Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 3(63), март, 2009 г.


Застъпниците в страната: Каква обществена информация можем да търсим от местните власти
Опитът на Центъра на НПО в Разград
Георги Милков, Председател на Център на НПО в Разград


Георги Милков, Председател на Център на НПО в Разград с наградата "Златен ключ" за 2007 г.

Центърът на НПО в Разград е носител на наградата "Златен ключ" през 2007г. за НПО, най-активно използвало Закона за достъп до обществена информация и за съществен принос за подобряване на прозрачността в местната власт. През 2005 и 2006г. ние бяхме отличени с грамоти за активно използване на ЗДОИ и водене на дела за достъп до информация с голямо обществено значение от Програма Достъп до Информация.

Центърът на НПО в Разград е единствената неправителствена организация в Разград, която изисква прозрачност, публичност и отчетност в действията на местната власт. Подали сме повече от 100 заявления за достъп до обществена информация в община Разград за обществени поръчки, сделки, договори, възнаграждения, общински имоти, публични разходи и друга информация, която е обществена и касае гражданите като данъкоплатци.

Чрез исканата информация се цели разкриване на корупция, конфликти на интереси, злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на местната власт в Лудогорието.

До момента сме спечелили дванадесет съдебни дела срещу Община Разград и РИОСВ – Русе с влезли в сила решения, с подкрепата на Програма Достъп до информация. От 2004г. Центърът на НПО в Разград много активно използва Закона за достъп до обществена информация. Получихме над 3000 страници официални документи от контролни институции (Сметна Палата и Агенция за държавна финансова инспекция) за извършени проверки и одити на общинската администрация в Разград.

С писмено заявление Георги Милков, Председател на сдружение „Център на неправителствените организации в Разград” иска от Kмета на община Разград да му бъде предоставена информация:

Заявление от 23 март 2009г. за участието на Регпал” ООД, БУЛСТАТ: 116003351, в различни дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, възложени от Община Разград за периода от 01.01.2006г. до момента, с данни за всяка година поотделно относно наименование на всяка дейност, документ за избор на изпълнител на дейността, стойност на предмета на оценката, изплатена сума за всяка отделна дейност, номер, дата на платежния документ - не е предоставена информация за 2009г. към момента на поискване.

Заявление от 5 март 2009г. относно Дом на природозащитника – гр. Разград, ул. „Софроний” No8; Бистро Зайо Байо – гр. Разград, ул. „Никола Вапцаров” No10; Бизнесинкубатор в Западна промишлена зона; Къща в гр. Разград, ул. „Княз Борис” No76.

Заявление от 4 март 2009г. за Бизнес зона Перистър – Разград за последните три години:
1.Кога и как е създадена бизнес зоната – статут, правно основание, документи за създаване;
2.Какви аргументи е представила Община Разград пред финансиращите организации за необходимостта от изграждането на бизнес зоната – източници (наименование на всеки), размер на финансирането на всеки;
3.Как се финансира бизнес зоната – източници (наименование на всеки), размер на финансирането за всеки;
4.Списък на собствеността на Бизнес зона Перистър (списък на активите) – наименование, брой и стойност за всеки;
5.Община Разград предоставила ли е за ползване общински имоти – списък, брой, местонахождение, големина, месечен наем или безвъзмездно;
6.Община Разград предоставила ли е за ползване общински земи – местонахождение, брой, големина, размер на наем или аренда на кв.м. или месец;
7.Община Разград предоставила ли е за ползване друга своя собственост (финансови средства, вещи, превозни средства, техника и др.) – списък, брой и вид, основание, стойност или възнаграждение на брой/месец или друго;
8.Бизнес зона Перистър финансирана ли е от различни проекти и програми – име на проект или програма, бюджет на проекта/размер на финансирането, име на финансираща организация;
9.Финансов отчет на Бизнес зона Перистър за трите години – копие;
10.Участват ли в момента или в последните три години служители на Община Разград в управлението на Бизнес зона Перистър – трите имена и длъжност?;
11.Получавали ли са лицата по т.8 възнаграждения, хонорари или други плащания за участие в Бизнес зона Перистър – трите имена и получена сума по години?;
12.Каква е връзката на Община Разград с СНЦ „Бизнес зона - Перистър”, регистрирано през м. 10.2005г.?;
13.Участват ли в момента или в последните три години служители на Община Разград в СНЦ „Бизнес зона - Перистър” – трите имена и длъжност?;
14.Има ли връзка или участие на СНЦ „Център за икономическо развитие – Разград” с Бизнес зона Перистър? Ако има – моля, опишете каква;
15.Имат ли финансови отношения СНЦ „Център за икономическо развитие – Разград” и Бизнес зона Перистър? Ако има – моля, опишете суми на година.

Заявление от 4 март 2009г. за справка за: изплатените суми на „Гледища” АД от бюджета на Община Разград за периода от 01.01.2009г. до 28.02.2009г.; изплатените суми на „Кооперация Екип 7” за периода от 01.01.2009г. до 28.02.2009г.; изплатените суми на „Лудогорски вестник” от бюджета на Община Разград за периода от 01.01.2009г. до 28.02.2009г.; изплатените суми на „Кис” ООД от бюджета за периода от 01.01.2009г. до 28.02.2009г.;

Заявление от 5 февруари 2009г. за предоставяне на:
1. Списък на общински съветници, служители в общинската администрация, второстепенни и третистепенни разпоредители с бюджетни средства от бюджета на Община Разград, спечелили през последните три години (2006, 2007 и 2008г.) обществени поръчки, в които възложител е Община Разград, съдържащ дани за юридическо лице, от чието име са подписали договора, номер и дата на договора и изплатени суми за всяка една от трите календарни години;
2. Списък на общински съветници, служители в общинската администрация, второстепенни и третистепенни разпоредители с бюджетни средства от бюджета на Община Разград, получавали през последните три години (2006, 2007 и 2008г.) възнаграждения за услуги по граждански договори, възложени от Община Разград, съдържащ номер и дата на договор и изплатени суми за всяка една от трите календарни години;
3. Списък на общински съветници служители в общинската администрация, второстепенни и третистепенни разпоредители с бюджетни средства от бюджета на Община Разград, получавали през последните три години (2006, 2007 и 2008г.) възнаграждения по концесионни договори, в които възложител е Община Разград, съдържащ дани за юридическото лице, от чието име са подписали договора, номер и дата на договора и изплатени суми за всяка една от трите календарни години;
4. Списък на общински, служители в общинската администрация, второстепенни и третистепенни разпоредители с бюджетни средства от бюджета на Община Разград, ползвали през последните три години (2006, 2007 и 2008г.) имоти, собственост на Община Разград, съдържащ дани за юридическо лице, от чието име са подписали договора, местонахождение и големина на съответния имот и размер на наема.

Заявление от 21 януари 2009г. за 4 общински предприятия на Община Разград; ОП „Ученическо столово хранене и почивно дело” гр. Разград, ОП „Общински жилища и сгради” гр. Разград, ОП „РАЗГРАДЛЕС” гр. Разград, ОП „ПАРКСТРОЙ” гр. Разград: годишните финансови отчети за последните три години, 2006, 2007 и 2008г., с всички приложения към тях; ако не са изготвени за 2008г., годишния финансов отчет за 2005г. с всички приложения към него.

Заявление от 21 януари 2009г. за продажба на всички земеделски земи от Община Разград на фирма „Ер София” ООД с цел създаване на голфигрище: Договорът и всички приложения към него за продажба на 412 дка общински земи; Решението на Общински съвет – Разград, което дава разрешение за продажба; не са предоставени всички документи за извършено плащане съгласно Закона за счетоводството;

Заявление от 5 януари 2009г. за изплатените от Община Разград суми на транспортни фирми за 2006, 2007 и 2008г. до момента, включително по: Наредба No2 на МФ за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за някои категории пътници; Наредба No3 от 04.05.2005г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони, издадена от МФ; По Закона за народната просвета за организиране на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и превоз на учители. Информацията включва получените и изплатени суми по трите основания поотделно по години, както и имената на юридическите лица, които са получили финансовите средства, без изплатените разходи за превоз на педагогически персонал, които са изплащани на учителите въз основа на справка, подписана от директора на съответното учебно заведение и представени от учителите разходооправдателни документи.

Заявление от 5 януари 2009г. за 5 извънучилищни образователни звена в Община Разград: УСШ „Р. Бухтев”, ЦУТНТ, Център за работа с деца, МУЦ ТТ – Разград, Общежитие за средношколци за 2006, 2007 и 2008г.: статут – правно основание за съществуване; дата, месец и година; списък на услугите, които предоставят; щатно разписание с наименование на всяка длъжност; брой потребители на услуги; кой контролира качеството на услугите; пред кого се отчитат, как и кога; кой назначава директорите – правно основание; годишен бюджет – приложение таблица с бюджетни раздели и пера; кой съставя и одобрява бюджета; брой персонал – педагогически и непедагогически; средна заплата на персонала; размер на заплатата на директора; колко на брой и кои са сградите, собственост на Община Разград, които са преотстъпени за ползване – списък на сградите, адрес и големина – квадратни метра и брой помещения; кой заплаща разходите по поддръжката на сградите и колко струва на Община Разград за всяка една сграда.

Заявление от 5 януари 2009г. за наетите и използвани мобилни телефонни номера от Община Разград, които се използват от общинска администрация, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни средства за 2006, 2007 и 2008г. по следните точки:
1.Име на мобилния оператор и брой наети телефонни номера;
2.Разходи за мобилни телефони за всяка една от трите години;
3.Колко телефонни номера се използват от общинската администрация;
4.Колко телефонни номера се използват от кметовете на населени места;
5.Колко телефонни номера се използват от кмета на Община Разград, заместник-кметовете, секретаря на общината и директорите на дирекции;
6.Колко са разходите за мобилни телефони на кмета на Община Разград;
7.Списък на броя на наетите телефони, които се използват по длъжности.

Заявление от 22 декември 2008г. за Център за обществена подкрепа към Община Разград, делегирана държавна дейност:

1.Бюджет за 2008г. с включени раздели, пера, подпера и позиции;
2.Общ размер на изразходваната сума за 2008г.;
3.Покана за обявения конкурс за изпълнител на дейността;
4.Условия на конкурса;
5.Сключения договор с изпълнителя с всички приложения;
6.Пълният пакет с документи, подаден от спечелилия кандидат;
7.Решението на комисията за избора с всички приложения;
8.Име на партньорите и подизпълнителите, съгласно съдебната регистрация и/или Търговския закон;
9.Обявени обществени поръчки – предмет, стойност, обявен кандидат (име, съгласно съдебната регистрация и/или Търговския закон).

Заявление от 19 декември 2008г. за Проект „Предоставяне на комплекс от услуги в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора” – дейност „Социален асистент” и „Домашен помощник”:
1.Стойност/бюджет, срок на изпълнение, кой финансира (пълно наименование), място на изпълнение, ръководител на проекта;
2.Каква стойност се финансира от донора/програмата – в цифри/суми и % от общата стойност;
3. Каква стойност се финансира от бюджета на Община Разград – в цифри/суми и % от общата стойност;
4.Общ размер на изразходваната сума;
5.Етап на развитие на проекта;
6.Име на партньорите и подизпълнителите за проекта, съгласно съдебната регистрация и/или Търговския регистър;
7.Обявени обществени поръчки – предмет, стойност, обявен кандидат (име съгласно съдебна регистрация и/или Търговски регистър);
8.Списък на участниците – трите имена, роля в проекта, месторабота.

Заявление от 19 декември 2008г. за фирмата/те доставчик на хранителни продукти, готови храни, напитки и други подобни на социалните заведения, домове, домашен социален патронаж, детските градини и ОП  „Ученическо столово хранене и почивно дело” гр. Разград:
1.Име на фирмата/те доставчик, съгласно съдебна регистрация и/или Търговския регистър;
2.Основание за избор – копие на сключен договор с всички приложения;
3.Изплатени суми за 2006, 2007 и 2008г.;
4.Платежни документи – копия;
5.Обявени обществени поръчки – предмет, стойност, обявен кандидат (име, съгласно съдебна регистрация и/или Търговския регистър).

Заявление от 15 декември 2008г. за осъществените от и в Община Разград проекти, финансирани в няколко кръга на Швейцарската агенция развитие и сътрудничество (ШАРС) по Програма Обществен форум през периода 2003-2008г., съгласно сключени договори за финансиране:
1.Име на проекта, стойност/бюджет, срок на изпълнение, кой финансира (пълно наименование), място на изпълнение, ръководител на проекта;
2.Каква стойност се финансира от донора/програмата – в цифри/суми и % от общата стойност;
3.Каква стойност се финансира от бюджета на Община Разград – в цифри/суми и % от общата стойност;
4.Етап на развитие на всеки един проект;
5.Стойност на изразходваната сума;
6.Име на подизпълнителите за всеки един проект, съгласно съдебната регистрация и/или Търговския регистър;
7.Обявени обществени поръчки – предмет, стойност, обявен кандидат (име, съгласно съдебна регистрация и/или Търговски регистър).

Заявление от 26 септември 2008г. за справка за имотите – общинска собственост, управлявани от кмета на Община Разград, предоставени за ползване на неправителствени организации, фондации, спортни клубове и читалища в гр. Разград 

Кметът на общината, с писмено решение, предоставя исканата информация на заявителя. Получената информация е във формата, която е посочена в заявлението и в степента, която е разрешена, а именно: пълен достъп.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 28.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP