Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 5(77), май 2010
ISSN 1313-6496


Позиция

ПДИ: Дебатът за публичността
на търговския регистър се връща години назад

Според информация в медиите от 2 юни 2010 г., представителни бизнес организации предлагат изменения в законодателството, уреждащо търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър. Американската търговска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците, Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата обмислят въвеждане на контролиран достъп до част от фирмените данни и ограничаване на достъпа до публичния търговски регистър. Промените визират Закона за търговския регистър и се подкрепят от трите работодателски организации. Целта е да се защитят личните данни на търговците, тъй като според авторите на предложението съществувало противоречие между Закона за търговския регистър и Закона за защита на личните данни. Според представителите на бизнеса не е приемливо образците от подписите на управителите, мениджърските договори и актовете за апорти да са обект на публичност, понеже това улеснява измамите и вече се присвояват цели дружества с активите им.

Екипът на Програма Достъп до Информация е сериозно обезпокоен от тази информация, тъй като дебатът за публичността на търговския регистър се връща години назад. Напомняме, че като страна-членка на ЕС, България е задължена да спазва изискванията на общностното законодателство, а стандартите за публичността на търговците и достъпа до информация за тях са заложени в ДИРЕКТИВА 68/151/ЕЕС на Съвета, изм. с Директива 2003/58/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за обявяване спрямо някои видове търговци и ДИРЕКТИВА 2003/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за повторно използване (re-use) на информация от публичния сектор.

В сегашния си вид Законът за търговския регистър (ЗТР) е напълно съобразен с горните актове, т.е. със законодателството на Европейския съюз. С публичността на данните в търговския регистър се гарантират стабилността на стопанския оборот, защитата на гражданите и самите търговци от измами, постига се сигурна и прозрачна среда за извършване на стопанска дейност. Пълната публичност на данните от търговския регистър е единственият начин граждани и търговци да са сигурни на кого дават парите си в дадена сделка, от кого получават вещни права и в кого инвестират.

Горепосочените стандарти за публичност и прозрачност на търговския регистър съществуват във всички демократични държави, а публикуването на документи в интернет е практика в много страни. За съжаление, България все още не е сред тях, а работещият от 2008 г. търговски регистър в интернет е сред малкото положителни практики. ПДИ смята, че към момента, изискваната от Закона за търговския регистър информация, подлежаща на публикуване, не засяга по никакъв начин правото на защита на личния живот на търговците и във всички случаи е налице надделяващ обществен интерес от нейната общодостъпност. Що се отнася до измамите, според нас основно средство за предотратяването им е именно публичността. Разследването на фалшифициране на подписи и кражбата на фирми от друга страна е работа на полицията.

Програма Достъп до Информация констатира, че не за пръв път се правят стъпки да се ограничи достъпът до публични регистри с мотивите да се защитят лични данни. Смятаме, че ограниченият достъп до търговския регистър е от полза не за обществения интерес, а за интересите на определени кръгове.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.06.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP