Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 8(68), август 2009 г.


Достъпниците по света: Активно публикуване на заплатите на държавните служители и служителите на компании с държавно участие
Ралица Кацарска и Тереза Алексова, ПДИ

Международната мрежа на застъпниците за свобода на информация (FOIAnet) през август месец откри дискусия за активното публикуване на заплатите на държавните служители и служителите на държавни компании. Тази тема винаги е представлявала  интерес за гражданите и е свързана с отчетността и прозрачността на управляващите и лицата, които оперират с публични средства.

Инициатор на дискусията е Съветът за прозрачност (Transparency Council) в Чили, който подготвя проект на регламент за активно публикуване от страна на правителствени агенции и обществени компании. Документът ще се предложи на обществеността за дебат и преглед на 21 септември. Правна инициатива на Отворено общество подкрепя инициативата и започва да събира информация за сравнителен анализ и отправя следните въпроси към членовете на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията:

  1. Има ли в дадената държава изискване за активно публикуване на заплати и бонуси на определени държавни служители?
  2. Ако има такова задължение, кои служители обхваща?
  3. Обхванати ли са служителите в държавните компании? Ако да, как са определени държавните компании?

Ето какво са отговорили някои от членовете на Мрежата:

В Бразилия Градският съвет на Сан Паоло от 1 юни 2009 г. публикува заплатите на държавните служители. Тази инициатива е в отговор на общински закон (Lei Nо 14.720/2008), който задължава всички обществени институции в града да публикуват в интернет името на служителя, позицията и отдела, в който работи. Градският съвет реши активно да публикува и заплатите. Информацията е достъпна в интернет на адрес: http://deolhonascontas.prefeitura.sp.gov.br/index.htm.

Подобна практика има и в някои държави от Латинска Америка.
Федералното правителство на Перу оповестява всички заплати на адрес: http://www.pcm.gob.pe/transparencia/InformacionPersonal/InformacionPersonal.htm.
В Доминиканската република публикуването на заплатите на държавните служители и изпълнителните директори на държавни компании е отговорност на Прокуратурата. Подробната информация е публикувана на адрес: http://www.procuraduria.gov.do/PGR.NET/Transparencia/IndexNomina.aspx.

През месец август 2009 г. Министър-председателят на Унгария подписа закон, според който всички управители и членове на управителни и надзорни съвети на компании с държавно участие и фондации с преобладаващ държавен дял или влияние са задължени да публикуват заплати и други бонуси, включително обезщетения при прекратяване на трудов договор. Законът ще влезе в сила на 15 септември 2009 г.

Министерство на финансите в Израел публикува всяка година отчет, в който са дадени заплатите на няколко хиляди души, работещи в публичния сектор, включително и компании, контролирани от правителството и всички юридически лица, финансирани или субсидирани от държавата (например секторът на здравните услуги).
ПДИ също взе участие в дискусията затова дали държавните служители в България са задължени да се отчитат пред данъкоплатците.

Информация за заплатите на държавните служители не се публикува. Съгласно чл. 67 от Закона за държавния служител (обнародван в „Държавен вестин“, бр. 67 от 27.07.1999 г.) минималните и максималните размери на основните заплати се определят с акт на Министерския съвет. Постановленията на Министерски съвет се публикуват в „Държавен вестник“ и на интернет страницата на Министерски съвет. Индивидуалното възнаграждение се определя с акта за назначаване на съответния служител, който не е публичен. Освен това е невъзможно да се определи реалния размер на полученото възнаграждение, след заплащане на допълнителни премии.

Изчисляването и определянето на заплатите на изпълнителните директори на дружества с преобладаващо държавно участие е абсолютно непрозрачно и непредвидимо. Достатъчно е да си спомним случая с бившия изпълнителен директор на държавната компания „Информационно обслужване” АД, който е получавал по 10,000 лева заплата според проверките на новото правителство.          

Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (обнародван в „Държавен вестник“, бр. 38 от 09.05.2000 г.), предвижда публикуване на имущество и доходи, придобити извън заеманата длъжност. Сметната палата поддържа електронен публичен регистър и декларациите са обществено достъпни и по електронен път. 

Задължени лица са например Президентът, Вицепрезидентът, Министър-председателят и министрите, народните представители, председателите и съдиите от върховните съдилища, директорите на агенции1 . На деклариране подлежи недвижимо имущество, моторни превозни средства (вкл. яхти и самолети), дялове в търговски дружества и ценни книги. Сметната палата проверява истинността на данните и публикува резултатите от извършените от Националната агенция приходите ревизии и проверки. В случай на неподаване на декларация лицето се наказва с глоба от 1,000 до 1,500 лв.. При повторно нарушение глобата е от 2,500 до 5,000 лв.

 

 

1. Изброяването не е изчерпателно, за по-пълен списък може да се консултира чл. 2 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. Задължението за публикуване може да бъде предвидено и в специален закон (чл. 2, ал. 1, т. 31). Такъв е случаят с членовете на ръководните и контролните органи на политическите партии (чл. 30, ал. 3 от Закона за политическите партии).

НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.09.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP