Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 10(70), октомври 2009 г.

Право на отговор

Община Разград получи "Златен катинар" на церемонията на 28 септември за Международния ден на правото да знам през 2009. Очевидно  тази антинаграда е предизвикала администрацията и ръководството на Община Разград, които се обърнаха към ПДИ с писмо. В  него те обясняват защо журито не е право и приложиха  документи, които показват как са били тормозени от Център на НПО - Разград (ЦНПО-Разград).

Документи, приложени към писмото от Община Разград, в отговор на антинаградата "Златен катинар", присъдена на Международния ден на правото да знам - 28.09.2009 г.

Пресконференция от 06 октомври 2009 г. за опровержение на мотивите за присъждане на антинаградата "Златен катинар" ( 90Kb)

Информация за предмета и честотата на заявяване на достъп до обществена информация от ЦНПО-Разград през 2008 г. и 2009 г.(125Kb)

Информация за честотата на внасяне на заявления за достъп до информация от ЦНПО-Разград през 2008 г. и 2009 г. (41Kb)

Ето и отговорът на изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева.

Фондация Програма Достъп до Информация

Изх.№86/19.10.2009 г.

До
Инж. Петя Стефанова
Секретар на Община Разград

                  
Уважаема г-жо Стефанова,

Съжалявам за малко закъснелия отговор на ваше писмо изх. №69-00-4.1 от 07.10.2009 г., но имахме планирани служебни пътувания в страната и отсъствах от София.

Искам да Ви благодаря за писмото с придружаващите го документи, с което изразявате своето отношение  за  анти-наградата за Община Разград, присъдена от журито по повод Международния ден на правото да знам.

Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) беше приет през 2000 година и оттогава насам създаде определени задължения на държавните органи и органите на местно самоуправление за предоставяне на информация чрез активно публикуване и при постъпило искане за достъп до обществена информация. Обемът на тези задължения беше съществено разширен след измененията в ЗДОИ през 2007  и  2008 година. Ясно е, че за да могат да се изпълняват безпроблемно тези законови задължения,  институциите трябва да са създали и да управляват ефективно вътрешните си информационни системи.

Нека да разгледаме какво е направила Община Разград, за да изпълни задълженията си по този закон, що се отнася до активното публикуване.

Известно е, че задълженията за публикуване на актуална обществена информация имат за цел да осигурят прозрачност на администрацията и максимално да улеснят  гражданите,  когато те търсят информация от публичните институции. Описаните в чл. 15 на ЗДОИ задължения за публикуване бяха предвидени още при приемането на закона през 2000 г.       

Според измененията в Закона за достъп до обществена информация от 2007 година1 , следва да бъдат обявени служителите от институцията, които отговарят за предоставяне на информация, както и мястото за преглед на документи, поискани по ЗДОИ.

С измененията в ЗДОИ от декември  2008 година (Обн., ДВ, бр. 104 от 05.12.2008) бяха въведени допълнителни задължения за публикуване на информация. Тези задължения са: 

Чл. 15а. (Нов, ДВ, бр. 104 от 2008 г.)

(1) Информацията по чл. 15 се публикува на интернет страниците на административните структури в системата на изпълнителната власт.
(2) В секция “достъп до информация” на интернет страниците по ал. 1 се обявяват данните по чл. 15, ал. 1, т. 4 и ал. 2, съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена информация и реда за достъп до публичните регистри, съхранявани от административните структури в системата на изпълнителната власт.”

Според  Преходните и заключителни разпоредби на същия закон:
„§ 8. Задължението за публикуване в интернет по чл. 15а се изпълнява от ръководителите на административни структури в системата на изпълнителната власт или определени от тях лица в срок до една година от влизането в сила на този закон.
§ 9. Задължените по чл. 15 ръководители в системата на изпълнителната власт осигуряват финансово изпълнението на задължението по чл. 15а и обучението на служителите в нея.”

За да обобощим: Задължение на ръководителя на административната структура да организира публикуването на актуална информация в интерент страницата, а именно:

 1. Описание на правомощията и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация;
 1. Списък на издадените актове2 ;
 2. Описание  на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация;
 3. Наименование, адрес, телефон и работно време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне;
 4. Секция „достъп до информация”, където да са обявени наименованието, адресът, телефонът и работното време на служителя или звеното, които отговарят за приемането на заявления за предоставяне на информация и вътрешните правила относно достъпа до информация. Там трябва да е обявен и редът за достъп до публичните регистри, които поддържа общината.     

Макар журито за Международния ден на правото да знам да разгледа доста подробно Интернет страницата на Община Разград, не можа да намери обявена на нея задължителната за публикуване актуална информация:

 • няма данни за служител, отговарящ за предоставяне на информация; 
 • няма списък на издадените актове;
 • няма описание на публичните регистри, които общината поддържа;
 • няма публикувани вътрешни правила за работа със ЗДОИ
 • няма актуален доклад за работа по ЗДОИ в общината;
 • липсва секция „достъп до информация“.

За сравнение вижте, например, интернет страницата на други общини,  а именно тази – на Община Сливен: http://www.sliven.bg/. Всичко публикувано там би трябвало да е и в интернет страницата на Община Разград.  Много други общини изпълняват тези свои задължения.

През февруари 2009 година ПДИ проведе проучване за готовността на изпълнителната власт да отговаря на електронни заявления за достъп до информация,

спазвайки реда на закона по непротиворечащите на този ред „условия, определени от съответния орган.” 
Съдържанието на електронното заявление, подавано от доброволци, беше специално определено: търсеше се информация, която по закон трябва да бъде публикувана.

Определени органи на централната и местната власт отговориха на тези заявления по телефона или с електронно съобщение веднага или в 14-дневния срок, като просто посочиха лицето, определено да работи по ЗДОИ в тяхната администрация, както и неговата контактна информация.

Община Разград не беше сред тези органи. Не само, че не беше посочен този служител, но и се искаше заплащане по банков път за информация, която би трябвало да е публикувана още след приемането на ЗДОИ. Прилагам решението по заявлението на заявителя от 6.03.2009 г.

Мисля, че толкова безсмислен административен труд, за да се посочи просто кой отговаря в Община Разград по ЗДОИ прилича повече на подигравка със заявителя, отколкото на административна добросъвестност.        

Що се отнася до постъпилите в Община Разград писмени заявления за достъп до обществена информация, то нека оставим настрана отчетите за заявленията на Центъра на неправителствените организации в Разград, които очевидно зорко се протоколират. Това е похвално регистриране още повече, че в задълженията на органите на власт е да поддържат регистри на постъпилите заявления. Това обаче си е ваше вътрешно задължение и отчетност и няма нищо общо с доброто обслужване на гражданите по ЗДОИ.
Справката, която вие представяте за разходите на Община Разград по подготовка на информацията, която дължат на заявителя, показва още нещо. В повечето случаи, които вие посочвате, информацията или трябва да е в публичните регистри (например регистъра на общинска собственост, който в много други общини е достъпен в интернет) и тяхното поддържане е задължение на общината, или пък е свързана с функциите на органите на власт, които също би трябвало да са надлежно описани и заведени, така че да

не се налага допълнителна работа на служителите. И в двата случая не е ясно за какви допълнителни разходи става въпрос.

Справката, предоставена от Вас, показваща „Информация за постъпилите през 2008 г. и 2009 г. в Община Разград заявления за достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ“, съдържа данни за случаи, в които Община Разград е предоставила търсената информация едва след постановено окончателно съдебно решение и след отново изискана от заявителя актуална информация по следните или сходни въпроси, неизчерпателно изброени:

  • Информация за изплатените суми за отпечатване на Разградски вестник, решение № 10962/08, а.д. № 1660/08 на ВАС ІІІ отд.;
  • Информация за предоставените за ползване общински имоти – частна и публична общинска собственост на неправителствени организации, фондации, спортни клубове, читалища в Разград, определение №  3335/05, а.д.№ 3169/05 на ВАС V отд.;
  • Цел и продължителност на служебните пътувания, размера на командировъчните разходи на заместник-кмета, решение № 3101/2006, а.д №  8452/2005 на ВАС V отд.;
  • Информация за Програма за публично-частно партньорство за 2008 г., както и информация за осъществяваните от и в Община Разград  проекти и програми, съгласно сключени договори за финансиране, решение № 12621/08, а.д. № 2995/08 ВАС ІІІ отд.;
  •  информация за дейността на фирма „Шеле” за сключени три договора за сметосъбиране и сметоизвозване, решение №  8190/2006, а.д. №  3112/2006 г. на ВАС V oтд.

Отделно от горното от 2004 година насам, срещу Община Разград са водени над 30 съдебни дела по реда на Закона за достъп до обществена информация, по много от които съдът е отменил отказа като незаконосъобразен. Това е своеобразен рекорд сред общините.

Що се отнася до Вашата оценка,  „че с нашето награждаване са опорочени целите на Програма за достъп до информация и най-вече предназначението на антинаградите - да допринасят към правилно прилагане на ЗДОИ”, то бих искала да отбележа, че целите на Програма Достъп до Информация винаги са били да се подкрепя упражняването на правото на достъп до информация и по този начин да се постига по-голяма прозрачност и отчетност на институциите в България.

Пожелавам ви успешна работа за изпълнение на задълженията на община Разград по ЗДОИ и другите закони, които уреждат задълженията на местната власт за отчетност и прозрачност пред гражданите.  
Програма Достъп до Информация  е готова да ви предостави експертна помощ  в това отношение. 

С уважение,    

                                                Гергана Жулева, Изпълнителен директор на ПДИ

Фондация Програма Достъп до информация, регистрирана в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ решение по
ф.д. №13 849/1996г. на СГС, Булстат Ю 121347628, бул. “В. Левски” №76, ет. 3, София 1142, България,
Тел./Факс:  (++359 2) 988 50 62, 986 77 09, 981 97 91 Web page: www.aip-bg.org  E-mail: office@aip-bg.org

 

                                                                                                                               

 1. § 18 от ПР на ЗИД на ЗДОИ (Обн., ДВ, бр. 49 от 19.06.2007 г) "В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон субектите по чл. 3, ал. 1 са длъжни да определят длъжностни лица от съответната администрация, които отговарят пряко за предоставянето на обществена информация, както и да обособят подходящо място за четене на предоставената информация“.

 2. § 1 т. 3 от ДР на ЗДОИ (Изм., ДВ, бр. 104 от 2008 г.) Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на административна структура в системата на изпълнителната власт” е структурирана съвкупност от всички издадени от съответния административен орган нормативни, общи и индивидуални административни актове.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.11.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP