Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 11(71), ноември 2009
ISSN 1313-6496

От съдебната зала 
Кирил Терзийски, ПДИ


Кирил Терзийски

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) е длъжен да предостави достъп до приложенията към докладите за инцидента от 1 март 2006 г. в АЕЦ “Козлодуй” на национално движение “Екогласност”. Докладите за инцидента и приложенията към тях бяха поискани от екологичната организация още през 2006 г. Тогава АЯР предостави докладите и отказа предоставяне на приложенията към тях, поради липса на съгласие от АЕЦ „Козлодуй“. Частичният отказ бе отменен на две съдебни инстанции, които приеха, че поради липсата на мотиви, не е ясно защо сезираният задължен субект по ЗДОИ е счел, че с искането се засягат права или законни интереси на трето лице, както и не е ясно кои точно сведения се възприемат като такива от третото лице и защо. През юли 2007 г. Председателят на АЯР отново отказа да предостави достъп до приложенията към докладите с мотив, че, от една страна, те представляват служебна тайна, а от друга – търговска. С Решение № 777 от 17 октомври ( 1.3Mb) на Административен съд – София град, І-во отделение, 15-ти състав по административно дело № 2898/2008 г., вторият отказ на АЯР също бе отменен. Решението бе обжалвано с касационни жалба от АЯР и АЕЦ „Козлодуй“. С Решение № 12924 от 3 ноември 2009 г. ( 60Kb) състав на Върховния административен съд остави в сила решението на предходната инстанция.

Липсата на произнасяне по заявление за достъп до информация от страна на задължен по ЗДОИ субект представлява недопустимо поведение. С този мотив състав на Административен съд – София град (АССГ), отмени мълчалив отказ на Областния управител на област София по заявление на гражданина Николай Веселинов, поискал информация за всички, възложени от Областния управител, устройствени схеми, общи и подробни устройствени планове за територията на Столична община в периода 2005 – 2009 г. В Решение № 74 от 2 ноември 2009 г. ( 750Kb) на Административен съд – София град, ІІ-ро отделение, 26-ти състав, по административно дело № 4852/2009 г., е посочено още, че исканата информация е обществена по смисъла на ЗДОИ, тъй като дава възможност на гражданите да си съставят мнение за дейността на Областния управител при издаване на актове по Закона за устройство на територията и за провежданата от него политика за устройство на територията.

АССГ отмени частично отказ на председателя на Софийски районен съд (СРС) да предостави информация, свързана със съдебните заседатели и участието им по дела в СРС. Със заявление от април 2009 г. журналистът Крум Благов (в. „Стандарт“) бе поискал под форма на справка информация, касаеща съдебните заседатели в СРС:

  1. В колко дни през 2008 г. е участвал всеки от тях в съдебни заседания;
  2. Какъв е размерът на възнаграждението за участие в съдебно заседание;
  3. Има ли участие на съдебен заседател в повече от едно заседание на ден и колко са тези случаи;
  4. Колко и кои съдебни заседатели членуват в Съвета на съдебните заседатели към СРС;
  5. Колко заседания е провел този съвет;
  6. Приети ли са вътрешни правила за организация на работата и правила за поведението на съдебните заседатели.

Отказът на председателя на СРС бе с мотив, че исканите сведения представляват статистика, а не конкретна обществена информация по смисъла на ЗДОИ. С Решение от 6 ноември 2009 г. ( 1.3Mb) Административен съд – София град, І-во отделение, 2-ри състав, по административно дело № 4111/2009 г., намери за законосъобразен отказа на Председателя на СРС относно информацията, поискана по т. 1-3 от заявлението и отмени същия по отношение на информацията, поискана по т. 4-6. Според съдия Милена Славейкова информацията, поискана с първите 3 точки от заявлението, касае правораздавателната дейност на съда и не може да се получава по реда на ЗДОИ, а изискването й е единствено в правомощията на Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Министъра на правосъдието, и то по реда на Закона за съдебната власт. По отношение на информацията по т. 4-6 съдът приема, че същата би дала възможност на заявителя да си състави собствено мнение за административно организационната дейност на СРС и че тези данни попадат в обхвата на Закона за достъп до обществена информация.

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.12.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP