Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 4(64), април, 2009 г.

Състоянието на достъпа до информация в България 2008

На 8 май (петък), от 11.00 часа, в залата на БTA - бул. “Цариградско шосе” 49,
ПДИ ще представи годишния си доклад “Състоянието на достъпа до информация в България 2008”

В доклада се прави анализ на:

 • Законодателните изменения, свързани с достъпа до информация през 2008 г.;
 • Резултатите от проучването на ПДИ дали и по какъв начин институциите в България отговарят на заявления, подадени по електронен път;
 • Случаите, постъпили за правен съвет и коментар в ПДИ;
 • Съдебната практика по ЗДОИ.

В доклада ще намерите отговор на въпросите:

 • Какви бяха промените в националното и международното законодателство, свързани с достъпа до информация?
 • Как тези промени ще спомогнат за преодоляване на проблемите в практиките по предоставяне на достъп до информация в България?
 • Какъв бе дебатът по въвеждане на Европейска директива за следенето в Интернет и защитата на личните данни у нас?
 • Как институциите в България отговарят на заявления за достъп до информация, подадени по електронен път?
 • Кои са най-активните групи търсещи информация и каква информация бе търсена през изминалата година?
 • Как се прилагат ограниченията на достъпа до информация в България и какво реши съдът в случаите, в които е потърсена защита на правото на информация от граждани, НПО и журналисти?

Въз основа на постоянно наблюдение и анализ на практиките и законодателството, свързано с достъпа до информация ПДИ, констатира следните проблеми през 2008 г.:

 • Липса на прозрачност, обществени обсъждания и оценка за въздействието и съответствието при въвеждане на европейско законодателство и проекти за нормативни актове;
 • Неизпълнение на задължението на публичните институции за публикуване на обществена информация;
 • Широко прилагане на ограничението на правото на информация, свързано със защитата на търговската тайна и интересите на трето лице, без да се отчита общественият интерес;
 • Изискване на универсален електронен подпис (УЕП) при електронните заявления за достъп до информация, водещо до ограничаване на правото на всеки на информация;
 • Липса на ефективен контрол по прилагането на ЗДОИ.

За преодоляване на тези проблеми и за улесняване на достъпа до информация и за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на публичнат администрация пред обществеността, ПДИ препоръчва:

 • Прозрачност, обществени обсъждания и оценка за въздействието и съответствието при въвеждане на европейско законодателство и проекти за нормативни актове;
 • Активно изпълнение на задължението за публикуване на информация в Интернет, включително информация свързана с здравето, живота, собствеността на гражданите и друга информация от обществен интерес;
 • Ясно определяне на сроковете за актуализиране на публикуваната информация;
 • Включване във вътрешните правила за работа по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и на ред за разглеждане на заявления, подадени по електронен път;
 • Премахване на всяко изискване за електронен подпис на подадените по електронен път заявления;
 • Бюджетно осигуряване на изпълнението на новите задължения по ЗДОИ;
 • Следване на принципа за надделяващия обществен интерес при прилагане ограниченията на правото на информация;
 • Постоянни обучения за служители в публичните институции по прилагането на ЗДОИ;
 • Налагане на санкции на служители, които не изпълняват разпоредбите на ЗДОИ.

Докладът се публикува в рамките на проект “Програма Достъп до Информация като граждански ресурсен център за свобода на информацията”, с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).

Пълният текст на доклада може да намерите тук.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 28.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP