Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 12(72), декември 2009
ISSN 1313-6496

Новини
Подбрани от
Ралица Кацарска, ПДИРалица Кацарска

На 02.12.2009 г. ПДИ изпрати писмо до председателя на Съвета за административна реформа към Министерски съвет, г-н Симеон Дянков (137Kb). С писмото, д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, пита дали е определено звено, което да поеме функциите на министъра на държавната администрация и административната реформа, след закриването на МДААР, свързани с изготвянето на отчети за изпълнението на Закона за достъп до обществена информация. Тези отчети се публикуваха в годишните доклади „Състоянието на администрацията”, изготвяни от закритото министерство. ПДИ призова и за съответни промени на ЗДОИ в тази му част.
В отговора си от 22.12.2009 г. министър Дянков ( 196Kb ) увери, че състоянието на достъпа до информация ще продължи да бъде част от докладите за състоянието на администрацията, а събирането и обобщаването на данните са възложени на дирекция „Държавна администрация” в Министерски съвет. Работи се и по нормативна промяна.

Защитници на гражданските свободи настояват за отмяна на Директивата за запазване на данни. Белгийската асоциация Европейски дигитални права (EDRI) и Германската работна група за запазване на данни (AK Vorrat) призовават Европейския съюз да анулира Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и Съвета за запазване на телекомуникационни данни. Или да я измени така, че да дава на страните-членки право на отказ от изискването да запазват трафични данни. В изявление за Европейската комисия от 1 декември 2009 г. AK Vorrat подчертава, че Директивата поражда страх, че информацията от личните контакти, движението на мобилните телефони и ползването на интернет може да бъде продавана, изгубена или по друг начин да нанесе вреда, довеждайки и до по-високи цени на телеком услуги, като ограничава така конкуренцията.
В няколко страни-членки на ЕС съдилищата разглеждат жалби от граждани и телеком оператори, които твърдят, че безразборното събиране на трафични данни нарушава правото на лична неприкосновеност.
Източник: http://www.statewatch.org/news/2009/dec/ngo-campaign-against-data-retention.pdf

Достъп до документи в Европейския съюз: необходима е спешна промяна на правилата. На 17 декември членовете на Европейския парламент (ЕП) изпратиха съобщение до медиите, че в съответствие с договора от Лисабон е необходима промяна на правилата за публичен достъп до документи. Евродепутатите критикуват Европейската комисия, която не се е съобразила с искането им да измени проектозакона, в съответствие с решенията на Съда на Европейската общност.
Следвайки влезлия в сила Лисабонски договор, членовете на ЕП призовават в групата на задължените субекти да се включат и Европейската централна банка, Съдът на Европейската общност, Европол и Службата за европейско съдебно сътрудничество (Eurojust). Според депутатите трябва да има по-широк достъп до правни становища, документи на Съвета (позиции и гласувания), документи, свързани с международни споразумения, защита на личните данни и до съдържанието на регистрите на институциите.
Съобщението на английски на: http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20091215IPR66447/20091215IPR66447_en.pdf

Застъпничество за право на достъп до информация в Арабските държави. Отбелязвайки Международния ден на правата на човека, Арабската мрежа за свобода на информацията (AFOINET) публикува доклада „За защита правото на достъп до информация в Арабските държави”. Текстът призовава правителствата и парламентите към национални консултации за гласуване на закони за правото на достъп до информация. Авторите приканват Лигата на арабските страни да приеме харта за правото на информация и да разработи механизми за прозрачно управление. Според Джамал Един Наджи, президент на Центъра за свобода на медиите в Средния Изток и Северна Африка (CMF MENA), арабските правителства следва да признаят правото на информация в своите конституции и в специален закон. Саид Есубами, директор на CMF MENA и координатор на AFOINET, е убеден, че медиите, които се възползват без пречки от достъпа до информация, ще играят водеща роля по отношение на правителствените политики и ще подобрят разследванията си по значими за обществеността проблеми. 
Източник: Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията.

Нов подход към правителствената информация в САЩ. Американското правителството трябва да премахне 100 различни грифа и да създаде единна политика за контрол на некласифицирана информация, свързана с управлението. Това се предлага в доклада на специалния екип на президента Барак Обама. Предложението ще улесни обмена на информация между федерални, щатски и местни правителствени агенции и публичния достъп до правителствена информация. Министерство на отбраната, разузнавателните агенции и Министерство на вътрешната сигурност вече са изявили готовност да използват тази рамка.
Източник: http://www.fas.org/blog/secrecy/2009/12/cui_taskforce.html

Директива за открито управление. На 8 декември 2009 г. Белият дом представи Директива за открито управление в изпълнение на целите, очертани от Меморандума за прозрачност, който Барак Обама подписа през януари т. г.  Директивата се основава на принципите на прозрачност, участие и сътрудничество. Прозрачността насърчава отчетността, участието позволява на обществеността да дава идеи и да оценява правителствени инициативи, а сътрудничеството повишава ефективността на управлението, като поощрява партньорството между частните предприятия и правителството.
Директивата налага нови изисквания за публикуване, поставя срокове, и подкрепя споделянето на добри практики. Например всяка агенция е задължена до 45 дни да публикува онлайн в отворен формат поне три обществено значими документа.
Директивата на английски на : http://www.whitehouse.gov/omb/assets/memoranda_2010/m10-06.pdf  

Правителството на Великобритания за втори път налага вето.
Министърът на правосъдието Джак Стро издаде сертификат за вето, съгласно Секция 53 на Закона за свобода на информацията, отменяйки решение на Информационния трибунал. Според разпоредбите в Секция 53 министрите имат право да издават сертификат, отменящ решение на Информационния комисар или Информационния трибунал, нареждащи предоставяне на информация (вето). Отново е възпрепятствано изпълнението на  Закона за свобода на информацията. Този път става дума за отказ да се предоставят протоколи от заседанията, които подкомисията за самоуправление на Шотландия, Уелс и Английските райони е провела през 1997 година. Правителството отказва информацията, защото попадала в групата на изключенията – формулиране на политики и комуникации. През юни 2009 Информационният комисар отсъжда, че исканата информация следва да се предостави, тъй като въпросът вече не е „актуален” – по време на заявлението през 2005 г. въпросите по политиките вече са установени и самоуправлението отдавна е въведено в Шотландия и Уелс. 
Източник: http://www.cfoi.org.uk/foiveto111209.html

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.01.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP