от всеки, след заплащане на определена такса.   

 

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.08.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP