Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 10(70), октомври 2009 г.

Достъпниците по света: Санкции за неизпълнение на разпоредбите за предоставяне на информация
Ралица Кацарска, Кирил Терзийски, Александър Кашъмов, ПДИ

Юристите от Правна инициатива на Отворено общество обединиха данните за санкциите спрямо служители, неспазващи законовите изисквания за предоставяне на информация. Членовете на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията бяха попитани какви са санкциите за непредоставяне на достъп до обществена информация, за какво са предвидени и коя институция ги налага. Примерите за налагане на санкции засега не са много.

Тази тема вече е обсъждана от застъпниците за свобода на информацията и е отразена в електронния бюлетин на ПДИ през юли 2007 г. Сега ви предлагаме новите моменти.

В България непроизнасянето в срок по заявление за достъп до обществена информация е административно нарушение и се глобява от 50 до 100 лв. Длъжностно лице, което не изпълни решението на съда за предоставяне на исканата информация, се санкционира с 200 до 2 000 лв. глоба. Тя се налага на държавния служител или юридическото лице, когато задълженият да предоставя информация е фирма, финансирана от държавния бюджет (чл. 3, ал. 2 от ЗДОИ). Нарушенията се установяват от длъжностни лица, определени от съответния министър или друг орган на власт, а за юридическите лица и другите задължени по чл. 3, ал. 2 от ЗДОИ – от Министъра на правосъдието. Съответният министър издава наказателните постановления. Установяването на нарушенията, санкционирането, обжалването и изпълнението следват разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
Процедурата за установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания е уредена през 2007 г. Дотогава, поради законова празнота, тя бе неприложима. Проектозаконът за изменение и допълнение на ЗДОИ, с който бе уредена процедурата, внесоха Мартин Димитров и Иван Сотиров от ОДС, а правният екип на ПДИ го изготви като текст.

Пороци, свързани с предоставянето на обществена информация, са престъпления по глава 9 от Наказателния кодекс. Съставянето на официален документ, в който се удостоверяват неверни доказателства, е такова престъпление в отделни хипотези на кодекса. Престъпление е и унищожаването, скриването или повреждането на чужд документ (чл. 319 от Наказателния кодекс). 

Към момента в България има само един пример на наложено наказание за неизпълнение разпоредбите на ЗДОИ. През 2008 г. с Решение № 8487 Върховният административен съд наложи на Министъра на вътрешните работи 200 лв. глоба за неизпълнение на влязло в сила решение. (Една година министърът не се произнася по заявление на Йордан Тодоров, журналист от в. „168 часа”.) 

Швеция
Законът за свобода на пресата не предвижда санкции за неспазване на разпоредбите му. Според Наказателния кодекс съдилищата могат да налагат наказание на лица, които пренебрегват закона, умишлено предоставят секретни документи или не отговарят на заявления за достъп до информация.

Великобритания
Глоба се налага на лице, възпрепятстващо достъпа до информация. Според член 77 от Закона за достъп до информация нарушение са извършва от лице, което „променя, прави нечетлив, задържа, заличава, унищожава или скрива запис, съхраняван от обществена институция, с намерението да възпрепятства разкриването на цялата информация или части от нея”.  

Армения
Законът за свобода на информацията предвижда глоби за непредоставяне на достъп до информация. Има случай, при който кмет, отказал да предостави информация за общинския бюджет, е глобен с 50 000 драма (87.35 евро).

Киргизстан
Санкциите са определени в отделни закони. Според член 36 от Закона за право на информация служители,  които не изпълняват задълженията си, носят наказателна, административна, гражданска, дисциплинарна или материална отговорност.  

Ирландия
Секция 37 (7) от Закона за свобода на информацията предвижда глоба от ?1,500 (1,674.85 евро) и затвор до 6 месеца за неизпълнение на предвидените задължения за предоставяне на достъп до обществена информация.

Словения
Законът за достъп до обществена информация предвижда глоба за унищожаване на документ, съдържащ обществена информация, с цел тя да бъде недостъпна, за неоснователно неспазване на законовоопределените срокове за отговаряне на заявления за достъп до информация. Размерът на глобите е определен в член 39. 625 евро глоба се налага на служител, който не спазва срока за отговор на заявление. Глобата за умишлено унищожаване на документ, файл, регистър, досие варира между 1 043 и 1 460 евро. При неспазване решението на Информационния комисар за предоставяне на достъп до обществена информация санкцията е на 1 043 евро.

Австралия
Щатските закони за свобода на информацията на Куинсленд, Нов Южен Уелс и Западна Австралия предвиждат санкции за служителите, които не изпълняват разпоредбите. За неспазване или препятстване препоръките на Информационния комисар предвидената санкция е затвор до 12 месеца или 22 000 долара (14 877,78 евро) глоба. При унищожаване или укриване на информация глобата е 6 000 долара (4035,78 евро). До момента не е известно да са прилагани санкции за нарушаване на закона.

Латинска Америка
Ръководител на обществена институция, който не спазва разпоредбите на закона в Чили, се санкционира с глоба в размер на 20-50% от заплатата му. Глобява се и неоправдано нарушаване на „нормите за активна прозрачност”. Санкциите са определени в Закона за правото на информация.

Колумбийският закон предвижда прекратяване на трудовия договор на служител, който нарушава някоя от разпоредбите. 

Сериозни са наказанията в Доминиканската република – затвор или забрана за назначаване на държавна служба за период от 5 години. Наказуеми са неспазването на законоустановените срокове за отговор на заявленията за достъп до информация и затрудняване на достъп до информация.

Служителите в Мексико, които не изпълняват разпоредбите на Закона за свобода на информация, носят административна отговорност в съответствие с Федералния закон за административните отговорности на държавните служители. Санкционира се унищожаване на информация, умишлен отказ на достъп до некласифицирана информация и отказ да се предостави информация съгласно решение на Федералния институт за достъп до информация (Instituto Federal de Accesso a la Informacion).

САЩ
В Луизиана, Небраска и Вашингтон нарушаването на разпоредбите за предоставяне на документи с обществен характер е наказуемо. Санкциите са глоба, прекратяване на трудов договор и наказателна отговорност.  

Южна Африка, Уганда
Предвиждат се глоба или затвор за служители, които унищожават, крият или повреждат  документи с обществена информация.

Индия, Индонезия, Непал, Бангладеш
Законите за достъп до информация в тези страни съдържат санкции за служители, които не спазват съответните разпоредби. В Индия се налага глоба или дисциплинарно наказание, ако служителят, отговарящ за предоставяне на информацията, не изпълни задълженията си.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.11.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP