Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 3(63), март, 2009 г.

Конференция “Съдебна практика по прилагане на законодателството, свързано с достъпа до обществена информация”
Ралица Кацарска, ПДИ


Александър Кашъмов (отляво), д-р Гергана Жулева, г-н Константин Пенчев, г-жа Роза Георгиева, Кирил Терзийски

На 27 март 2009 г. Програма Достъп до Информация с финансовото съдействие на Институт “Отворено общество” - Будапеща,  Програма „Човешки права и управление“, организира конференция „Съдебна практика по прилагане на законодателството, свързано с достъпа до обществена информация”.

Сред участниците,  близо 90 души, бихме споменали юристи, адвокати, съдии, местни и чуждестранни партньори и съмишленици, представители на НПО и медии, активисти и експерти по достъпа до информация, граждани, които са подавали заявления, получавали са откази, обжалвали са решенията на съда.

При откриването д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, посочи, че целта на конференцията е да се види практиката от гледна точка на два нови документа, приети в края на 2008 година, коитозадават нова рамка на бъдещата съдебна практика, а именно Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи и приетите през мецец декември миналата година изменения в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев приветства участниците в конференцията. Той призна, че е приятно изненадан от броя на присъстващите административни съдии, което доказва, „че тези съдии са бъдещето и те са олицетворение на съдебната реформа”. Константин Пенчев подчерта положителната роля на Програма Достъп до Информация да помага на съдиите „да изградят съдебна практика, която е по-скоро ориентирана в интерес на гражданското общества, на демокрацията”.


Лина Гвинянидзе, Ева Морага, Лиана Мороз и Роман Романов

Своя опит в отстояването на правото на информация на европейско ниво споделиха Тони Бъниън (изпълнителен директор на Statewatch), Ева Морага (адвокат, Access Info Europe), Роже Флюгелс (холандски експерт в областта на достъпа до информация) и Роман Романов (фондация "Ренесанс", Украйна).

Г-н Тони Бъниън подчерта особената важност на информацията, свързана с решения, които са в процес на обсъждане. Добрата информираност на европейско ниво е свързана с воденето на регистри на документи, създавани от европейските институции - те трябва да са актуални и пълни. Иначе сме свидетели на подценяване на откритостта и прозрачността в процеса на вземане на решения, подчерта г-н Бъниън.

Г-жа Ева Морага запозна аудиторията с кампанията на Access Info Europe по изготвянето на текста на Конвенцията за достъп до официални документи, която трябва да бъде открита за подпис през месец юни 2009 г. в Норвегия на среща на министрите на правосъдието . Тя направи обзор на състоянието на достъпа да информация в Испания, където към момента няма приет специален закон. Като проблем очерта недостатъчното познаване на международното развитие на правото на  достъп до информация, а катопречки при ефективното му упражняване -  изискването да се дават причините, поради които се търси определена информация, усложнената процедура за обжалване и дългият срок, даден на администрацията за разглеждане на заявления – 3 месеца.

Г-н Роман Романов запозна участниците с проблематиката, свързана с достъпа до информация и класифицираната информация в Украйна. Съдебната практика показва, че най-често причината за отказ да се предостави информация е ограниченият достъп, наложен от службите за сигурност, които отговарят за държавните тайни. Големият проблем идва от прекомерната свобода, дадена на обществените органи да преценяват дали да предоставят информация или не, от съмнителната независимост на съдиите спрямо Президента и изпълнителната власт, от неразбиране на основните принципи на откритост и прозрачност от страна на съдиите.


Д-р Гергана Жулева, Роже Флюгелс, Кирил Керзийски, Фани Давидова

Г-н Роже Флюгелс представи холандския опит по отношение достъпа до информация и търговската тайна. В Холандия няма изключение, свързано с търговската тайна, и повечето търговски договори са достъпни. Те се предоставят и оповестяват, веднага щом бъдат завършени и сключени.
Юристите от Програма Достъп до Информация представиха проблемите и резултатите от съдебната практика по Закона за достъп до обществена информация за последните 3 години. Те обсъдиха с участниците ограниченията на правото на достъпа до информация – защитата на личните данни, търговската тайна и класифицираната информация. Изтъкна се положителният ефект от воденето на дела, свързани с прилагането на Закона за достъп до обществена информация – нарастваща познатост на ЗДОИ и съществуване на държавна политика по отношение на прозрачността.

Активна беше дискусията във връзка с ограничението по Член 13 на ЗДОИ, свързано с подготвянето на административни документи с несамостоятелно значение.  Такива например са стенограмите от заседанията на Министерски съвет, актове за установяване на нарушения, протоколи. Това ограничение не е задължително за прилагане и при него администрацията трябва да решава, взимайки предвид преобладаващия обществен интерес, подчерта д-р Гергана Жулева. Именно тук е нарастващата роля на съда при преценка на баланса на интереси. Във връзка с това ограничение, адвокат Кирил Терзийски припомни, че то не е приложимо, когато се търси информация, свързана с околната среда. Законодателят е преценил, че въпросите, свързани с околната среда са толкова важни, че няма да е пречка, ако органите предоставят винаги информация, когато тя е налична при тях.


Част от участниците в конференцията

Гражданите споделиха своята тревога от увеличения брой на мълчаливите откази. Трябва да се въведат сериозни санкции за непредоставяне на задължителния отговор и за неспазване на съдебно решение. Необходима е абсолютна гаранция, че законът ще се спазва, каза г-н Антон Герджиков, активен гражданин, водил съдебни дела за достъп до информация с помощта на ПДИ. Това ще е крачка напред в процеса на формирането на култура на активно гражданско участие във взимането на решения.  

 

Снимки от конференцията.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP