Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 1(73), януари 2010
ISSN 1313-6496

От съдебната зала

Кирил Терзийски, ПДИ


Кирил Терзийски

При подаване на редовно заявление по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до компетентен административен орган, последният е длъжен да разгледа подаденото заявление и да прецени дали исканата информация е обществена. В зависимост от това административният орган следва да уважи искането или да постанови отказ, но това трябва да бъде направено в мотивирана писмена форма. С този мотив състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени мълчалив отказ на Министъра на здравеопазването по заявление за достъп до информация, подадено от Милен Чавров – председател на фондация „Надежда срещу СПИН“. Със заявлението си Чавров бе поискал информация, свързана с приключила външна оценка на дейността на неправителствени организации, подполучатели на финансиране по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“. Любопитен момент представлява обстоятелството, че получателите на финансиране по въпросната програма на Министерство на здравеопазването (МЗ) са фондацията-заявител и още две неправителствени организации. След получаване на заявлението, от МЗ изпращат на заявителя уведомление, че срокът за отговор по заявлението му се увеличава, тъй като е поискано съгласие за предоставяне на информацията от другите две неправителствени организации. Впоследствие МЗ не отговаря на заявителя, въпреки че исканата информация касае фондацията, чийто председател е самият той, а и са налице данни, че председателят на една от другите две организации, получатели на финансиране по програмата за превенция и контрол на СПИН, е изразил изрично съгласие исканата информация да бъде предоставена. Срещу Решение № 15581 от 17 декември 2009 г. на ВАС, Трето отделение, по а.д. № 6496/2009 г. ( 90Kb), е подадена касационна жалба от МЗ, чието разглеждане в открито съдебно заседание от петчленен състав на ВАС ще се проведе на 11.02.2010 г.

С идентични мотиви състав на Административен съд – София град (АССГ) отмени мълчалив отказ на председателя на Народното събрания (НС) по заявление за достъп до информация, подадено от Росен Босев. Със заявлението си журналистът от в. „Капитал“, бе поискал да му бъдат предоставени имената на лицата, консултирали изготвянето на два законопроекта (за изменение на Закона за министерство на вътрешните работи и за приемане на Закон за резерва на силите от системата на националната сигурност на РБ), както и полученото от тях възнаграждение. С писмо на Главния секретар на НС, заявителят е уведомен, че исканата информация може да бъде получена от вносителя на законопроектите, т.е. Министерски съвет. Въпреки това писмо, журналистът подава жалба срещу мълчалив отказ на председателя на НС, по която е образувано дело в АССГ. По делото са представени деловодните регистрации и придружителните писма до Председателя на НС, от които се установява, че вносители на въпросните законопроекти са отделни народни представители, а не Министерски съвет, каквото е твърдението на Главния секретар на НС. В тази връзка съдебният състав отбелязва, че съгласно Правилника за дейността на НС, на народните представители се предоставят допълнителни средства за разходи, които те използват за заплащане на сътрудници, консултации, експертизи и други дейности, свързани с работата им на народни представители. Следователно информацията, касаеща законодателната инициатива на народните представители, вносители на посочените законопроекти и свързаните с нея дейности – финансови и консултантски, се намира в архивите на НС. След този извод съдът развива доводът, че при редовно подадено заявление за достъп до информация задълженият субект винаги дължи отговор в мотивирана писмена форма, поради което с Решение от 8 януари 2010 г. на АССГ, ІІ отделение, 36 състав, постановено по а.д. № 1584/2009 г. ( 172 Kb), отменя мълчаливия отказ на Председателя на НС и му връща преписката за произнасяне по заявлението за достъп до информация.

След подаване на жалба срещу мълчалив отказ, от Българско национално радио (БНР) предоставиха достъп до цялата поискана информация на гражданина Иван Петров, без да се стига до съдебно дело. Със заявлението си от началото на месец ноември 2009 г. г-н Петров бе поискал от Генералния директор на БНР да му предостави достъп до следната информация: предоставеният на БНР от Комисията за защита от дискриминация текст  за излъчване по радиото с цел реклама и популяризиране дейността на Комисията, както и информация за датата на сключения рекламен договор за това с БНР и неговата продължителност. Тъй като в 14-дневния срок за отговор по ЗДОИ не бе получен такъв, с помощта на ПДИ бе подадена жалба срещу мълчалив отказ. След получаване на жалбата, от БНР предоставиха исканата информация на заявителя.

Информацията за имената на фирмите, които са участвали в конкурса за изграждане на Националния армейски комплекс (придобил популярност като „Военното НДК“), както и за това кои са фирмите, класирани на второ и трето място, и финансовите параметри на техните оферти, остава тайна. Това стана ясно след като с Решение № 16170 от 29 декември 2009 г. на Върховния административен съд (ВАС), Трето отделение ( 129 Kb), остави в сила решението на предходната съдебна инстанция (Софийски градски съд), както и отказа на Изпълнителна агенция „Социални дейности“ на Министерство на отбраната. В мотивите си магистратите отбелязват, че третите лица по обявения търг не са дали съгласие за запознаване с техните предложения, както и че исканата информация не е свързана с обществения живот, а касае търговските отношения между равнопоставени страни и в този случай законът изисква изрично писмено съгласие на третото лице. Според адвокат Александър Кашъмов от ПДИ обаче решението е учудващо, защото се отклонява от възприетата от ВАС практика да се изследва въпросът има ли реална вреда за търговеца от предоставяне на информацията. Информацията бе поискана от журналистът от в. „Сега“  Диян Николов. Воденото от него дело и цялото му разследване относно дейността на Министерство на отбраната, във връзка с изграждането на Националния армейски комплекс, станаха повод той да получи награда в категорията Най – добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация през 2009 г.при връчване на годишните награди на ПДИ по повод 28 септември – Международният ден на правото да знам.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.02.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP