Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 6(78), юни 2010
ISSN 1313-6496

От съдебната зала

Адвокат Дарина Палова, ПДИ


Дарина Палова

С решение от 17 юни  2010 г. Върховният административен съд отмени отказ на Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) да осигури достъп до договор за "Предоставяне на лицензионни права за ползване на операционна система и офис пакети на "Майкрософт" в средните училища, университети и научни институти в България". Делото бе заведено от журналиста във в. „Капитал“ Росен Босев, след като МОМН  повторно му отказа искания достъп с мотива, че договорът представлява търговска тайна. ВАС отхвърли възражението на юрисконсулта на министерството, че вече има постановено решение по случая по предходно дело, като съобрази, че новият казус е след промените в ЗДОИ от 2008 г., според които достъп до търговски договори следва да бъде предоставян поради надделяващ обществен интерес. Решението подлежи на обжалване.

На 17 юни 2010 г. Административен съд София – град (АССГ) не даде ход на дело по жалба на НД „Екогласност“ срещу частичен отказ на Агенцията за ядрено регулиране. Делото бе заведено заради обстоятелството, че в представения от агенцията доклад, отнасящ се  до подмяна на ядрено гориво в „АЕЦ Козлодуй“ - ЕАД са забелени редица цифри и думи. Според сдружението по този начин става невъзможно да се провери достоверността на изнесената от бившия служител на АЕЦ инж. Георги Котев информация за нередности около въвеждането на нов тип гориво през 2004 г. Предвид единодушното мнение, че е необходимо като заинтересована страна в делото да участва и АЕЦ Козлодуй, съдът го пренасрочи за есента. Бяха дадени указания на жалбоподателя да представи доказателства за надделяващ обществен интерес.

На 18 юни 2010 г. Административен съд София – град разгледа дело, заведено от над 20 сдружения и граждани срещу промяна в Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет (СОС), съгласно която бе ограничен достъпът до неговите заседания. Съдът не уважи искането за спиране действието на приетите промени с аргумента, че няма да бъдат засегнати съществено и по непоправим начин права на жалбоподателите. Според юрисконсулта на СОС мястото, в което се провеждат заседанията не е достатъчно и се създават условия да се пречи на работата на съвета. Гражданите отбелязаха, че години наред са присъствали на заседания на СОС, без да се създават пречки. Според ръководителя на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов, адвокат на повечето жалбоподатели, с атакуваните промени са нарушени няколко основни техни права –  правото да търсят, получават и разпространяват информация, гарантирано с чл.41 от Конституцията на РБ; правото на участие в процеса на вземане на решения по въпроси на околната среда, предвидено в чл. 6 от ратифицираната през 2003 г. Орхуска конвенция; правото на свободно придвижване, предвидено в чл. 35 от Конституцията и Договора за европейска общност; както и правото на сдружаване. Представителят на прокуратурата зае становище за основателност на жалбите. Съдът обяви, че ще се произнесе в законния срок.

Върховният административен съд остави без разглеждане касационната жалба на Столична община срещу решение на Административен съд София – град, с което бе отменен отказ да се предостави информация на Ивайло Хлебаров  от екологично сдружение „За Земята“. Делото бе спечелено на първа инстанция с подкрепата на ПДИ като в решението си от 10 август 2009 г. АССГ посочи, че Столична община незаконосъобразно е отказала информация, свързана с проект „Управление на битовите отпадъци на Столична община за финансиране от фондовете на ЕС“. Отказът на зам. кмета бе мотивиран с обстоятелството, че поисканите документи са част от тръжни документи и проектно предложение (т. нар. апликационна форма) за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Според общината това било основание за отказ по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ, тъй като исканите документи са подготвителни и нямат самостоятелно значение. След отмяната на отказа, Столична община подаде касационна жалба срещу решението на АССГ пред Върховния административен съд. На заседание от 02.06.2010 ВАС обяви жалбата за недопустима, тъй като същата е подадена от лице неучаствало в първоинстанционното производство, тоест вр.и.д. кмет на Столична община. Последното е образувано срещу отказ на заместник кмета и на това основание именно той е призован като ответник по делото в производството и по отношение на него е настъпил правният ефект на постановения съдебен акт. Според ВАС нито Столична община, нито кметът имат качеството на страни в производството и поради това не разполагат с процесуалното право да атакуват постановения съдебен акт. С определението си  ВАС прекрати производството по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.07.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP