Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 7(79), юли 2010
ISSN 1313-6496

От съдебната зала

Дарина Палова, адвокат в ПДИ
Фани Давидова, юрист в ПДИ

“ ВиК“ ООД  гр. Сливен е търговско дружество с 51 % държавно участие, поради което и съгласно § 1, т. 4, б.“В“ от ДР на ЗДОИ, представлява публичноправна организация, т.е. задължен субект по ЗДОИ.  Това посочи в свое решение 102 от 13.07.2010 г. Административен съд Сливен, с което за първи път в практиката на ПДИ водоснабдително дружество бе обявено за задължен субект по категоричен начин.
С решението си съдът отмени мълчаливия отказ на управителя на „ВиК“ ООД Сливен да се произнесе по заявление за достъп до информация на Юрий Иванов като незаконосъобразен. С него заявителят бе поискал да му бъдат предоставени щатните разписания на дружеството за периода 2003-2008 г. под формата на копия на хартиен носител. С цитираното решение делото бе върнато на управителя на „ВиК“ за произнасяне по подаденото заявление. 

С решение № 2339 от 12.07.2010 г. Административният съд София – град /АССГ/ отмени разпоредба в Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет (СОС), съгласно която бе ограничен достъпът на граждани до неговите заседания. Делото бе заведено от близо 20 сдружения и граждани, част от които представлявани от ръководителя на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов.
В мотивите си съдът посочва, че поправката е в нарушение на чл.28 от Закона за местното самоуправление и местната Администрация (ЗМСМА), съгласно който всеки има право да присъства на заседанията на СОС, както и да поставя питания и въпроси. Налице е нищожност, поради липса на компетентност на СОС, за отмяна на съществуващия режим. Нарушена е и процедурата по чл. 26 от ЗНА, който изисква проектът за изменение да е публикуван на интернет страницата на институцията и не е спазен 14-дневният срок за обществено обсъждане, т.е. заинтересованите са били лишени от законово предвидената възможност да представят становища. Аргументите, представени от адвокат Кашъмов по делото, бяха уважени от АССГ в решението му.

С Решение № 1412 на Административен съд София-град бе отменен повторен отказ на председателя на Столичен общински съвет да предостави информация по заявление на гражданина Иван Петров. Със заявлението, подадено още през 2007 г. Петров иска да му се предостави информация относно всички отпуски, използвани от председателя на СОС в периода 2003 г. - август 2007 г. по дати и продължителност, както и данни за всички служебни пътувания на същото лице за същия период по дати, посетени места, цели, продължителност и разходи за командировки. Тогава отговор не бе получен, а мълчаливият отказ беше обжалван. С решение на АССГ от 18.02.2008 г. отказът бе отменен, а преписката - върната на същия за изрично мотивирано произнасяне с указания, че мълчалив отказ по заявление за предоставяне на информация е недопустим. Впоследствие съдебният акт беше оставен в сила с решение №3532/17.03.2009 г. на ВАС.
С писмо от 19.01.2010 г. на председателя на СОС, в изпълнение на цитираното решение на ВАС, исканата информация отново бе отказана, този път с основанието, че не съставлява обществена информация по смисъла на ЗДОИ. Изричният отказ  беше обжалван пред АССГ и се стигна до решение №1412, в което съдът недвусмислено постанови, че  административният орган е бил длъжен да предостави поисканата информация, като посочи конкретно по дати и продължителност всички отпуски, ползвани от председателя на СОС в процесния период, както и всички служебни пътувания – във вид на писмена справка, както е поискано от заявителя. Решението е обжалвано от председателя на СОС.

Върховният Административният Съд  /ВАС/ се произнесе с решение № 6924 от 27.05.2010 по дело,  заведено от гражданката Мария Самарджиева. Делото е заведено срещу мълчалив отказ на Столична голяма община да предостави на заявителката достъп до изготвените стратегия и програма за зелените площи на град София, както и изготвеният проект за пилотна зелена площ на града. С решението си, ВАС потвърди първоинстанционното решение на Административен съд София – град /АССГ/, с което мълчаливият отказ е обявен за незаконосъобразен, а преписката - върната на на административния орган за произнасяне съгласно дадените в съдебния акт указания. Според съда, оспореният мълчалив отказ на кмета на СО е незаконосъобразен като издаден в нарушение на установената в чл. 34, ал. 1 и чл. 38 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) писмена форма, както и че при положение, че административният орган не разполага с исканата информация, същият е следвало изрично да уведоми заявителя за това обстоятелство.

Жалба срещу отказ на председателя на общинския съвет в град Ямбол да предостави данните от справките за съдимост на общинските съветници заведе координаторът на ПДИ в Ямбол, Диана Бончева. На 21 юни Диана Бончева подава до Председателя на Общински съвет - Ямбол Георги Миланов  заявление за достъп до обществена информация, с което иска да получи копие от справките за съдимост на общинските съветници. Справките били поискани преди месец от самия председател на ОС. Искането на Дияна Бончева да получи достъп до въпросните справки е получило отказ по реда на ЗДОИ. Срещу отказа е заведена жалба в Административен съд - Ямбол.

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.08.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP