Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 5(65), май 2009 г.

Коментар на юриста: Публична ли е информацията, свързана с отчуждаването на имоти?
Александър Кашъмов, ПДИ

Координаторът на ПДИ за Велико Търново, Светослав Стефанов, потърси правен коментар във връзка със следния случай: Икономическият репортер на регионалния всекидневник “Янтра ДНЕС” – Велико  Търново, Здравка Маслянкова, отправя четири въпроса до Национална агенция “Пътна инфраструктура” (НАПИ) – Областно пътно управление Велико Търново. В отговора, получен по е-майл (без изходящ номер, дата и подпис), на журналистката се обяснява, че част от исканата информация е служебна тайна, а за останалата тя е препратена към „Държавен вестник“.

Публикуваме поставените от журналистката въпроси и отговорите на НАПИ - Областно пътно управление Велико Търново.

Коментар на юриста

Ако се направи сравнение със законодателството и практиките на други страни с развито законодателство в областта на достъпа до информация, ще се констатира, че информацията за това кои обекти ще бъдат отчуждени (т. 2) би могла да бъде ограничена до момента на започването на процедурата. Това е така, тъй като в противен случай е вероятно да се допусне спекулативно покачване на цените на имотите, подлежащи на отчуждаване. Подобна информация би могла да се ползва от  фирми, които изкупуват съответните земи и впоследствие реализират огромни печалби при определянето на обезщетенията за отчуждаване. Тъй като средствата са бюджетни, т.е. идват от данъкоплатците, не следва да се допуска подобна ситуация и това е конкретната причина подобен вид информация да е временно ограничена за достъп. Може да се каже, че в случая е приложимо правилото, според което информацията не се предоставя, ако от това би произтекла вреда за защитен интерес, а ползата е по-малка (срв. чл.3, т.2 от Конвенцията за достъп до официални документи).

Предвиденият бюджет за отчуждавания в национален мащаб (обобщена информация), както и информация за текущите финансови разходи на НАПИ, няма видимо основание да попада в ограниченията. В това отношение приетата заповед за определяне на категории информация, подлежащи на класифициране като служебна тайна, следва да детайлизира категории информация, предвидени в закон (чл.26, ал.2 от Закона за защита на класифицираната информация). На пръв поглед не се констатира законова норма, която да обявява споменатите категории информация за служебна тайна. Случаят може да се коментира по-обстойно след запознаване със съдържанието на списъка на служебната тайна на НАПИ.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.06.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP