Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 3(75), март 2010
ISSN 1313-6496

Коментар на юриста

Протокол от особена важност

Фани Давидова, ПДИ


Фани Давидова

В началото на годината Ч.П. участвал в конкурсна процедура за определена длъжност, обявена от Министерство на правосъдието. Не спечелил и поискал да разбере критериите и условията, по които конкурсът е проведен. Гражданинът не е търсил информация, свързана с другите кандидати, нито техните данни или резултати. Ч.П. подал заявление за достъп до обществена информация до министъра на правосъдието, с което пожелал копия на хартиен носител от три документа – заповед за провеждане на конкурса; протокол от заседанието на конкурсната комисия; документ, указващ системата за определяне на резултатите. В рамките на законовия срок Ч.П. получил решение, с което му се предоставя пълен достъп до информация, но като получил документите, установил, че информацията е твърде далеч от поисканата. Гражданинът решил, че може да не е станало ясно каква точно информация му е необходима, затова, на основание  чл. 29, ал.1 от ЗДОИ, уточнил предмета на заявлението. В отговор получил отказ на основание на чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ , а именно, че исканата информация вече му е била предоставена през последните 6 месеца.
Случаят с Ч.П. показва често използван благовиден начин да се откаже очевидно публична информация. В заявлението на гражданина са направени няколко отделни искания за различни категории информация, достъпът до които макар де юре да е бил предоставен, фактически това не се е случило.

Какви са вариантите на заявителя?

Вариантът е само един – съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗДОИ решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ се обжалват пред административните съдилища или пред Върховния административен съд, в зависимост от органа, издал акта, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Интересното в случая е, че жалбоподателят ще трябва да докаже, че на практика не е получил достъп до информация, макар на хартия в първото решение на Министерство на правосъдието да се дава пълен достъп до исканите документи. Де юре министърът признава, че нито едно ограничение не е приложимо тук. Нарушението на правото на достъп до информация е извършено при фактическото предоставяне на информацията. Това твърдение на жалбоподателя би могло да се докаже с протокола за предоставяне на документите, който се подписва по реда на чл. 35, ал. 2 от ЗДОИ. Това е добра илюстрация на съвета, който юристите на ПДИ често дават на търсещите информация – когато предметът на заявлението е голям обем информация или представлява особена важност, гражданите трябва да изискват подписването на протокол за предоставяне. И внимателно да проверяват дали фактически предоставените им документи отговарят на поисканите от тях.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.04.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP