Информационен бюлетин
Брой 7, м. юли 2004

Заплатите на партийните лидери не са тайна - реши Федералният избирателен трибунал в Мексико
Информация на “Достъп до информация А.С. - Мексико”

За първи път в историята на Мексико, органите на съдебната власт постановиха решение в полза на достъпа до информация по Закона за прозрачност и достъп до правителствена информация (ЗПДПИ), приет през 2002 г.
В края на 2003 година, мексиканският гражданин Артуро Зарате подава заявление за достъп до информация до Федералния избирателен институт (ФИИ) с искане да получи данни за заплатите на лидерите на всички регистрирани политически партии. В отговор, Федералният институт твърди, че не съхранява подобна информация. Такава би могла да бъде потърсена единствено от отделните партии, които обаче не са задължени да я предоставят по Закона за прозрачност и достъп до правителствена информация.

След получаване на отказа, Зарате се обръща за правна помощ към неправителствената организация "Достъп до Информация - Мексико", откъдето му оказват съдействие при обжалване на решението пред Федералния избирателен трибунал (ФИТ).

На 25 юни, 2004 г. Избирателният трибунал отменя обжалвания отказ и задължава ФИИ да постанови ново решение, с което да предостави исканата информация в рамките на десет работни дни.

В решението си ФИТ приема, че той е компетентният орган да се произнесе по случаи за достъп до информация, свързани с политическите партии и касаещи защитата на политическите права на гражданите. Трибуналът се произнася не само по спорове, касаещи правото на гражаните да ибират и бъдат избирани и свободата на политическите убеждения, но също и когато е сезиран по въпроси, тясно свързани с избирателния закон. Това включва и правото на информация, която е необходима за защитата на други политически или избирателни права. По този начин съдът изясни процедурата по обжалване в случаите, когато се търси информация от политически партии.
Решавайки случая по същество, Трибуналът приема аргументите на жалбоподателя, че политическите партии не могат да откажат да разкрият произхода и начина на разходване на финансовите им средства, тъй като представляват организации, които действат в обществен интерес, получават финансиране от държавния бюджет, а приходите и разходите им се известни на и се проверяват от Федералния избирателен институт.

Отбелязвайки, че въпросът, повдигнат от жалбоподателя, не е разглеждан дотогава, Избирателният трибунал определя решението си като "Tesis Relevante", което в мексиканската правна система означава, че то се превръща в прецедент.

Следващата стъпка за неправителствената организация е да проследи, дали ФИИ ще се съобрази с решението. Това е първият случай, поет от правния екип на "Достъп до Информация - Мексико", който ефективно работи от началото на 2004 г. с подкрепата на програмата "Правна инициатива" към Институт "Отворенo общество".

Решението на трибунала предизвика широк отклик в медиите и незабавна реакция от страна на политическите партии. Седмица след постановяването му, най-големите политически партии публикуваха информация на Интернет страниците си за заплатите на основните си лидери. Това от своя страна предизвика невиждан в политическата история на Мексико дебат за функцията и ролята на политическите партии.

Този успешен опит проправи пътя към получаване на достъп до информация, съхранявана от политическите партии и към създаване на правила за прозрачност и отчетност на подобни структури, които често са смятани за частни организации, но имат силно изразени обществени функции.

Превод от английски:
Николай Мареков


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 30.07.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP