Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 3(63), март, 2009 г.

От съдебната зала: Новини
Кирил Терзийски, ПДИ

Административен съд – София град (АССГ) отмени отказ на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ), да предостави достъп до информация под формата на копие от заданието за Специализиран подробен устройствен план (СПУП) за ски и туристическа зона „Алеко“, депозирано от „Витоша ски“ ЕАД по реда на Закона за устройство на територията. Копие от заданието бе поискано от Сдружение „ВВФ - Световен фонд за дивата природа, България“ със заявление за достъп до информация от м. октомври 2008 г. В отказа си директорът на РИОСВ – София, бе посочил, че тази информация не попада в обхвата на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и че заданието е част от административна процедура, а не е окончателен акт на административен орган. В решението си по делото съдът отбелязва, че правото на благоприятна и здравословна околна среда (чл. 55 от Конституцията) е пряко свързано с правото на гражданите да бъдат информирани. В мотивите на решението се посочва, че информацията, касаеща самото задание, безспорно представлява информация за околната среда и предпоставките за предоставянето й е следвало да бъдат преценени по ЗООС, който е специален спрямо Закона за достъп до обществена информация. Така постановеният отказ е не само незаконосъобразен, но противоречи и на целта на закона и най-вече на основните информационни функции на РИОСВ да предоставя информация на обществеността в областта на околната среда, да организира самия процес на достъп на гражданите до информация за околната среда и за устойчиво използване на природните ресурси. Повече информация за делото, както и пълния текст на съдебното решение (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 1.4 Mb).

Мълчаливият отказ по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е недопустим. Съгласно ЗДОИ, единствената призната възможност за процедиране на задължения субект е да постанови решение за предоставяне или отказ за достъп. С тези мотиви състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди решението на Административен съд София – град (АССГ) за отмяна на мълчалив отказ на председателя на Столичен общински съвет (СОС) да предостави информация за всички свои отпуски и служебни пътувания в страната и чужбина за периода 2003 до м. август 2007 г. Повече информация за делото, както и пълния текст на съдебното решение (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 63 Kb).

ПДИ обжалва отказ на областният управител на Русе да разгледа заявление за достъп до информация, подадено по електронен път, тъй като същото не е подписано с универсален електронен подпис. Заявлението бе подадено от стажанта в ПДИ Галина Ненчева и с него бе поискана съвсем рутинна информация – определено ли е в администрацията лице, което да отговаря на заявленията по ЗДОИ и кой е конкретният служител. Според ПДИ решаването на въпроса за електронния подпис при заявленията за достъп до информация е от изключително значение, тъй като с подобно изискване се нарушават два от основните принципи на достъпа до информация – този, според който всеки има право на достъп до обществена информация (чл. 4 от ЗДОИ), както и принципът на чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ – за осигуряване на еднакви условия за достъп до информация. В жалбата  е посочено, че въвеждането на изискване за полагане на електронен подпис в подадено по електронен път заявление за достъп до информация поставя сериозни ограничения пред гражданите. На първо място, електронният подпис струва сериозна сума пари и не всеки може да си го позволи, особено социално слаби, хора в неравностойно положение, пенсионери. Същевременно ползването му изисква технически умения, които не всеки притежава и се изисква нарочно обучение за ползването му. На трето място, инсталирането на електронен подпис изисква закупуването на компютър с високи технически възможности, което също е въпрос на разноски.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP