Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 10(70), октомври 2009 г.

Работна среща с координаторите на ПДИ


Работна среща с координаторите на ПДИ в Банкя

Програма Достъп до Информация проведе работна среща с журналистите от координаторската мрежа на 1 ноември 2009 г. в  Банкя. На нея се обобщиха резултатите от проведените обучения на тема “Местните медии и свободата на информация в България”, обсъди се необходимостта от промени в съдържанието на информационния бюлетин на ПДИ. Представи се и Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа, припомниха се промените в Закона за достъп до обществена информация от декември 2008 г., направи се преглед на конкретни казуси на журналисти, постъпили за правен коментар в ПДИ през годината, както и на съдебните дела за достъп до информация с подкрепата на ПДИ.

Откривайки срещата, изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева очерта темите за дискусия. Вера Илес, програмен мениджър в Media&Management Academy/Free Voice, Холандия, представи мисията на организацията и спецификите на дейността й. MMA/Free Voice подпомага развитието на медиите чрез обучения и е партньор на ПДИ по проекта „Местни медии и свобода на информацията в България “, финансиран по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия.

Д-р Гергана Жулева съобщи, че от ноември 2009 г. ПДИ стартира разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация и подпомагане на ратификацията на приетата на 27 декември 2008 г. Европейска конвенция за достъп до официални документи. Целите на кампанията ще бъдат постигнати чрез разясняване на промените в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от декември 2008 г. и принципите на Европейската конвенция за достъп до официални документи. Това ще стане на обществени обсъждания с широк кръг заинтересовани групи в областните градове на страната, организирани от координаторите на ПДИ. Проектът е подкрепен от Фонд за подкрепа на НПО в България – 2008-2010 г. чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Д-р Жулева представи основните понятия и принципите, заложени в Конвенцията за достъп до официални документи.


Д-р Гергана Жулева открива срещата

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов запозна координаторите с последните законодателни инициативи, свързани с достъпа до информация и позицията на ПДИ. Това са предложения за изменения в Закона за МВР и по-конкретно в Приложение № 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация. То представлява Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като държавна тайна; предложения за изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които да се разреши пряк достъп на определени длъжностни лица до т. нар. данъчна и осигурителна информация, както и изменения в Закона за електронните съобщения, които биха дали безконтролен достъп на МВР до трафични данни.

Адвокат Кашъмов припомни измененията на ЗДОИ от 5 декември 2008 г., с които бе разширен обхватът на задължените субекти по закона, бе въведено задължение за институциите да публикуват обществена информация онлайн и бе въведен принципът за надделяващ обществен интерес.
Александър Кашъмов отбеляза положителната тенденция в някои институции, като Министерство на околната среда и водите, които след смяна на ръководството предоставят исканата информация. Един от съветите на Кашъмов към журналистите бе да искат частичен достъп до информация, когато има възможност достъпът да бъде отказан на основание защита интересите на трето лице.

Николай Нинов анализира проведените досега 20 обучителни срещи на тема “Местните медии и свободата на информация в България”. Координаторите на ПДИ отчетоха като резултат от обученията по-доброто разбиране на проблематиката, свързана с достъпа до информация. И че вникването в значимостта й води до по-задълбочени публикации и по-добро информиране на обществото. В резултат от срещите-дискусии, журналисти от Враца и Добрич са изпратили заявления до местните органи на власт, а издателят на вестник “Ние” във Видин публикува заявленията, които е подал, както и отговорите, които е получил.


Красимира Апостолова, координатор на ПДИ в Хасково (вдясно), Анелия Славейкова, координатор на ПДИ във Видин, Ралица Кацарска, ПДИ

Фани Давидова от правния екип на ПДИ направи преглед на случаите на журналисти, постъпили през изминалата година, а адвокат Кирил Терзийски представи правната помощ по казуси на журналисти. От началото на 2009 г. правният екип е осигурил процесуално представителство по 10 журналистически дела. Терзийски обобщи по-важните решения и определения, постановени от съдилищата по дела на журналисти.

На срещата бе представена и специалната страница Достъп до информация и журналистически разследвания. Бе оповестено публикуването на двадесетминутния филм от седмата церемония по връчване на наградите „Ден на правото да знам – 28.09.2009 г.”, както и моделната страница за институция от гледна точка на достъпа до информация: http://www.aip-bg.org/model/.

Гост на срещата в Банкя бе и г-н Андри ван Менс, втори секретар в Холандското посолство в България.

Снимки от срещата.

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.11.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP