Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 6(66), юни 2009 г.


От координаторската мрежа:
РИОСВ – Велико Търново отчита увеличение на заявленията по ЗДОИ
Светослав Стефанов, координатор на ПДИ за област Велико Търново


Източник: Уеб сайт РИОСВ - Велико Търново

Броят на заявленията за достъп до информация от началото на годината е увеличен спрямо същия период за 2008 г., отчита Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Велико Търново.

До момента в екоинспекцията са постъпили 15 заявления за достъп до информация. За този период няма издадени откази. За  три от заявленията тече законоустановения срок за отговор. За сравнение, през цялата 2008 г. са били подадени и е даден отговор на общо 15 заявления по ЗДОИ.

Пет от постъпилите от началото на годината заявления са от граждани. Те искат повече информация за пунктовете за изкупуване на охлюви, достъп до решението по Оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) за регионалното депо за битови отпадъци и постъпили уведомления за определени инвестиционни предложения.

Другите заявления са свързани със списъци на фирми, извършващи конкретни дейности на контролираната от екоинспекцията територия, за инвестиционни предложения, постъпили в РИОСВ, издадени решения, както и за данни за резултати от мониторинга на околната среда.

От Информационния център на РИОСВ – Велико Търново припомнят, че съгласно ЗДОИ и други специализирани закони и подзаконови нормативни актове, всеки гражданин има право на достъп до информация за състоянието на компонентите на околната среда, емисии на вредни вещества, фактори, които могат да им окажат въздействие.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.07.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP