Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 6(78), юни 2010
ISSN 1313-6496


Позиции

Недопустимо: отменят с писмо
задължение на административен орган

Според координатора на ПДИ в Монтана Любомир Йорданов ръководителите на териториални звена на държавни структури продължават да отказват информация на журналисти и граждани, оправдавайки се с устни разпореждания на централните им ръководства. Пример: структурите на Министерство на земеделието и храните. Любомир Йорданов изпраща и факсимиле от писмо на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана до общинските служби. Казусът представлява недопустимо ограничаване правата на гражданите на достъп до обществена информация, гарантирани им от ЗДОИ. Във връзка с това ПДИ подготви писмо до директора на ОДЗ, с което настоява да се прекрати съществуващата практика.
Копие от писмото ще получат и министърът на земеделието и храните, и директорът на Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения”.

 

ДО ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА
СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-
МОНТАНА
ЗОРНИЦА АЛЕКСАНДРОВА

 

Копие до
министъра на земеделието и храните
д-р Мирослав Найденов

Копие до
директора на Главна дирекция
“Земеделие, гори и поземлени отношения”
Николай Маринов

 

Уважаема госпожо Александрова,

Фондация Програма Достъп до Информация е учредена на 23 октомври 1996 г. в София от журналисти, юристи, социолози и икономисти, решени да допринесат за установяването на информирано обществено мнение. Нашата организация е член на международната мрежа Застъпници за свобода на информацията (FOIA Net), на мрежата Инициатива за достъп (TAI), на Европейската служба за граждански инициативи (ECAS), Европейската мрежа за граждански свободи (ECLN) и Мрежата на изследователски центрове на демокрацията (NDRI).

ПДИ работи от 14 години в областта на достъпа до  информация като се застъпва за по-добро законодателство, предоставя правна помощ, провежда обучения в областта на свободата на информация. Още преди 10 години организацията ни бе водещ участник в обществената кампания при приемането на Закона за достъп до обществена информация в България. Оттогава сме участвали в подготовката и обсъжданията на всички негови изменения и на останалото свързано със свободата на информация  законодателство.

Преди няколко дни координаторът на ПДИ ни изпрати писмо, изходящо от Областна дирекция „Земеделие” (ваш изх. № 2251/26.08.09 г.), разпратено до всички общински служби по земеделие в областта. С него Вие:

  1. Напомняте, че Областните Дирекции „Земеделие” (ОДЗ) и Общинските Служби „Земеделие” (ОСЗ) „нямат право да дават информация за дейността, която извършват.” И
  2. Давате указания да се препращат граждани без конкретен интерес и журналисти, търсещи достъп до информация, към Министерството на земеделието и храните, очевидно единственото място, от което може да се получи информация за дейността на областните и общински служби по земеделие.

С цитираното писмо е нарушен Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Според чл.2, ал.1 от ЗДОИ обществена е информацията, създавана и съхранявана в институциите, от която може да се състави мнение за дейността на задължените субекти, в това число държавните органи. Достъпът до тази информация по принцип е свободен, съгласно чл.10 и чл.11 от ЗДОИ.

В писмото не са отчетени последните изменения и допълнения в ЗДОИ от края на 2008 година /ДВ, бр.104 от 2008 г./, с които бяха приети няколко важни промени. Въведено бе изрично задължение за всички териториални структури на  изпълнителната власт, самостоятелно и на собствено основание (чл.3,ал1 от ЗДОИ) да предоставят информация по реда на закона. Смисълът на разширяването кръга на задължените субекти е да не се възлага но гражданите тежестта да губят време и средства за контакт единствено с централата на съответната институция.
Гореописаната промяна е съответна и с изискването на приетата през 2008 г. Конвенция за достъп до официални документи на Съвета на Европа1, териториалните звена на органите на власт самостоятелно да предоставят достъп до информация - чл.1, т.2, б.”а” (i) на Конвенцията.

Съгласно чл.2, ал.2 и 3 от  Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие”, обн. дв. бр.7 от 26 януари 2010 г., те са специализирани териториални администрации към министъра на земеделието и храните. И са юридически лица на бюджетна издръжка със седалище в съответните областни градове. Следователно те представляват териториални звена на органите на власт по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДОИ и са категорично задължени да предоставят самостоятелно информация по реда на Закона без да е необходимо препращане към горестоящия административен орган.

Отново съгласно Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие”, по-конкретно чл.3, ал.3 , т.3,  те представляват териториалните звена на ОДЗ. Ето защо, ОСЗ също са задължени самостоятелно и на собствено основание да предоставят достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ.

Недопустимо е с писмо да се отменя изрично законово задължение на административен орган или на негово териториално звено. Препоръчваме да преустановите практиката по препятстване на правото на достъп до обществена информация.

Гергана Жулева,
изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация
София

 

1. Текстът на Конвенцията можете да намерите тук: http://www.aip-bg.org/pdf/conv_access_bg.pdf

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.07.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP