Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 5(77), май 2010
ISSN 1313-6496

От съдебната зала

Адвокат Дарина Палова, ПДИ


Дарина Палова

150 страници документация, свързана с договора на Министерство на вътрешните работи със „Сименс“, бяха предоставени за преглед на репортера от БТВ Генка Шикерова. Достъпът бе осигурен от МВР по реда на ЗДОИ след подадено от журналистката заявление през април т.г. Договорът за изработване на новите лични документи предизвика медиен интерес, поради забавянето на издаването им, довело до опашки пред гишетата и недоволство. Достъпът бе ограничен единствено относно част от информацията, която се отнася до технологията за защита на картите.

С подкрепата на ПДИ „Дарик нюз“ ЕООД подаде жалба срещу разпореждането на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към МВР за разкриване на IP адрес на участник във форума на „Дарик“ радио. Според жалбоподателя с разкриването на тази данни се засяга правото на защита на лични данни и свободата на изразяване във формата на защита на източника на информация на медията. Това право подлежи на ограничаване само на предвидено в закон основание, когато то би било пропорционално на защитата на даден законен интерес и при спазване на принципа „необходимост в демократичното общество“, заложен в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ).

В едномесечен срок Върховният административен съд трябва да се произнесе по жалбата на журналиста от в. „Капитал“ Росен Босев. След промените в ЗДОИ от декември 2008 г., които забраниха тайната над търговските договори, журналистът поиска от Министерството на образованието и науката достъп до договора с „Майкрософт“. Министърът отказа информацията, позовавайки се на защитата на третото лице. Според пълномощника на Босев адв. Александър Кашъмов от ПДИ, в случая трябва да се приложат измененията в закона и информацията да се разкрие поради надделяващия обществен интерес.

Налице е императивна разпоредба на закона за писмено произнасяне по заявлението за достъп до информация и при уважаването му, и при отказ. Непроизнасянето представлява мълчалив отказ в нарушение на закона и следва да бъде отменен като административният орган се задължи да се произнесе в едномесечен срок. Така мотивира решението си от 11.05.2010 г. Ямболският административен съд, отменяйки мълчалив отказ на кмета на Община Ямбол по заявление на журналистката Дияна Бончева, координатор на ПДИ. Със заявлението бе поискана информация за открита процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет “Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда в комплекс за социални услуги за деца и възрастни – гр. Ямбол“. Под формата на копия на хартиен носител са поискани офертите на участвалите в обществена поръчка фирми, подадените от тях декларации по реда на Закона за обществените поръчки, справки за изпълнени договори от същите, справки за екипа на изпълнение, технически и ценови предложения и др. Пълният текст на Решение № 131/11.05.2010 г. на Ямболския административен съд можете да прочетете тук.(PDF 64Kb)

С решение № 833 на Административен съд София-град (пдф 132 Kb) бе отменен като незаконосъобразен отказ за предоставяне на информация на главния секретар на Дирекцията за национален строителен контрол по заявление за достъп до информация. Със заявлението си Нели Арабаджиева от неправителствената организация „Зелени Балкани“ търси копия от констативните протоколи от извършените проверки за законосъобразността и спазването на изискванията на Закона за устройство на територията при изграждане и използване на пътническата седалкова въжена линия от хижа „Пионерска“ до хижа „Рилски езера“, община Сепарева баня. В отговор на заявлението Дирекцията за национален строителен контрол отказва информация на основание разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, като свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и нямаща самостоятелно значение.

В решението си по делото съдът стига до заключението, че посоченото основание за отказ в случая е неприложимо. Според съда поисканата информация представлява информация за околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и спрямо реда за нейното предоставяне и основанията за ограничаване на правото на достъп до нея следва да намерят приложение нормите на ЗООС, а не разпоредбите на ЗДОИ. При това положение, след като в оспорения акт ответникът не е обсъдил предпоставките на приложимата специална разпоредба на чл. 20 от ЗООС, чието наличие обуславя възможността да откаже достъп до специфичната по своя характер и значение информация за околната среда, а се е позовал на общата разпоредба на чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ, е допуснато едновременно нарушение на процесуалните правила и материалния закон, които са отменителни основания по реда на Административнопроцесуалния кодекс, посочва в решението си съдът.

Очаква се решение по делото на Вилям Попов (Почетна грамота 2003 на ПДИ, Златен ключ 2006) за достъп до информация относно сключените от Министерството на правосъдието консултантски договори през предходните години. За разлика от други министерства, ведомството е отказало исканата информация, като е обявило, че част от данните са в регистъра на обществените поръчки в интернет, друга част засяга интересите на третите лица- консултанти, а останалите договори били пострадали при наводнение в хранилището на Министерството. През 2009 г. Административен съд София- град отмени отказа като незаконосъобразен, тъй като не е ясно каква търговска тайна се съдържа в простия факт на консултиране на Министерството, а твърдението за невъзможност да се предоставят някои договори е недоказано, защото не се отрича съществуването им. Съдът прие, че е налице и надделяващ обществен интерес от узнаване на информацията. Министерството на правосъдието обжалва съдебното решение пред Върховния административен съд, като новото ръководство не оттегли жалбата. В заседанието на 31 май т.г. не се яви представител на министерството, но участващият прокурор се обяви в полза на секретността на информацията.

Административният съд в Разград уважи две жалби на председателя на Център на НПО - Разград Георги Милков по дела срещу откази на достъп до информация. Едното е срещу отказ на кмета на Разград Денчо Бояджиев да предостави информация за 12 проекта, финансирани от еврофондовете. Другото е срещу отказ на началника на Регионалния инспекторат на образование към МОМН да предостави информация за доклади за установяване на конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности. В решенията си по двете дела съдът отменя отказите като незаконосъобразни и посочва, че достъпът до обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес. Делата са водени с подкрепата на ПДИ.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.06.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP