Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 11(71), ноември 2009
ISSN 1313-6496

Коментар на юриста

Общински съветници с нарушени права 
Дарина Палова, ПДИ


Дарина Палова

Общински съветници от Стара Загора сигнализират, че са поискали от кмета да им предостави наличната информация за причините, довели до прекратяването на договор по програма "Красива България" за ремонт на Дом на инвалида. Отказали им с мотива, че ще получат нужната преписка само ако подадат писмено молба в съответствие със ЗДОИ. Съветниците питат не са ли нарушени правата им за достъп до документацията на общината.

Коментар

Най-малкото „странна“ би могла да се нарече подобна практика  на една община за комуникация с общинските съветници. Действително ЗДОИ предоставя право на всички граждани за достъп до информация от задължените институции, но едва ли разпоредбите на закона следва да се прилагат за тези, които по силата на специална уредба, имат право да получават подобна информация. С оглед специфичните им функции като представители на общността в местния парламент, общинските съветници следва да разполагат с актуална информация за работата на общината. За тях съществува специално право да търсят и получават информация от общинската администрация. То се регламентира в Закона за местното самоуправление и местната администрация (чл. 33, ал. 2) и Правилника за дейността на всеки общински съвет, но като цяло уредбата на това право не се различава съществено в отделните правилници. Конкретно в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Стара Загора, публикуван на интернет страницата на Общината, в чл. 13, ал. 1 е посочено, че общинският съветник има право:
- да бъде избиран в състава на комисиите на Общинския съвет;
- да предлага включването на въпроси и внасянето на проекти за решения в дневния ред на заседанията на Общинския съвет;
- да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на Съвета;
- да отправя питания към кмета, по реда, определен с този правилник;
- да получава от държавните органи, общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие, сведения, документи и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна по закон;
-
да бъде приеман с предимство от Председателя на Общинския съвет, Кмета на Общината, заместник-кметовете, Секретаря на общинската администрация и директорите на дирекции.

Целта на въпросната разпоредба е да улесни общинските съветници и да им създаде възможност за по-бърз и удобен начин за запознаване с документите, свързани с работата на Общината. Своевременното получаване на нужната информация е предпоставка съветниците да решават и гласуват въпроси за настоящето и бъдещето на жителите на същата тази Община.

Освен право да получават сведения и документи от Общинска администрация, общинските съветници имат право и да отправят питания към Кмета на Общината съгласно чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и разпоредбите на конкретния правилник. На питането се отговаря устно или писмено на следващото заседание, освен ако Съветът реши друго.

Насочвайки общинските съветници да ползват ЗДОИ за получаване на информация и конкретни документи, Общинската администрация нарушава Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет в Стара Загора и правото на информация на съветниците, регламентирано там.

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.12.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP