Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 5(65), май 2009 г.

Коментар на юриста: Публични ли са имената на осъдените по наказателни дела?
Фани Давидова, ПДИ

Журналист от град Габрово се обръща за консултация към екипа на ПДИ със следния казус: от известно време пресслужбата на Габровския окръжен съд отказва да предоставя на журналистите пълните текстове на постановените присъди по наказателни дела, както и  сключените съдебни споразумения по наказателни дела. От пресслужбата твърдят, че има ново решение на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), според което дори и във влезлите в сила присъди не следва да се публикуват пълните имена на осъдените.

Коментар на юриста

Предоставяне на личните данни на подсъдимите в постановени присъди по наказателни дела

Да припомним принципите на специалната и генералната превенция на наказателната присъда - наказанието се налага с цел:
1/ да се поправи и превъзпита осъденият към спазване законите и добрите нрави,
2/ да се въздейства предупредително върху него и да му се отнеме възможността да върши други престъпления и
3/ да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото.

Тези принципи няма как да бъдат приложени в пълнота, ако осъденият остане анонимен.

Становището на КЗЛД (Р. - № 17 / 21.06.2006 г.) по подобен казус е следното:

„Законодателят в чл. 41, ал. 1от Конституцията на Република България урежда правото на лицата да търсят, получават и разпространяват информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

Съгласно чл. 272, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс председателят проверява самоличността на подсъдимия, като го запитва за трите имена, за датата и мястото на раждането, за неговата народност, гражданство, местоживеене, образование, семейно положение и единния му граждански номер, както и дали е осъждан. Следователно всеки присъствал на заседанието може да се снабди с данните на обвиняемия по време на съдебното заседание към момента на снемането на самоличност.  Що се отнася до размера и вида на наложеното наказание от съответния наказателен състав, Комисията не счита, че същите сами по себе си представляват лични данни.
.....
Свободата на информацията, и по конкретно правото на всяко лице да получава и предава информация, е гарантирано изрично в чл. 10 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и е заложено в преамбюла на Директива 95/46ЕС. При неговото осъществяване винаги се търси баланс между правото на личен живот на физическото лице при обработване на лични данни и правото да се получава и разпространява информация. Поради гореизложеното, Комисията приема, че гражданите и обществеността следва да са своевременно информирани и имат право да знаят за деяния, които представляват обществен интерес. “

Предоставяне на личните данни на подсъдимите в сключени споразумения по наказателни дела

Няколко думи за това какво е съдебно споразумение. Според разпоредбите на Наказателно-процесуалния ни кодекс след приключване на разследването по предложение на прокурора или на защитника може да бъде изготвено споразумение между тях за решаване на делото. Споразумението се подписва от прокурора и защитника. Обвиняемият подписва споразумението, ако е съгласен с него, след като декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Одобреното от съда споразумение за решаване на делото има последиците на влязла в сила присъда – което означава, че няма обжалване и няма следващи инстанции с възможности за отстраняване на недостатъци на тази присъда-споразумение. Определението на съда е окончателно. За определението се съобщава на пострадалия или неговите наследници с указание, че могат да предявят граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

Ето защо, ако законодателят е приел, че сключеното съдебно споразумение има ефекта на влязла в сила присъда, то спокойно можем да приемем, че казаното за предоставянето на имената на обвиняемите и осъдените важи и тук. Просто казано – при даване на достъп до информация по реда на ЗДОИ, когато се предоставят текстове на присъди и споразумения по наказателни дела, няма основание личните данни на осъдените да се заличават.

Относно публикуването на пълните текстове на присъди  и споразумения по наказателни дела в интернет

Считаме, че по-различно стои въпросът с публикуването на пълните имена на обвиняемите в  присъдите и споразумения по наказателни дела в интернет.
Публикуването в интернет на текстовете на горните документи идентифицира по безспорен начин обвиняемите за неограничено време, т.е. и след изтърпяване на наложеното наказание, дори евентуално и след реабилитация. Ето защо при публикуването на тези документи в интернет действително следва да се заличават имената на осъдените, като се предоставят само инициалите.

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.06.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP