Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 10(70), октомври 2009 г.

От съдебната зала: Новини
Кирил Терзийски, ПДИ

Столична община незаконосъобразно е отказала достъп до информация, свързана с проект „Управление на битовите отпадъци на Столична община за финансиране от фондовете на ЕС“. До този извод стигна състав на Административен съд – София град (АССГ) по дело, образувано по жалба на Ивайло Хлебаров (член на екологично сдружение „За Земята“) срещу отказ на общината да предостави копие от документи, свързани с проекта и изготвени от консорциум „Fichtner GmbH& CO.KG“ - Германия, „БТ инженеринг“ ЕООД – България, и „Аква Консулт АГ“ - Германия. Отказът на общината бе мотивиран с обстоятелството, че поисканите документи са част от тръжна документация и проектно предложение (т.нар. апликационна форма) за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ с проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“, които процедури още не са проведени. Според общината това било основание за отказ по чл. 13, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, тъй като исканите документи са подготвителни и нямат самостоятелно значение. В отказа бе посочено още, че достъпът до информация по неприключени тръжни процедури би засегнал интересите на трети лица, които биха участвали като кандидати. С Решение от 10 август 2009 г. 23-ти състав на АССГ, с председател Антоанета Аргирова, отмени отказа на общината и й върна преписката за ново произнасяне. В мотивите е посочено, че исканата от заявителя информация безспорно представлява информация за околната среда и общината е следвало да прецени предпоставките за предоставяне на достъп по Закона за опазване на околната среда, вместо да се позовава на общата разпоредба от ЗДОИ, неприложима към случаите, когато се иска достъп до информация, свързана с околната среда. Според съда, отделно от това, фактът, че поисканите документи представляват част от тръжни процедури, не обуславя наличието на основание за отказ, а още по-малко подобно основание е хипотетичният бъдещ интерес на трети неопределени лица, евентуални участници в процедури. Срещу решението е подадена касационна жалба от общината. Пълният текст на съдебното решение четете тук ( 115Kb).

Мълчаливият отказ е винаги незаконосъобразен. В случаите, когато е подадено редовно заявление по Закона за достъп до обществена информация, задълженият субект следва да се произнесе в писмен вид. До този извод стигна петчленен състав на Върховния административен съд по дело на Пламен Борисов от Монтана срещу мълчалив отказ на Министъра на вътрешните работи. Със заявление от август 2008 г. г-н Борисов е поискал копие на хартиен носител от документите, въз основа на които са проведени конкретни полицейски действия в основно училище “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Долно Церовене спрямо него като учител и председател на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители в Община Якимово, област Монтана. В мотивите си съдебният състав посочва, че задълженият субект (в случая министърът) дължи мотивирано писмено произнасяне по заявлението. След като е поискана информация, този субект е длъжен да разгледа подаденото заявление, да прецени дали исканата информация е такава по определението на закона или не и в зависимост от това да уважи или да постанови отказ, поради което непроизнасянето представлява мълчалив отказ в нарушение на закона. С тези мотиви съдът потвърди решението на предходната инстанция, с което бе отменен отказът на министъра и преписката му бе върната за произнасяне. Пълният текст на Решение № 11326 от 05.10.2009 г. ( 86Kb) по административно дело № 7060/09 г. на Върховния административен съд, петчленен състав.

С подкрепата на ПДИ бе обжалван отказ на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) да предостави копие от одобрения план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Сливен, за периода 2009 – 2013 г. Информацията бе поискана от г-н Юрий Иванов със заявление от  юни 2009 г. С писмо от юли 2009 г. ДКЕВР отказа предоставяне на исканата информация с мотив, че същата е класифицирана като служебна тайна. В резултат на подадената от ПДИ жалба бе образувано административно дело № 5399/09 г. на Административен съд – София град, ІІ отделение, 30 състав. Делото ще бъде разгледано в открито съдебно заседание на 19.11.2009 г., от 10,30 ч.

Обществена или статистическа е информацията за участието на съдебни заседатели в делата на Софийски районен съд (СРС) и подлежи ли тя на предоставяне по реда на ЗДОИ? Отговор на този въпрос предстои да даде Административен съд – София град (АССГ) по делото на журналиста Крум Благов срещу отказ на председателя на СРС да предостави информация за участието на съдебни заседатели по делата в СРС. Интересът на журналиста е продиктуван от обстоятелството, че получил информация, според която едни от определените съдебни заседатели в СРС заседават често по дела, а други изобщо не са викани. Същевременно за тази работа заседателите получават възнаграждение. Благов се съмнява дали не се поддържа състояние, при което определени "доверени" хора да участват в заседания, като получават и съответното възнаграждение. Председателят на СРС му отказва тази информация с мотив, че исканите сведения представляват статистика, а не конкретна обществена информация по смисъла на ЗДОИ. В резултат на подадената от ПДИ жалба бе образувано административно дело № 4111/09 г. на АССГ, І отд., 2 състав. Делото бе разгледано в открито съдебно заседание на 08.10.2009 г. Предстои постановяване на съдебното решение.

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.11.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP