Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 3(75), март 2010
ISSN 1313-6496

Приключение със заявление

Великотърновски принос
в неспазването на закона

Общинска служба по земеделие отговаря формално на заявление
за достъп до информация
и дори тълкува текста му

Светослав Стефанов,
координатор на ПДИ във Велико Търново


Светослав Стефанов

Общинска служба по земеделие - Велико Търново, не само отговаря формално на подадено заявление за достъп до информация, но си позволява да тълкува и текста му. Което е своеобразен принос в практиката по неспазване на Закона за достъп до обществена информация. На 6 януари 2010 г. Николай Бояджиев, от гр. Дебелец, Великотърновска община, подава заявление за достъп до информация в Общинската служба по земеделие (ОСЗ). Бояджиев иска да му бъде предоставена информация за номерата на имотите от землището на Дебелец в кв. 97, 96 и 85, за които има сключени договори за аренда със съответния срок на действието им, както и карта на землището с нанесени номера на имотите, съответните им площи и имената на собствениците. Още през декември 2009 г. Николай Бояджиев отправя устно питане по този въпрос, на което получава отказ с мотив, че Службата по земеделие не може да му предостави такава информация. Тя е нужна на Бояджиев в качеството му на занимаващ се със земеделие и арендатор, желаещ да се срещне със собствениците на земеделски имоти, за да договори с тях възможностите за арендуване. Бояджиев смята, че е излишно да се среща със собственици, вече сключили договори за аренда, и е на мнение че информацията от Общинската служба по земеделие ще го улесни в дейността му. Бояджиев

получава на 26 януари писмен отговор
с дата 20 януари

подписан от началника Снежана Александрова. В отговора се казва, че съгласно чл. 4 от Наредба № 49 за поддържане на Карта на възстановената собственост Общинската служба по земеделие може да прави копия от нея само на собственици или ползватели на съответното землище. Уточнява се още, че не е ясно с каква цел се иска информацията и че няма услуга за предоставяне на карта на землището с нанесени на нея номера, площи и имена на собственици. В отговора се посочва и че регистрите към Картата на възстановената собственост не са публични по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ.

Интересно е, че Общинската служба по земеделие тълкува понятието “обществена информация” с позоваване на константната практика на Върховния административен съд. А именно, че това е “сведение, знание за някого или нещо, свързано с обществения живот на страната, съдържащи се в документи и други материални носители на данни, създавани, получавани или съхранявани от задължения субект”. Това води до логичното заключение че “тази информация не носи белезите на обществена по смисъла на закона” и “търсената информация не е свързана с обществения живот, а се отнася до гражданско-правни отношения и има частен характер, поради което достъп до нея не се дължи”.

Относно исканата информацията за сключените договори за аренда Николай Бояджиев е препратен да потърси справка в Службата по вписванията, като се допълва, че в Наредба № 49 и Тарифата към нея няма услуга за предоставяне на информация за трети лица за изтичащ срок на арендни договори. В заключение в отговора на Общинската служба по земеделие се казва че “ЗДОИ не се прилага за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица, съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от същия закон”. Мотивът: предоставянето на карта на землището на Дебелец би могло да се осъществи само при поискване на лицата по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 49/05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост чрез издаване на скица за всеки отделен имот.

Според Николай Бояджиев налице е отказ, тъй като информацията, която е поискал, на практика не му е  предоставена. Той смята че отказът се завоалира с уж подробния отговор от

три машинописни страници
в типичен административно-чиновнически стил

Впоследствие Бояджиев отива в Общинска служба по земеделие, където иска устно да му бъдат разяснени мотивите за отказа. Отвръщат му, че всичко е обяснено в изпратеното до него писмо. 

Тъй като не се чувства удовлетворен от отговора на ОСЗ и не е получил необходимата му информация, Николай Бояджиев решава да обжалва по съдебен път отговора на Общинската служба по земеделие. Съгласно изискванията и на основание чл. 40 от ЗДОИ в законоустановения срок той подава на 5 февруари 2010 г. жалба чрез Общинската служба по земеделие до Административен съд – В. Търново, срещу отказа за предоставяне на информация. В мотивите си Бояджиев изтъква, че ОСЗ притежава исканата информация, че съгласно чл. 8 от Закона за кадастъра и имотния регистър тя е публична, и че информацията от регистъра и картата за възстановена собственост са общодостъпни. В жалбата се казва още, че в заявлението за достъп до информация няма искане за достъп до лични данни и цени на сделки, няма и основание за тълкуване на текста на заявлението, нито законово основание искането за достъп до информация да се определя от ОСЗ като административна услуга.

От Общинската служба по земеделие не спазват законоустановения срок за изпращане на преписката и я задържат. И Бояджиев е принуден на 12 февруари да подаде молба до Административен съд – В. Търново, с която настоява тя да бъде изискана по служебен път.

По жалбата е образувано административно дело № 124/12.02.2010 г., гледано от трети състав на Административен съд – В. Търново, на 9 март, като за обявяване на решението е определен едномесечен срок, т.е – 9 април т.г. На заседанието не се явяват представители на Общинската служба по земеделие. Предстои постановяване на съдебното решение.

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.04.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP