Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 2(74), февруари 2010
ISSN 1313-6496

От съдебната зала

Кирил Терзийски, ПДИ


Кирил Терзийски

Браншовите организации и другите юридически лица с нестопанска цел могат да оспорват подзаконови нормативни актове при наличие на правен интерес, обоснован от предмета на дейност и целите, за които са създадени. До този извод стигна Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд в Тълкувателно решение № 2 от 12.02.2010 г. по тълкувателно дело № 4/2010 г. Решението е в отговор на поставения от Главния прокурор въпрос: могат ли и в какви случаи браншовите организации и другите юридически лица с нестопанска цел да оспорват подзаконови нормативни актове? Според върховните съдии правният интерес на съсловните организации и другите юридически лица с нестопанска цел е обусловен от засягането на техни лични права или законни интереси, непосредствено породени от предмета на дейност и целите на учредяването им. Решението е подписано с особено мнение от съдия Йовка Дражева. Според нея правото на жалба на съсловна организация или друго юридическо лице с нестопанска цел за защита пред съд на засегнати права, свободи и законни интереси на правни субекти, които членуват в сдружението, може да се упражни само ако това е предвидено със закон. Процесуалното представителство за Висшия адвокатски съвет по делото бе осигурено от ръководителя на правния екип на ПДИ адвокат Александър Кашъмов. Становището, представено от Висшия адвокатски съвет, бе в същия смисъл като приетото от съда тълкуване. Пълният текст на Тълкувателно решение № 2 от 12 февруари 2010 г. е публикуван на адрес www.sac.government.bg в рубриката „Тълкувателна дейност”.

Председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) незаконосъобразно е отказал на заявителя Юрий Иванов достъп до информация, представляваща бизнес плана на „В и К – Сливен“, одобрен от ДКЕВР и действащ към момента на поискването. Отказът е аргументиран с обстоятелството, че посочената информация представлява служебна тайна. В мотивите си съдебният състав отбелязва, че не е достатъчно дадена информация да бъде преценена като служебна от страна на органа, за да бъде обявена за такава. Следва тази информация да получи съответното ниво на класификация чрез гриф за сигурност. Видно от доказателствата по делото, исканата информация не е маркирана с гриф „за служебно ползване“. С тези мотиви състав на Административен съд – София град, отмени отказа на Председателя на ДКЕВР и му върна преписката за ново произнасяне. Пълният текст на Решение № 71 от 18 януари 2010 г. на АССГ, ІІ отделение, 30 състав, постановено по а.д. № 5399/2009 г., четете тук ( 920Kb).

Документът, с който директорът на Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности (НИОНКЦ) е съгласувал засаждане на 29 април 2009 г. от неправителствени организации на дърво от семейство Явори в градината към Националната художествена галерия, представлява обществена информация и следва да бъде представен при поискване по реда на ЗДОИ. Такава информация са и всички документи, с които в посочения от заявителя период (1 юни 2008 - 1 юни 2009 г) НИОНКЦ е съгласувал или отказал искания за намеса в исторически градини в София, представляващи единични или групови паметници. В отказа на директора е посочено, че не може да предостави достъп до тази информация съгласно чл. 13, ал. 2 и чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ, но липсват каквито и да било фактически основания. В мотивите си съдебният състав отбелязва, че с оглед характера на поисканата информация и изрично установения в чл. 3 от Закона за културното наследство принцип на публичност и прозрачност при управлението на дейностите по опазване на културното наследство, то съдът намира, че е налице хипотезата на надделяващ обществен интерес, задължаваща органа да предостави исканата информация, дори това да засяга права и интереси на трети лица. Поради това, с Решение от 22 февруари 2010 г. на Административен съд – София град, ІІ отделение, 23 състав, постановено по а.д. № 5139/2009 г. ( 680Kb), отказът е отменен и директорът на преименувания на Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) е задължен да предостави достъп до поисканата информация.

Данъчната и осигурителна информация не са изключени от приложното поле на ЗДОИ. В случай, че получи искане да предостави достъп до такава информация, данъчният орган е длъжен да прецени дали самото лице, което информацията засяга, не е задължен по ЗДОИ субект, и дали не е налице хипотезата на надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията. В случай, че нито една от тези предпоставки за предоставяне на информацията не е налице, данъчният орган следва да поиска съгласие от лицето, което касае поисканата информация по реда на чл. 31 от ЗДОИ и едва след получаване на неговия отговор, да се произнесе по искането за достъп до информация. С тези мотиви състав на Върховния административен съд отмени решение на Административен съд – Разград, както и отказ на директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите (НАП) – Варна, офис Разград, и му върна преписката за ново произнасяне. Със заявлението си сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“ бе поискало да му бъдат предоставени подадените данъчни декларации на създаденото с решение на общинския съвет сдружение „Център за икономическо развитие - Разград” за периода 2000-2008 г., а именно: първа страница на всяка декларация; страницата за получени финансови средства, дарения и други; и информация декларирало ли е сдружението получени суми от стопанска дейност и какви –  описание; декларирана ли е печалба – описание и размер. Отказът на директора на НАП – Разград, е мотивиран с това, че тази информация не попада в приложното поле на ЗДОИ, тъй като в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е предвиден специален ред за разкриването й. Пълният текст на Решение № 2045 от 16 февруари 2010 г. на Върховния административен съд, Пето отделение, постановено по а.д.№ 9995/2009 г., четете тук ( 94Kb).


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.03.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP