Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 4(64), април, 2009 г.

Коментар на юриста: Отново за обществените поръчки
Фани Давидова, ПДИ

Координаторът на ПДИ в Смолян, Валентин Хаджиев, ни изпрати следния случай:

Кметът на Чепеларе Георги Попов отказва, без да посочи мотив за това, да предостави пълния текст на договор за възлагане на обществена поръчка за почистване на селската пътна мрежа в общината, възлизаща на 51 километра. Обществената поръчка е спечелена от ЕТ" Роси-Росица Зангарова", собственост на майката на председателя на Общинския съвет Банко Вуров и е в сила до 2013 година. Попов отказва и предоставянето на офертата на 62-годишната собственичка, от която по-късно стана ясно, че не отговаря на предварителните критерии на общината – брой снегорини, трактори, пясъкоразпръсквачки и др. техника. Спечелилата фирма има само два товарни автомобила. Кметът Попов не пожела да коментира и въпроса за конфликта на интереси около обществената поръчка пред репортерите на "24 часа".

Коментар:
Поместваме случая, не защото той е прецедент или изненадва някого. През годините на прилагането на ЗДОИ, практиката да се отказва достъп до договори, сключвани между публични институции и частни лица е изключително стабилна. Макар, в настоящия случай кметът да не е обосновал, отказа си, логично е да се предположи, че мотивът е да се защити определен интерес на частната фирма. В случаите, когато администрацията отказва достъп до такива договори, ако изобщо посочи мотив, той най-често е „защитата на интересите на трето лице”. Защитени трети лица са били както фирми, договарящи с общините, така и тези, работещи по поръчки на правителството, министерства и агенции.

Причината да публикуваме поредния подобен случай е да напомним за приетите изменения на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в края на 2008 година. Направените промени бяха именно в посока ограничаване полето на търговската тайна като препятствие към достъпа до информация.

Предлагаме на колегите журналисти, при подобни казуси, винаги да подават писмени заявления за достъп до информация, като включат следната аргументация.

„Уважаеми г-н .......,
във връзка с искането ми да ми предоставите копие от договор ....., бих искал да уточня следното: в края на 2008 година, ЗДОИ претърпя съществени изменения – вж. ДВ, бр. 104 от 2008г. Важна част от тези изменения ограничават приложението на търговската тайна.

Първо, още преди цитираните изменения на закона, при заявление за достъп до информация, администрацията не следваше да иска съгласие от третото засегнато лице всеки път, когато със заявление е поискана информация, отнасяща се до него.

Второ, ЗДОИ възлага задължения и на самото трето лице-търговец. Неговото несъгласие за даване на информацията вече не е достатъчно – то трябва да обоснове, че предоставянето на документ би го поставило в условия на нелоялна конкуренция /чл.17, ал.3 от ЗДОИ/.

Трето дори и когато дадена информация обосновано е защитена с търговска тайна, ако е налице надделяващ обществен интерес, тя следва да се разкрие /чл.31, ал.5 от ЗДОИ/. Това означава, че за всеки конкретен случай следва да се преценява ползата за обществото от разкриването на съответната информация.

Четвърто съгласно допълнителните разпоредби на ЗДОИ, & 5, б. Е - не представляват "производствена или търговска тайна" факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. До доказване на противното обществен интерес от разкриването е налице, когато информацията е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по закона.

Всичко това уточнявам предварително, не защото имам съмнения в компетентността на Вашата администрация, а с оглед на факта, че измененията на ЗДОИ са още нови и не добре познати. Ето защо искам предварително да изясня факта, че не съществува основание да ми бъде отказана исканата информация, а именно копие от договора за ................., сключен между ...................“

Смятаме, че подаването на писмено заявление за достъп до договори създава задължения за администрацията да се аргументира, ако не ги предоставя, още повече, че аргументацията, която ви предлагаме е и едно напомняне за новите разпоредби на ЗДОИ, които в значителна степен ограничават възможността да се отказва този информация.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 28.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP