Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 11(71), ноември 2009
ISSN 1313-6496

От координаторската мрежа

Сюжет за подминаване на ЗДОИ
Светослав Стефанов,
координатор на ПДИ във Велико Търново


Светослав Стефанов

Местната власт и поделенията на централни ведомства познават ЗДОИ, в повечето от тях дори има служители, които приемат и обработват подадените по закона заявления. Има обаче случаи, когато административни звена или техни представители немотивирано отказват, препращат или тихомълком не предоставят информация. Такъв е случаят с шефа на Комисията по хазарта във Велико Търново Николай Иванов. Без да се мотивира, той отказва информация на местни журналисти за извършени проверки в игралните зали на територията на общината. Николай Иванов не съобщава дори по-обща информация - колко са игралните зали, игралните съоръжения и покер автомати в общината. Иванов се измъква с обичайния административен похват, съветвайки журналистите да се обърнат към пресцентъра на Министерство на финансите.

Исканата от колегите информация следва да бъде предоставена по реда на ЗДОИ, а органът, от който е поискана, е задължен субект. Съгласно Закона за хазарта (ЗХ) надзорът се осъществява от Държавна комисия по хазарта към Министъра на финансите. Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, като нейната компетентност е определена в ЗХ и по-конкретно в чл. 18 - дава и отказва, и отнема разрешения за организиране на хазартни игри в отделни обекти, приема общи задължителни условия за видовете игри, приема изисквания за игралните зали и казина и техническото оборудване за контрол, води регистри и т.н. Държавната комисия контролира цялостната дейност по организиране и провеждане на хазартната дейност, както и върху дейността на производителите на игрални съоръжения за хазартни игри, на вносителите, разпространителите и сервизните организации по поддръжката и ремонта на тези съоръжения.

Според юристите на ПДИ, от Устройствения правилник на Комисията не става ясно дали тя разполага с териториални поделения, посочено е само че администрацията към Комисията е обща и специализирана, като е обособена в отделни дирекции. Независимо от това, поисканата информация от журналистите попада сред тази, която се създава и съхранява от този орган.

Още един показателен случай от преди няколко месеца. Петко Казанджиев и Цветан Цветанов от партия “Ред, законност, справедливост” във Велико Търново известиха местните медии, че внесли в Общинска администрация и в Общинския съвет питане за броя на мобилните клетки на GSM-операторите, монтирани върху жилищни сгради в града и общината. Те  поставили въпрос и как се определя безопасността на мобилните клетки, искайки администрацията да предостави информация за законосъобразността на монтирането на предавателите върху жилищните сгради.

Постоянната комисия по здравни въпроси към Общински съвет – Велико Търново изготви препоръка до кмета д-р Румен Рашев да се извърши проверка дали мобилните клетки застрашават здравето на живеещите в близост. До момента няма отговор от кметската администрация. Петко Казанджиев съобщи, че впоследствие отправили писмено питане за броя на мобилните клетки и в останалите девет общини от Великотърновска област. Писмен лаконичен отговор има единствено от Община Свищов, с приблизителен брой на мобилните клетки, без да се уточнява  извършени ли са замервания за въздействието им и за отдалечеността от детски градини и училища, което всъщност интересува Казанджиев и Цветанов. Според тях местните власти са сметнали, че питането е повече политическо, отколкото гражданско.

Исканата от Казанджиев и Цветанов информация е твърде важна, поради връзката й с опазването на живота и здравето на гражданите, както и на околната среда, така че предоставянето й е предмет и на специална уредба, освен ЗДОИ. Според юристите на ПДИ, задължени да събират и предоставят подобна информация са местните регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) - те са задължените да предоставят информация субекти на собствено основание, тъй като в чл. 10, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) са изброени компетентните органи по смисъла на същия закон и в т. 3 от цитираната разпоредба изрично са посочени директорите на РИОСВ. Нещо повече - в ЗООС съществува Глава ІІ “Информация за околната среда”, която въвежда специални правила за достъп до информация за околната среда, като препраща единствено относно процедурата към ЗДОИ.
За да изпълни задължението си за разпространяване на подобна информация, РИОСВ може да я оповести по местното радио, да я разпространи чрез местната кабелна телевизия или да я публикува на интернет страницата си.

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.12.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP