Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 7(79), юли 2010
ISSN 1313-6496

Колонка на гражданина

На информационния фронт
нещо ново

Вече са възможни пробиви при предоставяне
на договори с висока обществена значимост

Вилям Попов,
носител на Златен ключ 2006

 


Вилям Попов

В брой 2/2009 г. на информационния бюлетин на ПДИ споменах, че съм подал 111 заявления за достъп до обществена информация (з.д.о.и.). След година и половина те достигнаха 170. Планираната ми дейност през този период бе насочена към няколко тематични проекти: (1) консултантски и обучителни услуги; (2) изискване на копия от сключени договори и отчетни документи както и резултатът от  изпълнението им; (3) стенограмите, пътуванията, лобиранията и форумите на президента Първанов; (4) целесъобразност, прозрачност и ефективност на изразходваните бюджетни средства. А инцидентната мидейност се изразяваше в подаване на з.д.о.и. във връзка с възникнали събития и появила се неясна и противоречива информация в публичното пространство.

Консултантски  
и обучителни услуги

Интересът ми към тази широко разпространена във всички институции на държавното и местно управление “дейност” беше предизвикан от неоправдано големия размер на обявените и сключени договори за консултантски и обучителни услуги. Не е нужен дълбочинен анализ да се забележи, че се сключват договори за консултации и обучения първо по най-обикновени и ненуждаещи се от “консултации” проблеми, второ – обучават се служители, които за да заемат длъжността си е било задължително да са обучени, трето – “обучителите” и “консултантите” очевидно не са експерти, а хора с най-различни образования, преминали някакви “курсове” и натрупали “опит” от еднотипна работа по десетки подобни проекти и четвърто – необичайно и недопустимо за България разкошно финансиране за хонорари и луксозни и екзотични места за провеждане на “обученията”. Казвам – недопустими за нашите условия, тъй опонентите биха казали “такива са ценоразписите и изискванията в Европа”. При всички случаи е очевидно, че тези договори се сключват за да се “усвоят” колкото може повече средства от европейските фондове, особено по програмите ОПАК, ОПРЧР, ПРСР, ОПРР. Повечето от тези мои съмнения се потвърдиха от информацията, която получих в отговор на моите з.д.о.и. и последвалите разкрития като консултантският договор на Ахмед Доган за хидровъзела Цанков камък. Извън приложното поле на ЗДОИ сме свидетели на източване (преточване) на печалби от ЕРП-тата чрез консултантски договори. Уточнение: като експерт в определена област познавам добре важната роля на консултирането; тук представям и разследвам чрез з.д.о.и. възможните злоупотреби с тази дейност и големите вреди и тежки загуби, които могат да последват.

В началото на 2009 подадох з.д.о.и. до всички 16 министерства и няколко агенции – ДФ “Земеделие”, Агенция „Митници”, Изпълнителна агенция по околната среда, Държавна агенция по горите, Агенция по енергийна ефективност, Столична община – общо 23 заявления, с които поисках справка относно договорите за консултантски и обучителни услуги в периода 2005 – 30.06.2009. Отговориха ми 17 институции. По отношение на изричните или мълчаливи откази не съм предприемал следващи действия. Ето справката от ДФ “Земеделие”: сключени договори – 10 (9 през 2008); обща сума – 4 481 400 лв.; всичките финансирани от републиканския бюджет; договорените суми за един договор се движат от 998 676 лв. до 230 000 лв. (два договора са с минимални суми от 70 000 и 23 000 лв.). Анализът на информацията от всички институции ще бъде предмет на отделна публикация. Истината е, че за консултантски и обучителни услуги се изразходват голям процент средства по различните фондове и на тази основа има и продължават да никнат хиляди “консултантски” фирми.

Копия от сключени договори
и отчети за изпълнението им

След влизане в сила на допълненията към ЗДОИ в края на 2008, които предпоставяха надделяващ обществен интерес и доказване на “фирмена тайна”, насочих вниманието си към изискване на копия от сключени договори, финансирани със средства от държавния бюджет или от европейските фондове. Общественият интерес към тези договори е силно повишен и от обстоятелството, че до тогава държавните институции криеха ревностно проектите и категорично отказваха да предоставят граждански достъп до тях. Имайки известен опит с откази реших да тествам действието на новите законови промени.

  1. Със з.д.о.и. У-ЗДОИ/13.08.2009 г. до МФ поисках копие от договор по Проект №0002-ЦКЗ-1.1. “Повишаване ефикасността на работата на Централното координационно звено”. В законоустановения срок получих пълен достъп до исканата информация: копие от Договор ДОГ-260/30.04.2009 г. (7 стр.) и приложения (95 стр.);възложител: Пламен Орешарски, МФ; изпълнител: консорциум “С.И.Ц.И. Доминус, Испания и Българска консултантска организация, България”; бенефициент: Централно координационно звено – дирекция “Управление на средствата от ЕС” – МФ; стойност 1 543 800 лв.; източник на финансиране: Оперативна програма Техническа помощ (ОПТП).
  2. Със з.д.о.и. М-343/16.01.2009 г. до МВР поисках копие от договор между МВР и адвокатска кантора “Албер и Гайгер” – Берлин. С Решение от 29.01.2009 г., подписано от н-к на кабинета на министъра на ВР, получих изричен отказ за достъп с мотив: “Формулираните от заявителя въпроси нямат за предмет търсенето на обществена информация, а с тях се иска предоставянето на документи...” За отказ на въпросите ми за източник на финансиране и справка за изплатените суми беше посочен мотивът “в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространение на исканата информация”, имайки предвид Закона за Сметната палата (ЗСП). След моя жалба и съдебно заседание на 19.11.2009 г. по а.д. №6836/2009 г. 17-и състав на АССГ с Решение от 19.12.2009 г. отмени отказа и изпрати преписката за ново произнасяне по моето з.д.о.и. “при спазване на дадените задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона.” Новото ръководство на МВР не обжалва решението АССГ и издаде ново решение от 19.02.2010, подписано вече от министъра, с което ми предостави копие от договор за консултантски услуги рег. № І-20907/07.10.2008, копие от нареждане за свободен валутен превод от 27.10.2008 и копие от материалите по изпълнение на договора. Договорът е подписан от министър Михаил Миков; стойност на договора - 30 000 лв.; срок за изпълнение - 31.12.2008. Изключително интересен е текстът на чл.1, в който между другото се казва: възложителят възлага, а изпълнителят приема да изпълнява дейности, осигуряващи обективно представяне на постиженията на МВР при изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството на РБ в ЕС...”Албер и Гайгер”: “ще използва своите възможности в полза на МВР с цел засилване на подкрепата за нуждите на правителството...”; “При поискване от страна на МВР ще провежда срещи с лицата, отговорни за вземане на решения или ще съдейства за определяне на такива срещи и ще придружава на тях представителите на МВР...”; “внимателно ще регистрира напредъка на положителните усилия...”; “ще предоставя предварителни насоки и необходимата стратегическа подкрепа на МВР в подходящо време...”  
  3. Най-продължителна бе борбата ми с министър-председателя на РБ в продължение на две години да получа копия от договора между Министерски съвет и консултантската фирма “Д-р Хохегер Комуникационсбератунг ГмбХ” – Виена (“Д-р Х.К”-Виена) и всички отчетни документи по неговото изпълнение. Предмет на договора е “Провеждане на кампания за утвърждаване на положителния образ на Република България в рамките на Европейския съюз”. Тези документи поисках от Сергей Станишев със з.д.о.и. вх. №03.07-35/14.07.2008 г. В нарушение на законоустановения срок на 18.08.2007 получих отговор, в който директорът на ПИС Т. Джаджева ме информира, че договорената сума по договора е 1 870 104.13 лв. без ДДС = 2 244 125 лв. с ДДС. Останалата информация ми беше отказана с мотива: “Съдържанието на договора касае взаимоотношенията между възложителя и изпълнителя. Документи, материали и услуги, изработени и/или предоставени от изпълнителя в рамките на изпълнение на договора, включително становища, предложения, отчети и анализи, консултантски и организационни дейности са част от фирмената дейност и като такива представляват фирмена тайна.” Станишев плаща с парите на данъкоплатците на “Д-р Х.К”-Виена 2 244 млн. лв. за лъскане имиджа на правителството при условие, че това са си частни “взаимотношения” между тях, които са “фирмена тайна” и до които платците нямат достъп!  

На 7 януари 2009 г. подадох ново заявление със същите искания – предоставяне копия от договора, отчетните материали и приемателните протоколи, имайки предвид, че беше изтекъл срокът на договора (24.12.2008). Отговорът гласеше, че “е изпратено писмо до фирмата с искане за изричното й писмено съгласие за предоставяне на исканата от Вас информация. След получаване на отговор от фирмата ще бъдете уведомен.” МС така и не сколаса да ме уведоми и на власт дойде ново правителство. На 05.02.2010 подадох трето заявление за предоставяне на същата информация. В законоустановения срок получих копие от договора, а достъпът до отчетните документи ми бе отказан със същите мотиви – фирмена тайна и отказ на изпълнителя материалите да бъдат предоставени на “трето лице” (във всичките подобни случаи тези, които плащат масрафа са “трето лице”, което няма достъп до стоката, за която са платили).
След обжалване на отказа и съдебно заседание на 02.06.2010 по а.д. 2876/2010 г. 26-и състав на АССГ с решение №2064/23.06.2010 реши:

ОТМЕНЯ по жалба на В.К.П. изричния отказ на съветника към кабинета на М.-П.Р.Б. Николай Боев за предоставяне на информация по т.2 от заявлението.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да предостави на В.К.П. достъп до обществената информация, поискана в т.2 от заявлението.

ОСЪЖДА Администрацията на МС да въстанови на жалбоподателя сумата от 14 лева, представляваща разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред ВАС.
Административен съдия: Даниела Мавродиева.

Сега тече 14-дневния срок за обжалване и очаквам решението да влезе в сила, тъй като имам известни основания да мисля, че МС искаше да има съдебно решение за предоставяне на отчетните материали.

  1. Със з.д.о.и. 94-ЗДОИ-97/25.08.2009 до Кмета на Столична община поисках копие от договор, сключен между СО и фирма “МОТ Макдоналд Лимитид” за разработване на генерален план за организация на движението на територията на общината. Последваха мълчалив отказ и моя жалба до АССГ на 07.10.2009 г. След насрочване на делото получих от СО на 09.11.2009 пълно копие на искания договор и делото беше прекратено. 
  2. Със з.д.о.и. 94-ЗДОИ-98/25.08.2009 до Кмета на Столична община поисках копие от договор, сключен между СО и японската фирма “ПАДЕКО” (ОРИЕНТАЛ КОНСУЛТАНТС КО, ЛИМИТИД) за разработване на план за организация на движението на територията на Столична община. След мълчалив отказ и моя жалба до АССГ на съдебно заседание на 01.03.2010 г. 23-и състав на съда с Решение от 05.03.2010 по а.д. 1180/2010 реши:

ОТМЕНЯ по жалба на В.К.П. отказ на кмета на СО за предоставяне на информация по заявление вх. № 94-ЗДОИ-98/25.08.2009;

ВРЪЩА делото като преписка на кмета на СО за ново произнасяне съобразно дадените от съда указания по тълкуването на прилаганите закони;

ОСЪЖДА СТОЛИЧНА ОБЩИНА да заплати на В.К.П. сумата в размер на 14 лв., представляваща разноските по делото.

Административен съдия: Антоанета Аргирова.
Решението не бе обжалвано и влезе в сила. СО отново се бави с изпълнение на съдебното решение, за което съм подал напомнително писмо.

  1. Със з.д.о.и. 94-ЗДОИ-99/25.08.2009 до Кмета на Столична община поисках копие от подписаните договори за изпълнение на проектите по ОПАК: (1) “Добро управление на София – прозрачна и почтена администрация”; (2) “Публичночастното партньорство – алтернативна възможност за реализация на икономическите и социални дейности на СО”; (3) “Столична община предлага услуги с европейско качество на обслужването”. След мълчалив отказ и жалба до АССГ, на съдебно заседание на 15.03.2010 г. 24-и състав на съда с Решение от 25.03.2010 по а.д. 1181/2010 г. реши:

ОТМЕНЯ мълчалив отказ на кмета на СО по заявление за достъп до обществена информация с вх. № 94-ЗДОИ-99/25.08.2009, подадено от Вилям Костов Попов;

ВРЪЩА админстративната преписка на кмета на СО за произнасяне, съобразно мотивите на настоящото решение, в 14-дневен срок;

ОСЪЖДА СТОЛИЧНА ОБЩИНА да заплати на В.К.П. сумата в размер на 14 лв., представляваща разноските по делото.

Административен съдия: Бранимира Митушева.

Решението не беше обжалвано и влезе в сила. СО отново се бави с изпълнение на съдебното решение, за което съм подал напомнително писмо.
ДОПЪЛНЕНИЕ: С Разпореждане от 04.02.2010 г. “съдия-докладчик Мария Ситнилска, 33-и състав на АССГ , след като установи, че административният орган не е изпълнил разпорежданията на съда да изпрати на съда жалбата на Вилям Попов против мълчаливия отказ на кмета на СО, разпореди: налага на кмета на Столична община глоба в размер на 500 лв. на основание чл.405, ал.1 от ЗСВ, за неизпълнение на разпорежданията на съда от 12.11.2009 и 19.12.2009.

  1. Със з.д.о.и. 13-00-180/15.02.2010 до министъра на отбраната поисках: (1) Копия от всички договори, сключени от Министерство на отбраната за утилизация на стари (излезли от употреба) и с отпаднала необходимост боеприпаси за периода 01.01.1990 – 31.12.2009 г. с български или чуждестранни изпълнители; (2) Справка за закупени от МО съоръжения и/или технологии за утилизация на боеприпаси–по видове и стойност. (3) Справка за безвъзмездно предоставени на България от други държави финансови средства (в съответна валута), и/или устройства, и/или технологии или консултации за утилизация на стари или с отпаднала необходимост боеприпаси. В законоустановения срок получих решение за предоставяне на пълен достъп до исканата информация: по т.1 – копия на технически носител на пълните текстове на 14 бр. договори за утилизация на стари или с отпаднала необходимост боеприпаси с обща цена 30 000 000 лв.; по т.2 – МО е сключило договор на стойност 294 000 лв. с Българско водородно общество за разработване, внедряване и изпитване на опитен образец на “Установка за утилизация на барути”. Установката е разположена на територията на “Терем – Цар Самуил” ЕООД, гр. Костенец; по т.3 – С помощта на Държавния департамент на САЩ са осъществени три проекта за утилизация от 2001 насам с главен изпълнител “ТЕРЕМ” ЕАД. Унищожени са около 10 000 единици малки оръжия и леки въоръжения и над 1,5 млн. боеприпаси. Финансовата помощ на САЩ по тези проекти възлиза на около $3 млн. За прочистване на техническия район на складовете на Челопечене Държавният департамент на САЩ е предоставил $ 84 436 – за погасяване на част от разходите на екипите по откриване, извличане и унищожаване на взривните остатъци.  

С представената конспективно информация отбелязвам, че вече са възможни пробиви при предоставяне на достъп до договори с висока обществена значимост.

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.08.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP