Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 3(75), март 2010
ISSN 1313-6496

От координаторската мрежа

Върховният административен съд отменя общинска наредба,
липсва достъп до информация

Бургаското кметство приема актове
без предварително обсъждане 

Силвия Шатърова,
координатор на ПДИ в Бургас


Силвия Шатърова

Върховният административен съд (ВАС) отмени Наредба за преместваемите обекти, рекламната и информационна дейност на Община Бургас. Делото бе заведено от сдружение с нестопанска цел „Бургаска асоциация за външна реклама“. С Решение № 3249 от 11.03. 2010 г. съдът  постанови, че наредбата, приета през септември 2008 година, не трябва да се прилага. Решението обаче действа от тази дата напред, така че издадените от общината решения за поставяне и премахване на обекти преди 11 март запазват действието си. Един от мотивите, с които съдът отхвърля наредбата е, че не е обсъждана предварително, а нейният проект не е бил публикуван 14 дни преди приемането й на сайта на общината, както гласи чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.
От тук нататък ВАС счита, че

принципите на откритост и публичност
на администрацията и достъпът на гражданите
до информация са нарушени

„Такива доводи могат да бъдат изтъкнати и за други наредби на Общинския съвет. Не могат да се приемат актове на парче, да се изменят с немотивирани докладни, без предварително обсъждане сред гражданите. „Подобна е ситуацията със „синята зона“ – предложението е внесено два-три дни преди сесията на 17 септември и е набързо обсъдено“, подчертава Евгений Мосинов, адвокат на една от страните. От общината твърдят, че тази наредба е публикувана и на сайта на Общинския съвет, и на нейната страница, и че през този мандат това е практика. „Би следвало ВАС да направи тълкувание на чл. 26, ал. 2, защото не е ясно кой следва да публикува нормативния документ – общината или общинският съвет, както това е с нормативните документи на Министерски съвет и на отделните министерства”, отбелязва секретарят на общината Божидар Кънчев.

По този повод през 2009 година Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива извърши мониторинг за нивото на прозрачност и достъпа до информация в Община Бургас. На уеб страницата на общината има секция „Административни актове“, от която се отварят интерактивни заглавия: Закони и наредби, Устройствен правилник, заповеди на кмета, проекти на наредби, Харта на клиента, Етичен кодекс. Удовлетворено е изискването на ЗДОИ (чл15,  ал. 1, т. 2) за публикуване на списък на издадените нормативни актове. Но не е ясно при проектите кога е публикувана информацията, кога е влязъл в сила съответният административен акт и дали все още действа, сочи проучването. Според него на сайта на Общинския съвет редовно се оповестяват неговите решения, дневния ред на сесиите с подробни текстове по отделните точки, график на заседанията на постоянните комисии, като информацията става все по-пълна.

През 2008 година от Община Бургас се похвалиха, че няма подадено заявление за достъп до информация заради откритостта и прозрачността на администрацията. Но

липсата на заявления се корени
в отсъствието на регистър,
а не защото няма запитвания

както не се отбелязват и отговорите на въпроси, зададени по телефона. Според обществения посредник Таньо Атанасов би следвало повечето решения на администрацията за бъдещи нейни стъпки да получат обществено обсъждане, да е видно мнението на гражданите по даден обществен проблем, а не администрацията просто да отбелязва, че се е допитала до тях, без да става ясно как.

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.04.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP