Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 3(75), март 2010
ISSN 1313-6496

 

Състоянието на достъпа до информация в България 2009

На 29 април (четвъртък), от 11.00 часа, в пресклуба на БTA - бул. “Цариградско шосе” 49, ПДИ ще представи годишния си доклад “Състоянието на достъпа до информация в България 2009

Какво е състоянието на достъпа до информация в България десет години след приемането на Закона за достъп до обществена информация?

Какво е съответствието на българското законодателство с минималните стандарти, заложени в Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа?

Как институциите в България изпълняват задълженията си за активно публикуване на информация в Интернет?

Кои са най-активните групи търсещи информация и каква информация е представлявала най-голям интерес за граждани, журналисти и неправителствени организации през изминалата година?

Как се прилагат ограниченията на достъпа до информация в България и какво реши съдът в случаите, в които е потърсена защита на правото на информация?

Какви са обществените нагласи за правото на гражданите на достъп до обществена информация?

Отговори на тези въпроси ще намерите в годишния доклад на ПДИ "Състоянието на достъпа до информация в България 2009"

Както всяка година, ПДИ формулира изводи и препоръки за улесняване на достъпа до информация и за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на публичната администрация пред обществеността:

 • Да се предприемат стъпки за подписване и ратификация на Конвенцията за достъпа до официални документи;
 • Чрез съответни изменения на ЗДОИ да се определи органът на изпълнителната власт, отговарящ за изпълнението на закона;
 • Да се актуализира Заповед № 10 на МФ от 2001 г. относно определяне на нормативи за разходите при предоставяне на информация в посока тяхното намаляване;
 • Предоставянето на информация по електронна поща и устната справка да станат безплатни;
 • Да се допълнят вътрешните правила на институциите за работа по ЗДОИ с цел подобряване прилагането на закона;
 • Преглед и коригиране на Списъка на държавната тайна към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация;
 • Преглед и корекция на нормите, въвеждащи „служебна тайна”, и цялостна отмяна на нормите, които въвеждат „професионалната тайна” като основание за ограничение на правото на достъп до обществена информация;
 • Въвеждане на постоянни обучения по ЗДОИ за служителите в администрацията;
 • Налагане на санкции на служители, които не изпълняват разпоредбите на ЗДОИ.

Във връзка с изпълнение на задължението за онлайн публикуване на информация, ПДИ препоръчва:

 • Ръководителите на централните органи на власт да предприемат мерки териториалните звена да изпълняват задълженията си по ЗДОИ;
 • Да се определи във всяка административна структура служител, отговарящ за изпълнение на задълженията по ЗДОИ и да бъде финансово обезпечена дейността му;
 • Да се създадат секции „Достъп до информация” в интернет страниците на задължените институции с изискваното по закон съдържание, там където не е направено;
 • Да не се изисква универсален електронен подпис при подаване на електронни заявления за достъп до информация;
 • Да се публикуват всички проекти на нормативни актове, както и информация за срока на общественото им обсъждане.

Докладът се публикува в рамките на проект “Програма Достъп до Информация като граждански ресурсен център за свобода на информацията”, с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).

Електронната версия на доклада може да видите тук.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.04.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP