Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 3(75), март 2010
ISSN 1313-6496

Инициативи

Справочник въвежда гражданите
в административното правораздаване

Практически съвети за подаване на жалби 
с указания за срокове, пътищата за обжалване
и изпълнението на съдебните актове

Момчил Таралански,
председател на Административен съд
Монтана


Момчил Таралански

Какво представляват административните съдилища в България? Какви са пълномощията им? Как се оспорват административните актове? На тези и други въпроси за структурата на съдебната власт, работата и спецификата на административните съдилища, начините за подаване на жалби и движението на делата отговаря „Информационен справочник за дейността на административните съдилища”. Той бе реализиран по проекта „В услуга на обществото” от Административeн съд – Видин, с партньорството на административните съдилища във Враца и Монтана. Създадени преди три години, нашите съдилища се утвърдиха като нови специализирани органи на съдебната власт. Но проучването, което направихме през 2009 г. показа, че около 60% от магистратите смятат, че хората познават дейността ни, а едва 25-30% от обществото заявяват, че знаят за нас. Това наложи да изготвим подробна, мащабна и

дългосрочна програма

за запознаване на хората, неправителствените организации и дори държавните институции с работа си. Целта бе наистина да сме в услуга на обществото, така че всеки незаконосъобразен акт да бъде контролиран и да получи съответната съдебна санкция. От друга страна, всеки гражданин, юридическо лице, НПО или представител на публичния сектор да получи чрез нас надеждна информация за упражняването на правата и законните си интереси. В рамките на проекта нашите съдии и съдебни служители се запознаха с работата на други административни съдилища от водещата в областта на административното правосъдие Германия. Проведени бяха и обучения по комуникационни стандарти за съдебните ни служители. В подготовката на програмата ни за отваряне към обществото и по-голяма прозрачност в работата ни ценно съдействие ни оказа Програма Достъп до Информация. Издаденият в 25 000 тираж справочник е само част от средствата за постигане на целта да сме

в услуга на обществото

В него даваме обща представа за функционирането на съдилищата ни, както и практически съвети за подаването на жалби и формуляри и с указания за срокове, пътищата за обжалване и изпълнението на съдебните актове. В справочника включихме и речник на юридическите термини, полезен указател с адресите, телефоните и електронните страници на Министерството на правосъдието, Върховния административен съд, административните съдилища в страната, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет и адвокатски колегии. Факт е, че последните месеци броят на жалбите, които постъпват в Административния съд в Монтана, нараства. Все повече хора знаят правата си и ги отстояват по реда на закона. От създаването си досега Административният съд в Монтана е разгледал 2402 дела. Вярваме, че с инициативите си работим за усъвършенстването на съдебната власт и издигането на авторитета на България сред европейските народи.

 

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.04.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP