Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 5(65), май 2009 г.

От съдебната зала: Новини
Кирил Терзийски, ПДИ

Информацията за договора, сключен между Държавната агенция по туризъм (ДАТ) и фирма “Р.О.К.” ООД за изпълнение на щанд, с който България е била представена на международната туристическа борса “Уърлд травел маркет 2007” в Лондон е обществена. До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС) като касационна инстанция по дело, образувано по жалба на Председателя на ДАТ срещу решението на Административен съд – София град, с което през м. юни 2008 г. бе отменен като незаконосъобразен отказът му да предостави достъп до договора. В мотивите си магистратите отбелязват, че в хода на делото не са представени каквито и да било доказателства, обосноваващи извод, че предоставянето на търсената от заявителя обществена информация, която се отнася до третото лице засяга интересите му по начин, който да обоснове необходимост от изричното му съгласие – наличие на търговска, производствена тайна или друго защитено от публичен достъп обстоятелство, както и че третото лице е отказало искания достъп до договора. Повече информация за делото, както и пълния текст на съдебното решение, четете тук.

Административен съд – гр. Русе отмени отказ на Областният управител на Русе да разгледа заявление за достъп до информация, подадено по електронен път, тъй като същото не е подписано с универсален електронен подпис. Отказът бе отменен с Определение № 13 от 14 май 2009 г., постановено по а.д. № 110/2009 г. В мотивите си съдът отбелязва, че предмет на спора е законосъобразността на отказа да се разгледа искането по същество, но заявлението е съдържало реквизитите по чл. 25 от Закона за достъп до обществена информация, а никъде в закона не се разглежда хипотеза, при която заявлението е нередовно, поради липса на подпис. Пълният текст на съдебното определение четете тук ( 726Kb).

Председателят на Общински съвет (ОС) гр. Ловеч изпълни съдебното решение на ВАС от м. април, с което бе отменен негов отказ и бе задължен да предостави достъп до информацията за конкретните суми, изплатени от ОС  на местни и централни медии за публикация на наредби и обяви. С писмо от 12 май 2009 г. (JPG) Председателят на ОС предостави на Цветан Тодоров – гл. редактор на в. „Народен глас“, исканата справка за изразходваните от бюджета на ОС – Ловеч суми за публикации в местната и централната преса за периода 2004 – 2006 г. Повече информация за делото, както и пълния текст на съдебното решение, четете тук.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.06.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP