Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 6(66), юни 2009 г.

Коментар на юриста: Задължени ли са регионалните дирекции да отговарят по ЗДОИ? Длъжни ли са търсещите информация да ползват готови форми на заявление?
Дарина Палова, ПДИ

1. Икономическият репортер на в. “Янтра ДНЕС” Здравка Маслянкова получава отказ на нейно запитване до Регионалната дирекция по горите (РДГ) във В. Търново относно извършени замени на гори от държавния горски фонд в землището на селата Арбанаси и Шереметя. Журналистката е имала информация, че гори от фонда са били заменени с частни гори, собственост на фирма от града, но от дирекцията не са пожелали да потвърдят дали това наистина е така. Задължени ли са регионалните дирекции да отговарят по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)?

Коментар на юриста:
Съгласно разпоредбата на чл. 20 от Закона за горите управлението на държавния горски фонд и контролът върху всички гори и земи от горския фонд се осъществява от Държавната агенция по горите като юридическо лице на бюджетна издръжка, първостепенен разпоредител на бюджетни кредити. От своя страна, регионалните дирекции по горите са юридически лица - структури на Държавната агенция по горите. Съобразно своите функции и задачи, те осъществяват координацията и контрола на дейностите по:
1. възпроизводството на горите в горския фонд;
2. ползванията от горите и земите в горския фонд;
3. опазването на горите и земите в горския фонд;
4. проектирането и строителството в горския фонд;
5. ловното стопанство.
Съгласно Закона за горите регионалните дирекции по горите се ръководят от директор и  осъществяват своите правомощия в определения им териториален обхват на дейност. 
Както Държавната агенция по горите, така и регионалните дирекции по горите, са задължени да предоставят информация по реда на ЗДОИ. Това е така, тъй като с измененията на закона от края на 2008 година бе разширен кръгът на задължените да предоставят информация институции. Докато в предходния вариант на закона, в разпоредбата на чл. 3, ал. 1, бяха  включени само държавните органи и органите на местно самоуправление, с цитираните промени към тях се добавиха и териториалните звена на държавните органи. Това ще рече, че към настоящия момент териториалните звена, вече на собствено основание, са длъжни да предоставят достъп до създаваната и съхраняваната от тях информация.
От друга страна, практиката на ПДИ показва, че търсенето на информация по устно запитване, за съжаление, остава като че ли най-безрезултатната форма на искане на информация. Тъй като ЗДОИ предвижда възможност за последващо подаване на писмено заявление, в случаите, когато липсва отговор на устно такова, устните запитвания често са  подценявани от служителите. Ето защо най-добрата препоръка, която можем да дадем в този и подобни случаи, е подаването на писмени заявления. В случая, заявлението би трябвало да се адресира до директора на Регионалната дирекция по горите и с него да се поиска търсената вече с устното запитване информация.  

 2. Длъжни ли са търсещите информация да използват подготвените от институцията формуляри за подаване на заявление за достъп до информация?

Често с този въпрос към нас се обръщат граждани, на които е отказано приемане на заявление за достъп до информация с мотива, че не е попълнен подготвеният за това формуляр на институцията. Конкретен повод за настоящия коментар са два случая от изминалата седмица за съществуването на подобно изискване в Национална агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерство на транспорта.

Коментар на юриста:
Съществуваща практика в много институции е да се подготвят образци/формуляри на заявления, чиято цел е да насочва търсещите информация при подаване на писмено заявление за достъп до информация. Доколкото Законът за достъп до обществена информация въвежда няколко задължителни изисквания, на които трябва да отговаря съдържанието на подаваното заявление, тези формуляри са по-скоро полезни и удобни за всеки, който търси информация.

Въпреки това, като проблематични  в тази практика, могат да бъдат откроени следните два въпроса:

1. Невинаги тези образци на заявления насочват правилно търсещите информация

Понякога в тях се изисква вписването на допълнителни данни от заявителите, извън изрично посочените в Закона за достъп до обществена информация, като например:

  • посочване на ЕГН – в образци на заявления, публикувани в Интернет страниците на  Държавна агенция за информационни технологии и съобщения Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Варна и др.;
  • посочване на мотиви за искането на информация -  във формуляр на заявление на Община Костинброд;
  • деклариране на готовност от страна на заявителите, че ще представят допълнителни документи при поискване – в заявление от Интернет страницата на Община Кубрат и т.н.

2. Превръщане на образците на заявления от модел в задължителен елемент от процедурата по предоставяне на информация

Единствената  основателна причина за съществуване на образци на заявления в институциите е нуждата от насочване на гражданите, които търсят информация, за това какво трябва да впишат в заявлението си за достъп до информация. В същото време обаче никой не може да бъде задължаван непременно да попълва бланката на съответната институция, тъй като в ЗДОИ подобно изискване липсва. Съгласно закона  достъп до информация се предоставя въз основа на устно запитване или писмено заявление, като относно заявлението не са поставени  каквито и да е изисквания, свързани с неговата форма. Това означава, че то може да бъде написано на ръка, напечатано на компютър, може да е предварително подготвено или пък да се напише на място в институцията.

Единственото изискване, което законът въвежда спрямо писмените заявления, е свързано с тяхното съдържание, а именно,  да включват следните три задължителни елемента: имената на физическите лица/съответно наименованието и седалището на юридическите лица, адрес за връзка със заявителя и описание на исканата информация. Ето защо всяко допълнително въведено условие, извън посочените в чл. 25 ал. 1 от ЗДОИ, е в нарушение на закона, поради което то не би следвало да обвързва по какъвто и да е начин търсещите информация.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.07.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP