Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 6(66), юни 2009 г.

От съдебната зала: Новини
Кирил Терзийски, ПДИ

След съдебна отмяна на отказ по заявление за достъп до информация, отговорната институция публикува цялата поискана информация на интернет страницата си. С Решение от 25 май 2009 г. Административен съд – София град (АССГ) отмени мълчалив отказ на Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) да предостави достъп до списъка на юридическите лица, включително спортни федерации, които са получили финансова помощ от ДАМС за периода 1 януари 2007 г. - 1 януари 2009 г. Делото бе образувано по жалба на сдружение „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма, България“. Пълният текст на Решение от 25.05.2009 г. на АССГ, І отделение, 2 състав по а.д. № 1778/2009 г. четете тук ( 4,9 Mb). След постановяване на съдебното решение ДАМС публикува цялата поискана информация на интернет страницата си в секция „Спорт“ - „Финансиране на спортни федерации, организации и клубове“.

Не съществува пречка искането за достъп до обществена информация да бъде направено повторно, когато при първоначалното подаване на заявление административният орган е отказал предоставяне на исканата информация. До този извод стигна Административен съд – Варна по дело, образувано по жалба на арх. Калина Павлова срещу отказ на Oбщина Варна да разгледа заявлението й за достъп до информация, с което иска достъп до коригирания предварителен проект на Общ устройствен план на Oбщина Варна и заповеди на кмета по Закона за устройство на територията. Мотивите на Oбщина Варна за отказ да разгледа заявлението бяха, че искането е недопустимо, тъй като административният орган вече се е произнесъл по същите искания. Според съда обаче, след като Законът за достъп до обществена информация допуска повторно искане за вече получена информация, като единственото условие е информацията да е предоставена преди повече от шест месеца, то на още по-голямо основание следва да се приеме, че няма пречка за повторно искане от страна на същия заявител, ако първоначалното не е удовлетворено. С тези мотиви съдът отменя отказа на общината да разгледа заявлението и връща преписката на кмета на общината, за да разгледа искането по същество и да постанови мотивирано решение, с което да предостави или откаже достъп до исканата информация. Пълният текст на Определение № 2884 от 8 юни 2009 г. на Административен съд – Варна, 21 състав, постановено по а.д. № 914/2009 г., четете тук ( 137 Kb).

Единствената призната от закона възможност за процедиране на задължения субект при получаване на редовно заявление за достъп до информация е да постанови решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до информация, като писмено уведоми заявителя за своето решение. С този мотив два различни състава на  Административен съд – София град (АССГ) отмениха мълчаливи откази по заявления за достъп до информация.

Мълчаливият отказ по ЗДОИ е винаги недопустим, поради което само на това основание същият подлежи на отмяна. До този извод стигна АССГ по дело, образувано по жалба на Ивайло Хлебаров срещу мълчалив отказ на кмета на Столична община по заявление за достъп до информация. Със заявлението бе поискано копие от договора за “Пред-проектно проучване“ и съпътстващи документи за проект „Управление на битовите отпадъци на Столична община” за финансиране от фондовете на ЕС, сключен на  24 октомври 2007 г. между Столична община и Консорциум „Fichtner GmbH& CO.KG“, „ВТ- Инженеринг“ ООД и „Аква Консулт“ ООД, след проведена процедура по възлагане на обществена поръчка, открита с решение № РД-09-03-87/15.05.2007  на Столична община като възложител. Пълният текст на Определение от 8 юни 2009 г. на АССГ, ІІ отделение, 31 състав по а.д. № 1003/2008 г. четете тук ( 702 Kb)

Мълчаливият отказ по ЗДОИ е винаги недопустим, поради което само на това основание същия подлежи на отмяна. До този извод стигна и друг състав на АССГ в този случай по дело, образувано по жалба на сдружение „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма, България“ срещу мълчалив отказ на Държавно горско стопанство – гр. София по заявление за достъп до информация. Със заявлението бе поискана информация за това заплатила ли е фирмата „Витоша ски“ АД такси за ползване на земи в района на туристически център „Алеко“ в природен парк „Витоша“ за 2008 г., респективно за кои месеци са заплатени подобни такси. Пълният текст на Решение № 40 от 26 май 2009 г. на АССГ, ІІ отделение, 37 състав, по а.д. № 179/2009 г. четете тук ( 918Kb).

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.07.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP