Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 5(77), май 2010
ISSN 1313-6496

Коментар на юриста

Как да получим информация
за публична общинска собственост?

Фани Давидова, юрист в ПДИ


Фани Давидова

За правен съвет към екипа на ПДИ се обърна гражданка със следния казус: „Аз и моите роднини сме наследници на известния български възрожденец – старозагорският митрополит Методий Кусев. Приживе нашият наследодател е сред създателите на градския парк „Аязмото“. Митрополит Кусев инициира създаването му през 1895 г., като дарява лично имущество, организира първата кампания по залесяването и превръща почти голия “Ахмак баир” в прекрасна градина с уникални дървесни видове, внесени от целия свят. Като наследници на митрополита, ние сме емоционално ангажирани да опазим наследството на нашия дядо, а даренията му да се използват по предназначение и за благото на града. За съжаление, парк „Аязмото“ е твърде хубаво и апетитно място за търговски интереси. В различни периоди, на неговата територия ту се строеше, ту се закриваше комплекс с хотел и ресторант. Години наред ние, наследниците на митрополит Методий Кусев, опитваме да разберем защо изобщо се строи там, какъв е видът на собствеността на парка, кой и защо има издадено разрешение на строеж и с чия благословия го е получил? Какво е положението на земята и вещните права върху нея към настоящия момент?“

Според българското законодателство държавата и общината могат да притежават недвижими имоти и движими вещи. Придобиването, управлението и разпореждането с държавната и общинската собственост са уредени в Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост. Според Закона за общинската собственост обектите, собственост на общината, се разделят на публични и частни. Публична общинска собственост са имотите и вещите, определени със закон (чл. 3, ал. 2, т. 1); тези, чието предназначение е за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и тяхната администрация (чл. 3, ал. 2, т. 2), както и тези, които са за трайно задоволяване на обществените потребности (чл. 3, ал. 2, т. 3). Частна общинска собственост са всички останали общински обекти.

Парк „Аязмото“ е включен в регистъра на публичната общинска собственост . Как и откъде да получите информация за имоти – публична общинска собственост?

1. От регистъра на общината

Съгласно чл. 41. от Закона за общинската собственост, разпоредителните сделки с имоти и вещни права, представляващи общинска собственост, следва да се извършват при условия на пълна прозрачност. Съгласно алинея 3 на цитирания член в общината се създава и поддържа публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост. В регистъра се вписват данни за имотите според акта за собственост, по видове разпоредителни сделки, както и: 1. пазарната и данъчната оценка на имотите или вещните права, оценката, определена от общинския съвет, и крайната цена на сделката; 2. начинът на разпореждане – чрез публичен търг, публично оповестен конкурс или решение на общинския съвет; 3. насрещната страна по сделката; 4. други данни, определени от общинския съвет в Наредба за реда, придобиване и управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора.

Достъп до регистрите с публична общинска собственост

Достъпът до този регистър следва да е уреден в специална наредба, приета от общинския съвет. В този случай тя е публикувана на интернет страницата на общината. Въпреки внимателният прочит на цитираната наредба, не се открива определен ред за достъп до регистъра на публична общинска собственост за Община Стара Загора. След като специален ред не е предвиден, следва да се приложи общият ред на Закона за достъп до обществена информация, тоест да се подаде заявление, с което се поиска достъп до досието, изготвено по реда на чл. 58 от Закона за общинската собственост за имота или имотите, съставляващи територията на градски парк „Аязмото“ на територията на общината

2. От годишната програма за управление на общинската собственост

Общинският съвет ежегодно приема програма за управление и разпореждане с общинските имоти по предложение на кмета. В най-общ вид тя съдържа описани имотите на общината, които могат да се предложат под наем, концесия или продажба. Програмата е публична информация, а в конкретния казус можете да я намерите на интернет страницата на Община Стара Загора. Можете да потърсите информация за парка и в архивните годишни програми.

3. От публичните регистри, водени от Агенцията по вписвания – Стара Загора

Можете да подадете заявление в свободен текст, с което да поискате писмена справка по намиращата се в институцията документация, за „всички вписвания, отбелязвания и заличавания по отношение на Община Стара Загора“. За да не ви предоставят огромна по обем справка, поискайте гореописаната информация за определен период.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.06.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP