Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 4(76), април 2010
ISSN 1313-6496

Добри практики

Какво НЕ знаем за МВР?

Тереза Манджукова, ПДИ


Тереза Манджукова

Белгия

В рамките на проект „Какво НЕ знаем за МВР” ПДИ публикува материали от сравнително-правно изследване сред десет държави каква информация за МВР е достъпна в интернет. В този брой представяме доклада за Белгия.

Белгия е федерална държава и сигурността и редът се гарантират от органи на централната и на местната власт. След реформа през 1998 г. управлението на полицията е разделено между Федералната обществена служба “Вътрешни работи” и Министерство на правосъдието. Управлението и координацията се извършват след изготвяне на четиригодишен национален план за сигурност, изготвен от структури на двете министерства и одобрен от Парламента.

Федералната служба “Вътрешни работи” изпълнява следните основни функции:
- управлява, координира и подпомага политиката за вътрешна сигурност;
- поддържа публични регистри за гражданска регистрация;
- изготвя и прилага политика към чужденците;
- извършва дейности по защитата живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при извънредни ситуации.

Останалите правомощия по опазване сигурността и обществения ред се изпълняват от полицията.

Организация на органите за сигурност
и обществен ред

Федералната и местната Полиция представляват Обединената полиция (La Police integree). Федералната полиция е компетентна за цялата територия на страната, но има функциите на специализирани служби. Тя отговаря за престъпления от голям мащаб, бори се срещу организираната престъпност, трафика на хора, към федералната полиция е и направление „Икономическа Полиция”. Към Федералната полиция са и специализираните Морска полиция, Полиция за въздухоплаването, Гранична полиция.  Федералната полиция осигурява охраната на краля и двореца и подпомага местната при сложни операции.

От 1998 Белгия е разделена на 196 местни полицейски зони, за които отговаря местната полиция. Тя следи за обществения ред и спокойствие „в близост до обществото”. Специален сайт, поддържан от Федералната полиция, осъществява връзка между Федералната и Местната полиция и улеснява гражданите при контактите им с органите на реда.

Активно публикуване
на информация в Интернет

Информацията за Федералната полиция е най-достъпна и пълна. Публикуват се годишни доклади, съдържащи статистика, мисия и приоритети. Информационната система на Федералната полиция е публична и достъпна по електронен път. Базата данни съдържа вътрешни документи на полицията и доклади на външни наблюдатели, НПО, институции на ЕС и др.

Има детайлна информация за изисквания към кандидати, желаещи да се присъединят към полицията, брой на служителите, брой на кандидатурите за работа, брой на заетите. Дирекция „Сигурност и превенция” към Федералната служба „Вътрешни работи” изготвя доклади с бюджетна информация на френски, немски и холандски език.

Средства и органи за контрол

Дейността на полицейските служби се контролира от Комисията за контрол на полицейските служби (Comite P, независим орган),  разследваща и случаите на злоупотреби от полицаи. Граждани сезират Комисията директно, за разлика от Франция, където само членове на Парламента могат да инициират проверка, след постъпил сигнал на граждани. Жалби се подават и по електронен път. Комисията изготвя и публикува годишни доклади, съдържащи пълна статистика за подадени жалби и сигнали, нарушения на служебни лица и решения на Комисията. Тя обаче няма дисциплинарно-наказателни функции и изготвя единствено препоръки към органите на власт. Въпреки това се ползва с авторитет, а препоръките й получават широк обществен отзвук. Главна Инспекция, подчинена на Федералната служба „Вътрешни работии на Министерство на правосъдието, в зависимост от конкретните функции, е орган за контрол с дисциплинарни правомощия. Предварителен етап в производството пред Инспекцията е решаване на спора чрез споразумение. Инструкциите на Инспекцията имат задължителен характер за служителите на полицията. Органът публикува подробни годишни доклади със статистическа информация за броя подадени жалби, квалификация на нарушенията и злоупотребите на служители на полицията. 72 % от общо 1179 жалби до Инспекцията са срещу служители на местната полиция, 90 % са срещу неправомерно използване на насилилие и 66 % срещу незаконосъобразно задържане.            

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.05.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP